Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt maja 24, 2019 3:02 am

The time and space of the universe is unlimited
Our life is limited
Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
_______________________________________________
But only on this layer
which we exist
Processes which are being turned in the universe
They are unlimited,
These processes that are passed on to us
Through our Messiah Jesus Christ
They are called a white stone
And the core of its development
There is the Spirit of truth.
Which brings us to the whole truth.
Extending our time to infinity.
Who destroys these processes
It would be better
For him, he would set a stone for himself
Młyński and he drowned.
That he would go to the judgment of the Most High.
Let no one dare to destroy God's work and to pour
Without knowing him.
Because he can expose what he does not know
On what strength and energy Targa is
ocean shark

Yes, masses or whoever it would be.
Lucifer is also under the authority of the Creator.
He can not cross his area.
As Jesus Christ said.
The devil himself asked us to sift.
Why?
Answer yourself.
Who is looking for this one
Who who opens the knockers ago.
Whoever requests this receives
The Spirit of Truth
Which will lead him to the whole truth
Not me or the priest.
These are higher things.
As people, we can only help.
And nobody can kill it.
And above all, our spirit.
Let Tusk personally think about what he is doing.
Homosexuality is a degeneration.
And the sickness of our perversity.
It is a process but a perdition
Reducing to the dark.
And the pitiless of a worm who dies as a fern in nothingness.
Those who came to this and others
They go under the cruelty of judgment that the world can not imagine.
You can not even compare it
To the Holocaust of Hitler.
For the endless suffering has no opinion.
Hitler's suffering had a time of cruelty.
There is no time for this cruelty of punishment.
In that world
What we know about the court's pleading in hell.
ocean shark
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
_______________________________________________
Ale tylko na tej warstwie
której istniejemy
Procesy którą toczone są we wszechświecie
Są nieograniczone,
Te procesy które są nam przekazane
Przez naszego Mesjasza Jezusa Chrystusa
Nazwane są białym kamieniem
A jądrem jego rozwoju
Jest Duch Prawdy.
Który nas sprowadza do całej prawdy.
Wydłużając nasz czas w nieskończoność.
Kto te procesy niszczy
Lepiej by było
Dla niego by założył by sobie kamień
Młyński i się utopił.
By miał iść na sąd Najwyższego.
Niech nikt się nie waży niszczyć dzieła Bożego i dołować
Nie znając go.
Bo może narazić na to czego nie zna
Na jaką siłę i energię Targa się
rekin oceanu

Tak czy masom czy ktokolwiek by to nie był.
Także i lucyfer podlega władzy Stwórcy.
Nie może przekroczyć swego obrębu.
Jak to Jezus Chrystus powiedział.
Diabeł sobie wyprosił by nas przesiać.
Dlaczego?
Sami sobie odpowiedzcie.
Kto szuka ten znajduje
Kto kołacze temu otwierają.
Kto prosi ten otrzymuje
Ducha Prawdy
Który go poprowadzi do całej prawdy
Nie ja ani kapłan.
To już są sprawy wyższe.
Jako ludzie możemy się tylko wspomagać.
I nikt tego nie może zabijać.
A przede wszystkim ducha naszego.
Tak niech się Tusk osobiście zastanowi co robi.
Homoseksualizm jest zwyrodnieniem.
I obrzydzeniem chorobliwym naszego wynaturzenia.
Jest on procesem ale zatracenia
Sprowadzający do ciemności.
I czeluści robaczka który ginie jako paproch w nicość.
Ci którzy do tego sprowadzili się i innych
Idą pod okrucieństwo sądu jakiego sobie świat nie wyobraża.
Nawet nie można tego porównywać
Do holokaustu Hitlera.
Gdyż bezkres cierpienia nie ma opinii.
Hitlera cierpienie miało czas okrucieństwa.
W ten okrucieństwo kary nie ma czasu.
Na tamtym świecie
Co nam wiadomo o upraszaniu sądnym w piekle.
rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 28, 2019 4:01 am

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Potęgi Poezji czas

Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

ttps://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Na poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin
ttps://sites.google.com/site/stylpoezja/
.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
ttps://sites.google.com/site/sumieniecom/
.
A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

ttps://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień
Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski
To nie człowiek a oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
Nosi w sobie gniew i obrzydzenie
Naszego Boga
Który jest wszech mocny
https://sites.google.com/site/salonpoezjipl/.

Poezji
Tęsknoty polskiej
Mówisz słowem
Wołasz głosem ducha

Niech sumienie się otwiera
Niech duch nasz zapiera nad wolnością
Jako to tworzysz w sobie
Harmonię piękna co
Prawdy jej źrenice ducha
Śpiewają ci pieśń
Spokojną milsza niżeli
Tryumf harmonii jaką to może stworzyć
Człowiek
ttps://sites.google.com/site/poezjatimespl

Tam gdzie ojczyzna twoja
Tam twa energia życia
Tam gdzie twój
Dom
Tam i duch i sumienie
Życiem tętni
Twój puls
Tętna bije czas
Co jak zapas wody żywej
We wnętrzu twoim
Zaznacza czas
Życia
Co ci pozwala
Zapomnieć
o zmartwieniach
Spokój ciszy
ttps://sites.google.com/site/poezjapolskanet/

Polsko moja

Wznoś potęgę swojej mowy
Ta co prawdy
Jej ulice
W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna
ttps://sites.google.com/site/poezjisalon/

Jak oktawy na instrumencie
Które nam trudno
Wydobyć z siebie

I to od nich zależy nasze życie
Umiejąc
Stworzyć jej harmonię piękna
Naszego ducha
To nam dał nasz Stwórca
Byśmy nasze Talenty
Powielali ku naszemu
Szczęściu
ttps://sites.google.com/site/stylpoezji/

Polsko
Jak kraina twoja
Co rosą poranną
Wzmacniasz siły twoje

Wytężając ducha swego
A tu nic nie twoje
Kościół umasowiony
Duch umartwiony
Ciało omdlałe
Czy to tak nam dane
Iść Prawdy stronice
Pisać sumieniem czystym
W swojej krwawicy krwi
Po próżnicy
A wróg z nas żywcem drwi
ttps://sites.google.com/site/wiadomosciprawda/

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob cze 01, 2019 12:24 pm

News poezja 24 Times. Przeogromne Procesy Świata
https://sites.google.com/site/poezjash/
Wiem że moja mozolna praca jest bardzo mało zrozumiana.
Poróżnienie nas podzieliło wszeteczeństwem które jest faktem Ale z mojego poziomu doświadczeń i życia inaczej ją widzę jako novum cywilizacyjne jaką świat czeka.Czy by on chciał czy nie procesy jej postępować będą swoimi tropami.
Ona jest opisem począwszy od naszych praojców i mowy samego Stwórcy naszego jedynego i prawdziwego Ojca św po jego Syna Jezusa Chrystusa. Który nam uwidocznił sprawę ocalenia naszego Przypowieściami inaczej porównywaniami. Świata który nas czeka.
Jeśli dobrze spostrzegłem świat nie dostrzega procesów jakie postępują.
A jakie nas będą czekać następstwa jak je nie wypełnimy.
Pierwsi rodzice nasi dostali od Ojca Niebios wytyczne celu drogi jaki czeka nas wszystkich.
Dziesięć przykazań jest narzędziem opamiętania i jego procesów.
W którym niezbędne są Kapłani.
Czas Mesjasza Jezusa Chrystusa daje nam przeogromną wiedzę do wiedzy jakiej sobie nie wyobrażamy Ducha Bożego samego Boga Ojca niebios.
Tu procesem jest droga Apostolstwa nie Kapłaństwa.
Inaczej oczyszczenie postępuje nas i ma postępować przez czyste sumienie.
Jako Piotr nam mówi jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.

Co nas i naszą cywilizację może czekać gdy nie będziemy żyć nie z jego woli.
Znaczy z modlitwy Ojcze Nasz.
Jako ona ma w sobie spowiedź i kontakt bezpośredni z naszym Bogiem.
Pomijając pośredników organizację itd.
To jest coś niesamowitego.
Jeśli świat temu się sprzeniewierzy czeka go ogromna klęska i pogrom.
Jaki sobie tego gniewu wyobrazić sobie nie można.
Jako sam Stwórca nam mówi a ja ich twardego karku karciłem a oni się nie nawrócili i jeszcze i jeszcze i jeszcze aż Narody dostąpią i wejdą
Na drogę cywilizacyjną prawdziwych procesów prących do Prawdy.
Tak te plewy buntowników wyprosił Lucyfer.
A nie jako on miał władzę.
rekin

Poezja Wolnych Polaków
Polaków Dzień Zwycięstwa


Polsko co w swoich okowach
Niewoli
Pokuszeń
Nosisz swe zwycięstwo
Nie choć tam gdzie nocy
Zasłaniają oczy
Gdyż tam za rogiem twoja śmierć
Wolność
Jest jak Życie
Jeśli nie jest
Pielęgnowana
Kochana i miłowana
Umiera
Strasznym cierpieniem
Tego Narodu
Czy ty
O tym wiesz
A tak mało
Mamy tych
Co niosą ofiary swego
Życia
A jeśli są
Są nie doceniani
S.H

Dziś piszę
Swoim imieniem

Poezja
- Z Mądrości Kopalin Skał - kujesz swój skarb -Któż ci zamąci- Nie znając ich rad -Tam gdzie Prawdy poczęcia dnia- Pokrywa twą ranę -Byś ozdrowiał od ducha I miękki owinął cię wiatr -Rysując nowe sumienie -Twych szat Nowych pouczeń.- Któż to zrozumie w ciemności -Ile jest warta Prawda Której nie szuka ----------------------------------------------------------------


Wolność nie jest nam dana
Wolność się dobywa
Ciężkim mozołem
Pracy boju zwycięstw
Dla pokoju pokoleń
Na którym powstanie
Nasz dom ojczysty
Narodów
Gdzie na jej
Nawie
Zawiśnie sztandar
dusz polaków
Której
Dobyli
Jej imię
Sławne

S.H

Bez Czuwania
Pustynny burzy
cierń
Co kole mocnym bólem
A ty polaku cierp
Dla wolności
Nie pokuszeń
S.H

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob cze 01, 2019 12:49 pm

News poetry 24 Times. Enormous Processes of the World
https://sites.google.com/site/poezjash/
I know that my arduous work is very poorly understood.
The difference between us divided us by immorality, which is a fact. But from my level of experience and life, I see it differently as a civilizational novum which the world is waiting for. Whether he would like it or not, his processes will follow his own footprints.
She is a description ranging from our forefathers and the speech of our Creator, our only and true Holy Father, to his son Jesus Christ. Which made us show us how to save our Parables with different comparisons. The world that awaits us.
If I have seen the world well, I do not see the processes that are happening.
And what are the consequences for us if we do not complete them.
Our first parents received from Heavenly Father the guidance of the path that awaits us all.
The Ten Commandments is a tool of repentance and its processes.
In which priests are necessary.
The time of the Messiah of Jesus Christ gives us enormous knowledge to the knowledge that we can not imagine the Spirit of God himself God the heavens.
Here the process is the path of the apostolate, not the priesthood.
Otherwise, the purification is going on and going through a clear conscience.
As Peter tells us if your conscience does not accuse you of being clean.

What can happen to us and our civilization when we do not live without his will.
Means the prayer of the Our Father.
As she has a confession and direct contact with our God.
Apart from the intermediaries, the organization, etc.
This is something amazing.
If the world is betrayed by it, a great defeat and a pogrom awaits him.
What anger you can not imagine.
As the Creator Himself says to us and I have chastened their hard neck and they have not converted, and yet and until the Nation will come and enter
On the civilization path of real processes that lead to the truth.
So these chicks of the rebels have asked Lucifer.
And not as he had power.
shark

Poetry of Free Poles
Poles Victory Day

Polish what in your shackles
captivity
temptations
You wear your victory
Not even where the night is
They cover their eyes
Because your death is around the corner
Freedom
It's like Life
If it is not
cherished
Beloved and loved
dies
Terrible suffering
This Nation
Do you
You know that
And so little
We have these
What they carry their victims
life
And if they are
They are underestimated
SH

I'm writing today
By your name

Poetry
- From Wisdom Kopalin Rocks - you're killing your treasure - That's what makes you miserable - Not knowing their advice - Here's where the truth of conception of the day- Cover your wound -You can recover from the spirit And the wind has wrapped you soft -Dreating a new conscience -Today's robes of new teachings.- Who it will understand in the dark -It is worth the Truth Which is not looking for -------------------------------------- --------------------------


Freedom is not given to us
Freedom is coming
It is a heavy pain
Work of battle victories
For the peace of generations
Where it will be created
Our home
Nations
Where on her
aisle
The banner will hang
souls of Poles
Which
They captured the
Her name
Famous

SH

Without waking
Desert storm
thorn
What a strong pain
And you suffer from the pole
For freedom
Do not make room
SH

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob cze 01, 2019 1:03 pm

ObrazekNews poetry 24 Times. Enormous Processes of the World


https://sites.google.com/site/poezjash/


know that my arduous work is very poorly understood.
The difference between us divided us by immorality, which is a fact. But from my level of experience and life, I see it differently as a civilizational novum which the world is waiting for. Whether he would like it or not, his processes will follow his own footprints.
She is a description ranging from our forefathers and the speech of our Creator, our only and true Holy Father, to his son Jesus Christ. Which made us show us how to save our Parables with different comparisons. The world that awaits us.
If I have seen the world well, I do not see the processes that are happening.
And what are the consequences for us if we do not complete them.
Our first parents received from Heavenly Father the guidance of the path that awaits us all.
The Ten Commandments is a tool of repentance and its processes.
In which priests are necessary.
The time of the Messiah of Jesus Christ gives us enormous knowledge to the knowledge that we can not imagine the Spirit of God himself God the heavens.
Here the process is the path of the apostolate, not the priesthood.
Otherwise, the purification is going on and going through a clear conscience.
As Peter tells us if your conscience does not accuse you of being clean.

What can happen to us and our civilization when we do not live without his will.
Means the prayer of the Our Father.
As she has a confession and direct contact with our God.
Apart from the intermediaries, the organization, etc.
This is something amazing.
If the world is betrayed by it, a great defeat and a pogrom awaits him.
What anger you can not imagine.
As the Creator Himself says to us and I have chastened their hard neck and they have not converted, and yet and until the Nation will come and enter
On the civilization path of real processes that lead to the truth.
So these chicks of the rebels have asked Lucifer.
And not as he had power.
shark

Poetry of Free Poles
Poles Victory Day

Polish what in your shackles
captivity
temptations
You wear your victory
Not even where the night is
They cover their eyes
Because your death is around the corner
Freedom
It's like Life
If it is not
cherished
Beloved and loved
dies
Terrible suffering
This Nation
Do you
You know that
And so little
We have these
What they carry their victims
life
And if they are
They are underestimated
SH

I'm writing today
By your name

Poetry
- From Wisdom Kopalin Rocks - you're killing your treasure - That's what makes you miserable - Not knowing their advice - Here's where the truth of conception of the day- Cover your wound -You can recover from the spirit And the wind has wrapped you soft -Dreating a new conscience -Today's robes of new teachings.- Who it will understand in the dark -It is worth the Truth Which is not looking for -------------------------------------- --------------------------


Freedom is not given to us
Freedom is coming
It is a heavy pain
Work of battle victories
For the peace of generations
Where it will be created
Our home
Nations
Where on her
aisle
The banner will hang
souls of Poles
Which
They captured the
Her name
Famous

SH

Without waking
Desert storm
thorn
What a strong pain
And you suffer from the pole
For freedom
Do not make room
SH

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr cze 05, 2019 12:21 am

News info Poetry 24 - Wiadomości / Wolność Times

Truth and Freedom

Freedom in true Truth
Above all

In many, strength and power
Be a weld of love
Wherever the plague avoid
And experience it in Poland
My dear
Truth
https://sites.google.com/site/poezjapoland/
I am not your authority
Let me not be a liar
And indicates his ways
That you would love the truth
She will set you free
It will open the eyes of conscience
The soul of understanding - you could see it
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

The strength and size of Lucifer
That's what the last days in Auschwitz mean
the longer they are, the more the anger and anger of our Lord will consume them.

https://sites.google.com/site/infopoezja/


News info poezja 24 - Wiadomości /Wolność Times

Prawda a Wolność

Wolności w Prawdzie prawdziwej
Ponad wszystko


W wielu siła i potęga
Jako spoina miłości trwaj
Tam gdzie zaraza omijaj
I przeżywaj to Polsko
Moja miła
PrawdaNie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała


Siła i wielkość Lucyfera
Tyle znaczy co ostatnie dni w Oświęcimiu
im dłużej tym więcej ich pochłonie odwet i gniew naszego Pana.

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: papiez-franciszek-zmienia-tekst-modlitwy-ojcze-nasz

Post autor: rekin oceanu » pt cze 07, 2019 5:11 am

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/papi ... sz/pelgyfn


Pope - Francis - changes - text - prayers - father - ours

As God Himself, the Father allows the temptation of his son Jesus Christ alone.
There is a sense in this. Higher generation of human benefit.
Probably the present Pope does not know the case or acts on the side of Masonic occultism in the name of false charity.
Associated with the Second Vatican Council.
As a faith, all unite.
Contrary to the rebellion, hundreds of bishops.
And, contrary to the law of the Ten Commandments, you will not have transcendent Gods.

As the catechism itself changed the values ​​of reasoning to the 10 commandments.
Although his mission is to remember a man not to be completely saved.
This tool is an apostolic mission whose mission is gradually being degraded step by step.

LET THIS IS NO THOUGHT SIGNS IN HEAVEN AND EARTH SHOW FOR CHANGING OLD FOR THE NEW.
THIS IS THE LAST DAYS OF SATAN.
THIS REFUSED US MESSIAH

shark

Papież - Franciszek - zmienia - tekst - modlitwy - ojcze - nasz

Jako i sam Bóg Ojciec dopuszcza Kuszenie samego swego syna Jezusa Chrystusa.
Jest w tym jakiś sens. Wyższej generacji pożytku człowieka.
Zapewne Papież teraźniejszy nie zna sprawy albo działa po stronie okultyzmu masońskiego w imię fałszywej dobroczynności.
Związanym z drugim Soborze Watykańskim.
Jako wiary wszystkie łączcie się.
Wbrew buncie setki Biskupstwa.
I wbrew prawu 10 przykazań nie będziesz miał Bogów cudzych prze denną.

Jako Już sam katechizm zmienił wartości rozumowania do 10 przykazań.
Choć jego misją jest opamiętania człowieka nie całkowitego wybawienia.
Tym narzędziem jest misja apostolska której misja systematycznie krok po kroku jest degradowana.

NIECH TO NIKOGO NIE DZIWI ZNAKI NA NIEBIE I ZIEMI POKAZUJĄ O ZMIANIE STAREJ ERY NA NOWĄ.
TO OSTATNIE DNI SZATANA.
TO ZAPOWIEDZIAŁ NAM MESJASZ


rekin

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt cze 11, 2019 2:22 am

POTĘGA PRAWDY POLAND
SALON 24 poezja info sites news wiadomości Poland
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
The power of Truth
Raise the stone
What is bonded in a boulder
Power of Nations

Like a word with the spirit of a flame
Draws conscience
Our souls

Not this path of perdition
Not this goal
Not these thoughts
What our enemy chose to eat us
With his mission of intrigue

What kind of snares he bet
fortified
Your violence
This is death
When we go back
Repulsive wickedness
Such a culture
And he knows that as a gat
What shackles have the abyss of the oceans
Where he has no right
The words of man
And darkness
Emptiness and death

As a man of his culture
As a human nature, we should go
The powers of its Creator
As it is him
Our Father
He gave us life
This is what law you want to take away from us
In the name of inhumane practices
Serve
gender
In the name of our rebellion
This is violence
Imposed on inhumane practices
Is this how this freedom is to be.
Did you get the trigger?
Our Creator
What accuse us
Who gave you the duty to eat the pure seed
Instead of chaff
You just deserved it
And to death
Eternal condemnation


ocean shark.
Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

To się nie podoba tym co czynią świętokractwo

Post autor: rekin oceanu » śr cze 12, 2019 1:04 am

To się nie podoba tym co czynią świętokradztwo

I tym co go dopełniają i wypełniają.
Nie dziwcie się że targają wami nieszczęścia.
Nie tak według czynów Bóg każe przestępców ale według zrozumienia Prawdy i jej której nie wypełniają.

Stwórca posiada ogromną Mądrość i nie będzie się mścił na ślepych
Ale tych co znają i rozwalają jego ogród święty który stworzył.

Smok.
Mieć ducha gołębicy a siłę Smoka i rekina.
Zapomnieliście moje Nękanie.
rekin
Byłem przez was prawie martwy a żyję.

Upadek człowieka i jego droga powrotna co nas czeka
Poddaje nam W starym testamencie Księga rodzaju.
Jakie dla nas są to ogromne treściwe zgrubne informacje co nas czeka.


W dalszej degradacji człowieka dostaliśmy przez narzędzie Mojżesza
10 przykazań które posłużyło nam na opamiętanie.

Okrojone przez katechizm kościoła katolickiego ostało mocno okaleczone przez odchudzenie znaczeń zrozumienia globalnego naszej sprawy wiary jakiej mamy się wspinać na drogę prawdziwej cywilizacji ducha jaką nam jest wyznaczona.

Następnie dostaliśmy Nowy testament opisu przypowieści dające nam zrozumienie Centralizacji naszej wiary i jego wiary pnąca do odrodzenia.
A w niej umiejscowiona modlitwa Pańska.
Która nam daje zrozumieć intencje Ojca Boga naszego i naszą powinność względem niego.
A globalnie Nowy testament ogarnia nasz umysł i pnie w stronę odnowienia naszego sumienia przy pomocy Ducha św poznawania Prawdy.
Następnym krokiem przez szatana jest odcięcie skrzydeł w modlitwie Pańskiej Ojcze Nasz naszej wiary.
To tak jak nasza pociecha całe życie wychowywana w cieplutkich pieluchach pod pieczą mamy bez dotyku zagrożeń.
Efekt kończy się tragedią dziecka.
Które pozbawione jest hartu i teraźniejszości wydarzeń w około nas niosących zagrożenie. Jego samego.
Tu są i ten temat jest podzielony niosący zagrożenie cywilizacji naszej.
Nie chcę na temat dyskusji.
W każdym razie Pismo nam wyklucza Ojca świętego na ziemi.
Mówiąc mamy jednego Ojca w Niebie.
To nam mówi wyniośle dobitnie Mesjasz Jezus Chrystus którzy go sami wychwalają a jednocześnie zaprzeczając w sprawie czynem
To jest ogromne świętokradztwo i przywłaszczanie własności poza ich obręb.Nauki.
Który tym razem Franciszek Targa się na modlitwę Pańską .
Którego już dawno zdegradował Bóg nasz wszech modzący.
Jako Kapłaństwo od czasu Nauki Mesjasza na Apostolstwo.
A II [Drugiego] Ojca świętej nauki pisma świętego nie ma w ogóle w pismach świętych
Tego nam nie wymażesz z naszych sumień.
I nie dopełnisz świętokradztwa na dziele Bożym pod przykrywką iluzji
Słowa dobroczynności. W modlitwie Ojcze Nasz.
Inaczej pozbywając siły ducha hartu przeciwstawieniu się złu.
Jako sam Mesjasz w dniu w sprawdzeniu siły ducha z dopustu przez Ojca jego i naszego dane mu było na pustyni odpierając samego lucyfera który go nie przemógł.
I tak stał się zwycięzcą  naszym.
I działa do dziś on nad nami.
Swymi Narzędziami jakie zwyciężył.
Które jest opisem i starego testamentu jako rózdze żelaznej i Apokalipsie w nowym testamencie.
To jest to samo i w tej sprawie.
I żaden ryj gada nie podniesie ręki i nie uczyni świętokradztwa
W dziele Pańskiego posłania.
rekin
STARY TESTAMENT
Księga RodzajuUpadek pierwszych ludzi

3
1 A wąż1 był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:
«Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych;
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży2 ci głowę,
a ty zmiażdżysz2 mu piętę».
16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść -
przeklęta3 niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.
18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
a przecież pokarmem twym są płody roli.
19 W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie,
póki nie wrócisz do ziemi,
z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz!»4
20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa5, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.

rekin oceanu
Posty: 4487
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob cze 15, 2019 9:22 am

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
Poezji Polskiej
Prawda
jako potęgą grotem tytanowym
Rozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Zrywać niewoli trent
Co toczy jak czerw
Ludzkie cierpienie
Z dolinami zepsucia
Rozkojarzonych
Mamrotach zarozumialstwa
W opętanej nagońcie
Wyższości
Tak by zaniemówił
Człowiek z przerażenia
Pod sztandarem nowej
Cywilizacji
Której nie znamy
A powolna śmierć
Zwija ludzi
Do piekieł Niemocy
Zakałą
Zabijania sumień
To w ich mocy
Z różnych źródeł narzędzi
Mieć
Powolna śmierć
Narodów
Z sumieniem i ciałem
Zapominasz
Że ostałeś otumaniony
Językiem słowa
Jako powierzchowna zgodność
Iluzjonistycznych
Światełek
E telewizorze
Za który płacisz
A Prawda w zapomnieniu
Wyschła w twoich uczuciach
Nie rozumiejąc
W czym świata tron śmierci
Ostał utopiony

Językiem niezgody

A na poróżnieniu języków
Napisano śmierć
Gdzie przechwały słowa
Podnoszą tron śmierci
Czy taka to ma być cywilizacja
Zabijać innych i siebie
Odcinać od życia ducha i ciała
A strach
Pożera przerażenie świata
Boimy się niepewności
A ją popieramy
Gdyż zapomniał człowiek
kim jest.

rekin oceanu
.

Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy

Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe autorytety kościelne
Gdzie twoje zdrowie w twojej odnowie
Gdzie w zbutwiałej nędze stoisz
Kto cię oszukał
Kto zmylił drogi
Podkowy pod nogo podłożył byś upadła
Nie tam droga
Nie te myśli co nami szarpią ku przepaści
Jesteś mi drogą Polsko moja
Jak kwiat jedyny
Który zakwita prześliczną nadziei wiosny
Rekin oceanu - Grom
religijne
i różne masy misyjne mitręg porzucano tobą

Jak drzewem uschłym.
Otrzyj łzy ze swego oblicza
Naucz się wołać prawdziwego Ojca
I wyrzuć i odrzuć modlitwy co na palcach wyliczasz
Bo to nie twoje.
Bóg wprawdzie nie szuka ilości wznoszeń do niego
i ust twoich bez sumienia
Na którym kła-dzież rozmyty kamień bezdroży.
Bóg szuka pojednania z tobą z Duchem swoim
By cię chce okryć szczęśliwością swoją
Duchem swego światła Byś istniał na wieki. Rekin oceanu

Pieczęć Boga - Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień
Bo cóż nam opowiedzą o prawdzie ci co jej nie dotykają
Prawda pisze prawdziwy świat Prawdziwym haftem natury
Bo któż opowie nam o świecie tej ziemi. świętej natury
Jak nie mieszkańcy Niebios
Gdzie człowiek nie dotykał tej krainy.
Cóż czy nie mamy dróg drogowskazów
A kto nam powstawiał znaki zakazu
A kto nam zbudował ołtarze z krucyfiks białego
A kto namalował na ścianie z farb-ciemnego ciemność Przecież
Bóg naszym Duchem Miłością i naszym posłuchem naszych
sumień
Byśmy mogli go rozumieć prawdziwą jego mową
i dać sobie wbić pieczęć Boga
Do naszych sumień i myć je czystą wodą
Ducha Świętego
Tego nikt nie ma prawa stawiać znaku zakazu
Stawiając krucyfiksy
Dając tym do zrozumienia
że nie ma prawdziwego Boga.
Pieczęć Boga jest jedyną ostoją ludzkości którą to mają podążać Narody.
Bez tej świadomości sumienia nie może istnieć Naród - Narody Ludzkości

Wznoś - tam gdzie osnowa; wije swoje drogi prawd
i znamiona jej zapisuje nasze sumienie
pisz jej słowami swych gwiazd
I unikaj boczne cienie
Byś nie upadł.


Walcz swoją potęgą słowa
Wal prosto z mostu i na łeb
By nie ty ale twój wróg skomlał
Który ją zechce zagasić
Poezję duszy
Narodów kultury
By rozkwitały
Jak pęki kwiatów
W promieniu duszy
Co rozwesela nam
Dzień
Pomroku katuszy


Polsko
Dla ciebie Polsko te słowa
Abyś pojęła
Wysiłki swoje
Dla kogo stąpasz

Nie możesz pojąć słów polityków
Co rusz to kameleon
Przeplatanek błysk pomyłek
To nie świt naszej mowy


Co nam dano wznosić
Talenty i rozszerzać
Jej wielkość
Do Prawdy stworzeń
Jakiej jej nadano
Jej miejsce
I Berło
Zwycięstwa.
Wolność

ODPOWIEDZ