Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr cze 05, 2019 12:21 am

News info Poetry 24 - Wiadomości / Wolność Times

Truth and Freedom

Freedom in true Truth
Above all

In many, strength and power
Be a weld of love
Wherever the plague avoid
And experience it in Poland
My dear
Truth
https://sites.google.com/site/poezjapoland/
I am not your authority
Let me not be a liar
And indicates his ways
That you would love the truth
She will set you free
It will open the eyes of conscience
The soul of understanding - you could see it
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/

The strength and size of Lucifer
That's what the last days in Auschwitz mean
the longer they are, the more the anger and anger of our Lord will consume them.

https://sites.google.com/site/infopoezja/


News info poezja 24 - Wiadomości /Wolność Times

Prawda a Wolność

Wolności w Prawdzie prawdziwej
Ponad wszystko


W wielu siła i potęga
Jako spoina miłości trwaj
Tam gdzie zaraza omijaj
I przeżywaj to Polsko
Moja miła
PrawdaNie ja waszym autorytetem
Abym nie był kłamcą
A wskazuje drogi jego
Byś umiłowała prawdę
To ona cię wyzwoli
Otworzy oczy sumienia
Duszy zrozumienia -abyś Przejrzała


Siła i wielkość Lucyfera
Tyle znaczy co ostatnie dni w Oświęcimiu
im dłużej tym więcej ich pochłonie odwet i gniew naszego Pana.

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: papiez-franciszek-zmienia-tekst-modlitwy-ojcze-nasz

Post autor: rekin oceanu » pt cze 07, 2019 5:11 am

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/papi ... sz/pelgyfn


Pope - Francis - changes - text - prayers - father - ours

As God Himself, the Father allows the temptation of his son Jesus Christ alone.
There is a sense in this. Higher generation of human benefit.
Probably the present Pope does not know the case or acts on the side of Masonic occultism in the name of false charity.
Associated with the Second Vatican Council.
As a faith, all unite.
Contrary to the rebellion, hundreds of bishops.
And, contrary to the law of the Ten Commandments, you will not have transcendent Gods.

As the catechism itself changed the values ​​of reasoning to the 10 commandments.
Although his mission is to remember a man not to be completely saved.
This tool is an apostolic mission whose mission is gradually being degraded step by step.

LET THIS IS NO THOUGHT SIGNS IN HEAVEN AND EARTH SHOW FOR CHANGING OLD FOR THE NEW.
THIS IS THE LAST DAYS OF SATAN.
THIS REFUSED US MESSIAH

shark

Papież - Franciszek - zmienia - tekst - modlitwy - ojcze - nasz

Jako i sam Bóg Ojciec dopuszcza Kuszenie samego swego syna Jezusa Chrystusa.
Jest w tym jakiś sens. Wyższej generacji pożytku człowieka.
Zapewne Papież teraźniejszy nie zna sprawy albo działa po stronie okultyzmu masońskiego w imię fałszywej dobroczynności.
Związanym z drugim Soborze Watykańskim.
Jako wiary wszystkie łączcie się.
Wbrew buncie setki Biskupstwa.
I wbrew prawu 10 przykazań nie będziesz miał Bogów cudzych prze denną.

Jako Już sam katechizm zmienił wartości rozumowania do 10 przykazań.
Choć jego misją jest opamiętania człowieka nie całkowitego wybawienia.
Tym narzędziem jest misja apostolska której misja systematycznie krok po kroku jest degradowana.

NIECH TO NIKOGO NIE DZIWI ZNAKI NA NIEBIE I ZIEMI POKAZUJĄ O ZMIANIE STAREJ ERY NA NOWĄ.
TO OSTATNIE DNI SZATANA.
TO ZAPOWIEDZIAŁ NAM MESJASZ


rekin

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt cze 11, 2019 2:22 am

POTĘGA PRAWDY POLAND
SALON 24 poezja info sites news wiadomości Poland
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
The power of Truth
Raise the stone
What is bonded in a boulder
Power of Nations

Like a word with the spirit of a flame
Draws conscience
Our souls

Not this path of perdition
Not this goal
Not these thoughts
What our enemy chose to eat us
With his mission of intrigue

What kind of snares he bet
fortified
Your violence
This is death
When we go back
Repulsive wickedness
Such a culture
And he knows that as a gat
What shackles have the abyss of the oceans
Where he has no right
The words of man
And darkness
Emptiness and death

As a man of his culture
As a human nature, we should go
The powers of its Creator
As it is him
Our Father
He gave us life
This is what law you want to take away from us
In the name of inhumane practices
Serve
gender
In the name of our rebellion
This is violence
Imposed on inhumane practices
Is this how this freedom is to be.
Did you get the trigger?
Our Creator
What accuse us
Who gave you the duty to eat the pure seed
Instead of chaff
You just deserved it
And to death
Eternal condemnation


ocean shark.
Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

To się nie podoba tym co czynią świętokractwo

Post autor: rekin oceanu » śr cze 12, 2019 1:04 am

To się nie podoba tym co czynią świętokradztwo

I tym co go dopełniają i wypełniają.
Nie dziwcie się że targają wami nieszczęścia.
Nie tak według czynów Bóg każe przestępców ale według zrozumienia Prawdy i jej której nie wypełniają.

Stwórca posiada ogromną Mądrość i nie będzie się mścił na ślepych
Ale tych co znają i rozwalają jego ogród święty który stworzył.

Smok.
Mieć ducha gołębicy a siłę Smoka i rekina.
Zapomnieliście moje Nękanie.
rekin
Byłem przez was prawie martwy a żyję.

Upadek człowieka i jego droga powrotna co nas czeka
Poddaje nam W starym testamencie Księga rodzaju.
Jakie dla nas są to ogromne treściwe zgrubne informacje co nas czeka.


W dalszej degradacji człowieka dostaliśmy przez narzędzie Mojżesza
10 przykazań które posłużyło nam na opamiętanie.

Okrojone przez katechizm kościoła katolickiego ostało mocno okaleczone przez odchudzenie znaczeń zrozumienia globalnego naszej sprawy wiary jakiej mamy się wspinać na drogę prawdziwej cywilizacji ducha jaką nam jest wyznaczona.

Następnie dostaliśmy Nowy testament opisu przypowieści dające nam zrozumienie Centralizacji naszej wiary i jego wiary pnąca do odrodzenia.
A w niej umiejscowiona modlitwa Pańska.
Która nam daje zrozumieć intencje Ojca Boga naszego i naszą powinność względem niego.
A globalnie Nowy testament ogarnia nasz umysł i pnie w stronę odnowienia naszego sumienia przy pomocy Ducha św poznawania Prawdy.
Następnym krokiem przez szatana jest odcięcie skrzydeł w modlitwie Pańskiej Ojcze Nasz naszej wiary.
To tak jak nasza pociecha całe życie wychowywana w cieplutkich pieluchach pod pieczą mamy bez dotyku zagrożeń.
Efekt kończy się tragedią dziecka.
Które pozbawione jest hartu i teraźniejszości wydarzeń w około nas niosących zagrożenie. Jego samego.
Tu są i ten temat jest podzielony niosący zagrożenie cywilizacji naszej.
Nie chcę na temat dyskusji.
W każdym razie Pismo nam wyklucza Ojca świętego na ziemi.
Mówiąc mamy jednego Ojca w Niebie.
To nam mówi wyniośle dobitnie Mesjasz Jezus Chrystus którzy go sami wychwalają a jednocześnie zaprzeczając w sprawie czynem
To jest ogromne świętokradztwo i przywłaszczanie własności poza ich obręb.Nauki.
Który tym razem Franciszek Targa się na modlitwę Pańską .
Którego już dawno zdegradował Bóg nasz wszech modzący.
Jako Kapłaństwo od czasu Nauki Mesjasza na Apostolstwo.
A II [Drugiego] Ojca świętej nauki pisma świętego nie ma w ogóle w pismach świętych
Tego nam nie wymażesz z naszych sumień.
I nie dopełnisz świętokradztwa na dziele Bożym pod przykrywką iluzji
Słowa dobroczynności. W modlitwie Ojcze Nasz.
Inaczej pozbywając siły ducha hartu przeciwstawieniu się złu.
Jako sam Mesjasz w dniu w sprawdzeniu siły ducha z dopustu przez Ojca jego i naszego dane mu było na pustyni odpierając samego lucyfera który go nie przemógł.
I tak stał się zwycięzcą  naszym.
I działa do dziś on nad nami.
Swymi Narzędziami jakie zwyciężył.
Które jest opisem i starego testamentu jako rózdze żelaznej i Apokalipsie w nowym testamencie.
To jest to samo i w tej sprawie.
I żaden ryj gada nie podniesie ręki i nie uczyni świętokradztwa
W dziele Pańskiego posłania.
rekin
STARY TESTAMENT
Księga RodzajuUpadek pierwszych ludzi

3
1 A wąż1 był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:
«Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych;
na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży2 ci głowę,
a ty zmiażdżysz2 mu piętę».
16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść -
przeklęta3 niech będzie ziemia z twego powodu:
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia.
18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
a przecież pokarmem twym są płody roli.
19 W pocie więc oblicza twego
będziesz musiał zdobywać pożywienie,
póki nie wrócisz do ziemi,
z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś
i w proch się obrócisz!»4
20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa5, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob cze 15, 2019 9:22 am

https://sites.google.com/site/poezjapolska/
Poezji Polskiej
Prawda
jako potęgą grotem tytanowym
Rozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Zrywać niewoli trent
Co toczy jak czerw
Ludzkie cierpienie
Z dolinami zepsucia
Rozkojarzonych
Mamrotach zarozumialstwa
W opętanej nagońcie
Wyższości
Tak by zaniemówił
Człowiek z przerażenia
Pod sztandarem nowej
Cywilizacji
Której nie znamy
A powolna śmierć
Zwija ludzi
Do piekieł Niemocy
Zakałą
Zabijania sumień
To w ich mocy
Z różnych źródeł narzędzi
Mieć
Powolna śmierć
Narodów
Z sumieniem i ciałem
Zapominasz
Że ostałeś otumaniony
Językiem słowa
Jako powierzchowna zgodność
Iluzjonistycznych
Światełek
E telewizorze
Za który płacisz
A Prawda w zapomnieniu
Wyschła w twoich uczuciach
Nie rozumiejąc
W czym świata tron śmierci
Ostał utopiony

Językiem niezgody

A na poróżnieniu języków
Napisano śmierć
Gdzie przechwały słowa
Podnoszą tron śmierci
Czy taka to ma być cywilizacja
Zabijać innych i siebie
Odcinać od życia ducha i ciała
A strach
Pożera przerażenie świata
Boimy się niepewności
A ją popieramy
Gdyż zapomniał człowiek
kim jest.

rekin oceanu
.

Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy

Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe autorytety kościelne
Gdzie twoje zdrowie w twojej odnowie
Gdzie w zbutwiałej nędze stoisz
Kto cię oszukał
Kto zmylił drogi
Podkowy pod nogo podłożył byś upadła
Nie tam droga
Nie te myśli co nami szarpią ku przepaści
Jesteś mi drogą Polsko moja
Jak kwiat jedyny
Który zakwita prześliczną nadziei wiosny
Rekin oceanu - Grom
religijne
i różne masy misyjne mitręg porzucano tobą

Jak drzewem uschłym.
Otrzyj łzy ze swego oblicza
Naucz się wołać prawdziwego Ojca
I wyrzuć i odrzuć modlitwy co na palcach wyliczasz
Bo to nie twoje.
Bóg wprawdzie nie szuka ilości wznoszeń do niego
i ust twoich bez sumienia
Na którym kła-dzież rozmyty kamień bezdroży.
Bóg szuka pojednania z tobą z Duchem swoim
By cię chce okryć szczęśliwością swoją
Duchem swego światła Byś istniał na wieki. Rekin oceanu

Pieczęć Boga - Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień
Bo cóż nam opowiedzą o prawdzie ci co jej nie dotykają
Prawda pisze prawdziwy świat Prawdziwym haftem natury
Bo któż opowie nam o świecie tej ziemi. świętej natury
Jak nie mieszkańcy Niebios
Gdzie człowiek nie dotykał tej krainy.
Cóż czy nie mamy dróg drogowskazów
A kto nam powstawiał znaki zakazu
A kto nam zbudował ołtarze z krucyfiks białego
A kto namalował na ścianie z farb-ciemnego ciemność Przecież
Bóg naszym Duchem Miłością i naszym posłuchem naszych
sumień
Byśmy mogli go rozumieć prawdziwą jego mową
i dać sobie wbić pieczęć Boga
Do naszych sumień i myć je czystą wodą
Ducha Świętego
Tego nikt nie ma prawa stawiać znaku zakazu
Stawiając krucyfiksy
Dając tym do zrozumienia
że nie ma prawdziwego Boga.
Pieczęć Boga jest jedyną ostoją ludzkości którą to mają podążać Narody.
Bez tej świadomości sumienia nie może istnieć Naród - Narody Ludzkości

Wznoś - tam gdzie osnowa; wije swoje drogi prawd
i znamiona jej zapisuje nasze sumienie
pisz jej słowami swych gwiazd
I unikaj boczne cienie
Byś nie upadł.


Walcz swoją potęgą słowa
Wal prosto z mostu i na łeb
By nie ty ale twój wróg skomlał
Który ją zechce zagasić
Poezję duszy
Narodów kultury
By rozkwitały
Jak pęki kwiatów
W promieniu duszy
Co rozwesela nam
Dzień
Pomroku katuszy


Polsko
Dla ciebie Polsko te słowa
Abyś pojęła
Wysiłki swoje
Dla kogo stąpasz

Nie możesz pojąć słów polityków
Co rusz to kameleon
Przeplatanek błysk pomyłek
To nie świt naszej mowy


Co nam dano wznosić
Talenty i rozszerzać
Jej wielkość
Do Prawdy stworzeń
Jakiej jej nadano
Jej miejsce
I Berło
Zwycięstwa.
Wolność

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn cze 17, 2019 12:04 am

News info wiadomości site salon 24 Poetry/Prawda com

Obrazekhttps://sites.google.com/site/prawdacom/

Prawdziwa prawda prowadzi przez prawdziwą wolność
Prawdziwa wolność wznosi prawdziwy patriotyzm
Prawdziwy patriotyzm wznosi prawdziwe życie i ognisko szczęścia
Które wznosi prawidłowe tory państwa a i Narodu


Niech się nikt nie odważy targać na to co jest świętością od naszego Stwórcy i powinnością naszego wypełnienia.
rekin

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw cze 20, 2019 7:25 am

Reflex pisze:
czw cze 20, 2019 7:02 am
Hahahahaaa.
No i mamy jasność.
Jego nie trzeba krytykować. On sie skompromitowal w momencie kiedy się urodzil.
Boże … spuść bombe i zabij te trąbę.
Unia Europejska kategorycznie broni tych co mieli krew na swoich brudnych łapach Polskiego Narodu.
Znaczy wyczyszczenia ludzi z tego aparatu przestępstw.
Dlaczego to dyplomatycznie naginała inne Państwa? pytam.
Którzy oficjancie wydziedziczali nasz kraj i swoimi trikami kneblowali ustawy inaczej Tusk wprowadzał te ustawy wydziedziczenia Polski.
Nie zdążył zabrać działki pracownicze ogródków działkowych.
Nie zdążył zburzyć blokowiska pod pozorem zawalenia się ich.
Nie zdążył utylizować polaków po sześćdziesiątce.
Już wszelkie badania tych osób były ograniczane.
I traktowane jak nieżywych.
Nie zdążył sprywatyzować lasów.
Według Partii Pani Merkel Polska miała nie istnieć.
Dlatego tak ci się nie podoba USA.
Na czas te sprawy będą mocno głośne.
Chociaż Kaczyński mówi pół słowami.
A nawet w prost mówił Kaczyński Pani Merkel.
Ci ludzie są przestępcami.
rekin
Jeszcze chcesz dyskusji karaluchu.

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

CO BYŁO i CO JEST A CO MA BYĆ - APOKALIPSA - W ZWYCIĘSTWIE PRAWDY.

Post autor: rekin oceanu » wt lip 02, 2019 1:00 am

CO BYŁO I CO JEST A CO MA BYĆ
- APOKALIPSA - W ZWYCIĘSTWIE PRAWDY.


Od przyjścia Na ten świat Mesjasza i syna Bożego i naszej głowicy Człowieka jak nam zapowiedział Mesjasz jak będzie trzymał w ręku chwiejące się filary tej ziemi i ich nie wypuści ze swych rąk.
Ku zwycięstwu Naszemu i ku naszemu Ojcu Niebiańskiemu.
Zwyciężając Narzędzie od Stwórcy jakim jest apokalipsa.
Jest ona nauką ostrzeżeniem i hartem ducha w zwycięstwie Prawdy.
Dla lekkomyślnych i leniwym oznacza niestety śmierć.
Dla pracowitych drogą do życia.
Jako słowo Boże nam dane z czasem jest chore i obolałe Przez ingerencję szatana Zmieniając w nim teksty wyrzucając je ku zgubie naszej.Przez złowionych dusz człowieczych używając jako swe narzędzie.
Którzy zmieniali przez wieki sens oryginału Pisma świętego i nadal się zmienia sens Modlitwy Pańskiej.

Apostołowie zapewne są tylko ci co byli z Jezusem Chrystusem i inni nie mogą być.
Bóg i Stwórca nie czyni pomyłek i nie czynił korekty.
Uczynił to Lucyfer.
W narzędziu Masonerii..
Zatrzymując przez takie ruchy Narody jego na prawie opamiętania starego Testamentu.
O końcowym procesem cofanie się naszej cywilizacji.do wszeteczeństwa.
To widzimy Na własne oczy.
Choćby montaż Unii Europejskiej na Korzyść Lucyfera i cofnięcia Świata do kultu wszeteczeństwa.
Do tego nie dojdzie.Globalnie.
Ci co takie rzeczy czynią i popierają Nie są tego świadomi jaki Koszmar i prezent światu dają.
Zaczynem upodleń prze 8 lat mieliśmy to w Polsce.
Dlatego Jest Taki opór a zwiedzeni pokusami słowa fałszywego w tej sprawie tkwią.
Tak nie posądzajmy ludzi oni są narzędziami w ręku Lucyfera.
Inaczej Ofiarami.
Dlatego Mesjasz ostrzegał nas w posądzaniu i wydawania wyroków.
Przez Człowieka.
Jako Stwórca i dziś do nas mówi Gniew do mnie należy.
A wy czyńcie swoje.
Straciliśmy Dwa tysiąc lecie procesów Narodów.
Ale nie straciliśmy doświadczenia hartu ducha.
Z takim doświadczeniem i obrzydzeniem takiego świata powstanie Nowy świat.
W takim epicentrum zgrozy żyjemy.
W kroczyliśmy w trzeci dzień Pański dzień odrodzenia.
Ale nie znamy godziny wyzwolenia.
Niestety droga do Prawdy i raju jest okrutna.
Ale i ogromnie Drogocenna jakiej nie ma ceny za ten skarb na tej ziemi.
rekin

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob lip 06, 2019 2:04 am

GDY ZOBACZYCIE OHYDĘ TAM GDZIE STAĆ NIE POWINNA TO ZNAK NA BLISKIE WASZE WYZWOLENIE.

SALON 24 POETRY NEWS INFO TIMES POEZJA


Czy to nie jest znakiem bliskości końca zniewoleń tych co są uciemiężani a ich początkiem zbliżającej się wolności a tych co uciemiężają Narody.

Jeśli przemyśleć wszystkie opisy które mają być znakiem tych czasów się zakleszczają w jedno.

Końcem tych dni zepsutego świata przychodzi kres.

Czerwona linia jest mocno przekroczona

Wody rzek i mórz zatrute.

Ludzie będą umierać w ciężkich męczarniach na guzy

Narody mocno oziębną.

A w Watykanie widzimy oficjalnie znak Masoński inaczej Lucyfera.

Inaczej zmiana Modlitwy Ojcze nasz.

To już mamy.

Jak Mesjasz a w nim Stwórca z bardzo dokładnością opisał dzisiejsze czasy.

I znaki ostrzeżenia.

Rekin.


https://www.pch24.pl/papiez-franciszek- ... 797,i.html


Obrazek

rekin

rekin oceanu
Posty: 4714
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt lip 12, 2019 5:56 am

Męka drogi do Nowej Cywilizacji

Proroctwa Mesjasza Jezusa Chrystusa.
W tłumaczeniu SH.

Co nam mówi Mesjasz o znakach końca tego świata a prorocy starego testamentu.
Prorocy starego testamentu mówią nam zgrubnie jako nasze życie osobiste zostanie przywrócone do pierwotnych rodziców jako kto umrze jako sto letni człowiek który zgrzeszy jako by umarło dziecko.
Jako czasu Bożego Stwórcy i naszego Ojca do około - jednego dnia a tyś lat na ziemi.
Mesjasz nam mówi z detalami jako znaki na ziemi.
Odczytując w naszym rozpoznaniu ma ją to być guzy inaczej cierpienia na raka i ogromne cierpienia.
Znaki pogodowe - są
Zatrute rzeki morza oceany są.
Zatruwana żywność jest.
Ohyda tam gdzie stać nie powinna jest jako 666 pod przewrotnością jej głowicy jako podstawiona pod datą ur 966.
Z kościoła tylko pozostały pozory.

https://www.pch24.pl/papiez-franciszek- ... 797,i.html


Obrazek

Pod sztandarem Pawła który fizycznie nie był uczniem Jezusa Chrystusa A bandytą.
Zatrzymując stary testament na przekazaniach opamiętania zamiast
Poznania Ducha Prawdy Którego pouczał Piotr.
Który z nim walczył do grobowy deski.
W Watykanie jest ten opis jako legenda.
Nikt nam na świecie dokładnie nie opisał znaków drogowych jak sam Mesjasz.
Wiedząc co za dwa dni się będzie działo a on w trzecim dniu wstanie i obudzi świat dożycia.
Podnosząc naszą czujność żyjących dziś w rozproszeniu.
Tak widzimy jak jego słowa się wypełniają jak nikogo nigdzie.
Takiej mapy nie znajdziemy.
Stary testament jako opamiętanie a nowy jako powstanie nowego dziecka człowieczego.
Nowej ogromnej cywilizacji pod sztandarem głowicy syna człowieczego Jezusa Chrystusa obleczonego ciałem człowieka którego będą po wieki stanowić jedno ciało.
W służbie naszego Ojca.
PS.
Krótka zaduma.
Tak ilu musiało nas zginąć by mógł się narodzić prawdziwy człowiek.
A w finale pouczał go będzie sam Bóg ku sumieniu jego i na podobieństwo jego.
I służby jego w jego majestacie Natury jego Prawdy.
Który wytrwa czas po wieki.
Nie wyobrażam sobie ogromu tej cywilizacji człowieka jaki postępować będzie jeszcze długo na ziemi do zrodzenia całkowitego ciała człowieczego.
Aż ziemia się zwinie.
rekin

ODPOWIEDZ