Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 16, 2019 8:39 am

Tylko tam jest racja i dobre co Żyd zechce.
Niestety tylko to jest dobre i Prawdą jest tam gdzie jest Prawda.
A czym i co ona jest nie umiecie skompletować.
Pomieszały wam się języki.
Wasze pra pokolenia znały poznanie.
Ale wybrali wolność.
Walcząc z kłusownikami.
Zamiast wznosić owoce Prawdy.
rekin
Ps
Jeszcze zechcesz ze mną dyskutować.?

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 8652
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » czw maja 16, 2019 9:51 am

Ty biedny ciemny idioto...Ja cos dla tej Polski w swoim czasie zrobilem
a ty baranie wróciles do gotowej Polski żebrać i okradasz ja z PiSowskimi pedalami i kardynałami.
Z toba dyskutować?
Hahaha, ty biedna, ciemna, podkościelna dziwko.. :lol:

Obrazek

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 16, 2019 11:26 am

Obrazek
Reflex pisze:
czw maja 16, 2019 9:51 am
Ty biedny ciemny idioto...Ja cos dla tej Polski w swoim czasie zrobilem
a ty baranie wróciles do gotowej Polski żebrać i okradasz ja z PiSowskimi pedalami i kardynałami.
Z toba dyskutować?
Po prostu kto cię tu prosi dyskusji ze mną.
Jak twój pupil Tusk budował Polskę.
W czasie Największego kryzysu Światowego tak Polski nie ominął.
Tak Tusk zapewne musiał wyrazić zgodę ówczesnemu wtedy prezesowi JSW przez swojego ministra i swoich radnych na kupno kopalni.Doprowadzając ją na straty tak że spółka stawała się pomału bankrutem.
JSW Solidarność widząc co się dzieje.
Wydała strajk do wywalenia prezesa.
Co cel osiągnęła.
Nic nie było by sprawy gdyby JSW nie była by Liderem Europejskim ciężkiego przemysłu węglowego. o unikatowych walorach hutniczych.
Bez niego nie może być hut. O najniższym zasiarczeniu.
Produkując najlepszy węgiel Hart unikatowy w przemyśle ciężkim.
Spółka była przygotowywana przez innego przedsiębiorcę sprzedać ją.
W tym kierunku sprawy się toczyły. Takie były pomówienia.
Potężnego Molocha.
O fundamencie przemysłu ciężkiego do produkcji stali.
Nie znasz sprawy?
Tak budował Tusk Polskę. TY też.
Czy Tusk i jego minister nie znał sprawy takiej wagi? ciekawe?
JSW to spółka strategiczna Państwa.
Ale to już było.
Czy jeszcze chcesz rozmawiać.
rekin

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 16, 2019 12:01 pm


rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 16, 2019 12:03 pm

Obrazek

Poetry 24 news
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Poezji Polskiej
Prawda
jako potęgą grotem tytanowym
Rozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Co nas czeka - Procesy prawdziwej cywilizacji.

Post autor: rekin oceanu » ndz maja 19, 2019 3:31 am

Salon poetry 24 info news Times -
Processes of the new Civilization.

What awaits us -

Namely.
The Catholic church will change into purely Christian.
The Catholic church as Old Testament is based on the Law of God.
And priests.
Which task was to bring the faithful to their senses.
And it is too weak for the processes of knowing the Truth. There were only a few of them.
That's why the manipulation of the faithful and the direction of the processes sneaks in there.
Roads to know the Truth

This direction of the church was remembered by Fr. Tischner.
In a word like When your settlement comes to you, Josiek, God will ask you who you are.
It was he who probably was not welcome in his surroundings of the priesthood.
But let's skip this, we're not judges.
As Peter says If your conscience does not accuse you of being pure.
And what does the Messiah Jesus Christ say - do not turn to our sins but to faith and fill with peace.
We purify ourselves and truly confess in the prayer of the Lord's Prayer.
As Written, no one will teach about God and everyone will know me.
You will ask how it will happen who told us.
Unfortunately God Creator Himself By the clean conscience that we will draw.
Everyday abstinence which we bring up in our own desire.
Who will surrender to us the pure Spirit whom we will learn to know through his fruits.
As Peter, in his reading, he says, get to know the Spirits.
Ghosts are very simple thinking that we are subjected to our senses every day.
So first, our sense of reason stands before a choice if we have it.
Or we'll learn to have.
This is how our upbringing arises on the way to building a huge work in our Personality which is the conscience.
This is a very dear treasure of our personality because conscience is the Core of humanization.
It is through the conscience of man that is the likeness of the Creator. We can talk with God Himself.
Well, not just talking to God but talking in a different way.
And then we can do his will.
And he gives us his protection.
It awaits us on the third day.
Otherwise in the third millennium.
Because one day with God is 1000 years on earth, they write to us.
So Jesus Christ will stand up and give us goodness.
But first we have to create a platform for our personality.
In his Holy Spirit
Ask and what is the church to go to?
Apostolski.Już nie Kapłański because for this he was crucified.
Which first steps Tischner set for him.
Josiek, who you are. Your God, Heavenly Father, will ask you.
Here, no priest will lie to us.
His task is to guide the faithful. Just as in the form of the Apostle.
On the path to the human conscience in the image of the living God, our Heavenly Father in Heaven. And in his Son Jesus Christ.
As we are to become his body or share his community.
For centuries.

shark
-------------------------------------------------------
Salon poetry 24 info news Times -
Procesy nowej Cywilizacji.

Co nas czeka -

A mianowicie.
Zmieni się kościół katolicki na czysto Chrześcijański.
Kościół Katolicki jaki starotestamentowy jest oparty na Prawie Boga.
I kapłanami.
Którego zadaniem było doprowadzenie wiernych do opamiętania.
A jest za słaby do procesów drogi poznania Prawdy.Tam dochodzili nieliczni.
Dlatego wkrada się tam manipulacja wiernych i kierunku procesów.
Drogi do poznania Prawdy

Ten kierunek kościoła wspominał Ks. Tischner.
W słowie jak Gdy przyjdzie twoje rozliczenie ciebie Josiek I zapyta cię Bóg kim jesteś.
Właśnie to on prawdopodobnie nie był mile widziany w swoim otoczeniu Kapłaństwa.
Ale pomijajmy to nie jesteśmy sędziami.
Jako Piotr mówi Jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.
A co mówi Mesjasz Jezus Chrystus - Nie zwracaj na grzechy nasze ale na wiarę i napełniaj się Pokojem.
Oczyszczamy się i spowiadamy prawdziwie też w modlitwie Ojcze Nasz.
Jako Napisano nikt nikogo nie będzie uczył o Bogu a wszyscy będą mnie znali.
Zapytacie się jak to się stanie kto nas pouczał Będzie.
Niestety sam Bóg Stwórca Przez czyste sumienie które dobywać będziemy.
Codzienną wstrzemięźliwością jaką w sobie wychowamy w pragnieniu swoim.
Który nam podda Duch czysty którego nauczymy się poznawać po owocach jego.
Jako Piotr w swoim czytaniu mówi poznawajcie Duchy.
Duchy to bardzo proste myślenie które nam są poddawane do naszych zmysłów codziennie.
Toteż wpierw rozsądek zmysłów naszych stoi przed wyborem jeśli go mamy.
Albo nauczymy się mieć.
Tak powstaje nasze wychowanie w drodze do budowy ogromnego dzieła w naszej Osobowości jakie jest sumienie.
Jest to bardzo drogi skarb naszej osobowości gdyż sumienie jest Jądrem uczłowieczenia.
To przez sumienie człowieka które jest podobieństwem Stwórcy Możemy rozmawiać z samym Bogiem.
No nie słowami tylko z Bogiem się rozmawia ale też inaczej rozmawia.
I wtedy możemy wypełniać jego wolę.
A on daje nam opiekuńczość swoją.
To nas czeka w trzecim dniu.
Inaczej w trzecim tysiącleciu.
Gdyż jeden dzień u Boga to 1000 lat na ziemi to piszą nam pisma.
Tak Jezus Chrystus wstanie i nas Pouczy.
Ale wpierw musimy mu stworzyć platformę naszej osobowości.
W jego Ducha św.
Zapytacie a jaki ma zostać kościół do którego chodziliśmy?
Apostolski.Już nie Kapłański gdyż za to ostał ukrzyżowany.
Którego pierwsze kroki do niego postawił Tischner.
Josiek kim jesteś. tego zapyta cię twój Bóg Ojciec w Niebie.
Tu żaden Kapłan nas nie okłamie.
Jego zadaniem jest na ukierunkowanie wiernych.Już jako w formie Apostoła.
Na drogę Do sumienia człowieczego na podobieństwo Boga żywego Naszego Ojca Niebios w Niebie.A w jego Synu Jezusa Chrystusa.
Jako my mamy się stać jego ciałem inaczej udziałem jego wspólnoty.
Po wieków wieki.

rekin

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 23, 2019 12:14 pm

.......................Obrazek
https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/
Salon poetry 24 info news Times Processes of the new Civilization - PROCESY CYWILIZACJI
Salon poetry 24 info news Times - Processes of the new Civilization. What awaits us - Namely. The Catholic church will change into purely Christian. The Catholic church as Old Testament is based on the Law of God. And priests. Which...

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt maja 24, 2019 3:02 am

The time and space of the universe is unlimited
Our life is limited
Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
_______________________________________________
But only on this layer
which we exist
Processes which are being turned in the universe
They are unlimited,
These processes that are passed on to us
Through our Messiah Jesus Christ
They are called a white stone
And the core of its development
There is the Spirit of truth.
Which brings us to the whole truth.
Extending our time to infinity.
Who destroys these processes
It would be better
For him, he would set a stone for himself
Młyński and he drowned.
That he would go to the judgment of the Most High.
Let no one dare to destroy God's work and to pour
Without knowing him.
Because he can expose what he does not know
On what strength and energy Targa is
ocean shark

Yes, masses or whoever it would be.
Lucifer is also under the authority of the Creator.
He can not cross his area.
As Jesus Christ said.
The devil himself asked us to sift.
Why?
Answer yourself.
Who is looking for this one
Who who opens the knockers ago.
Whoever requests this receives
The Spirit of Truth
Which will lead him to the whole truth
Not me or the priest.
These are higher things.
As people, we can only help.
And nobody can kill it.
And above all, our spirit.
Let Tusk personally think about what he is doing.
Homosexuality is a degeneration.
And the sickness of our perversity.
It is a process but a perdition
Reducing to the dark.
And the pitiless of a worm who dies as a fern in nothingness.
Those who came to this and others
They go under the cruelty of judgment that the world can not imagine.
You can not even compare it
To the Holocaust of Hitler.
For the endless suffering has no opinion.
Hitler's suffering had a time of cruelty.
There is no time for this cruelty of punishment.
In that world
What we know about the court's pleading in hell.
ocean shark
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Czas i przestrzeń wszechświata jest nieograniczony
Ograniczone jest tylko nasze życie
_______________________________________________
Ale tylko na tej warstwie
której istniejemy
Procesy którą toczone są we wszechświecie
Są nieograniczone,
Te procesy które są nam przekazane
Przez naszego Mesjasza Jezusa Chrystusa
Nazwane są białym kamieniem
A jądrem jego rozwoju
Jest Duch Prawdy.
Który nas sprowadza do całej prawdy.
Wydłużając nasz czas w nieskończoność.
Kto te procesy niszczy
Lepiej by było
Dla niego by założył by sobie kamień
Młyński i się utopił.
By miał iść na sąd Najwyższego.
Niech nikt się nie waży niszczyć dzieła Bożego i dołować
Nie znając go.
Bo może narazić na to czego nie zna
Na jaką siłę i energię Targa się
rekin oceanu

Tak czy masom czy ktokolwiek by to nie był.
Także i lucyfer podlega władzy Stwórcy.
Nie może przekroczyć swego obrębu.
Jak to Jezus Chrystus powiedział.
Diabeł sobie wyprosił by nas przesiać.
Dlaczego?
Sami sobie odpowiedzcie.
Kto szuka ten znajduje
Kto kołacze temu otwierają.
Kto prosi ten otrzymuje
Ducha Prawdy
Który go poprowadzi do całej prawdy
Nie ja ani kapłan.
To już są sprawy wyższe.
Jako ludzie możemy się tylko wspomagać.
I nikt tego nie może zabijać.
A przede wszystkim ducha naszego.
Tak niech się Tusk osobiście zastanowi co robi.
Homoseksualizm jest zwyrodnieniem.
I obrzydzeniem chorobliwym naszego wynaturzenia.
Jest on procesem ale zatracenia
Sprowadzający do ciemności.
I czeluści robaczka który ginie jako paproch w nicość.
Ci którzy do tego sprowadzili się i innych
Idą pod okrucieństwo sądu jakiego sobie świat nie wyobraża.
Nawet nie można tego porównywać
Do holokaustu Hitlera.
Gdyż bezkres cierpienia nie ma opinii.
Hitlera cierpienie miało czas okrucieństwa.
W ten okrucieństwo kary nie ma czasu.
Na tamtym świecie
Co nam wiadomo o upraszaniu sądnym w piekle.
rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 28, 2019 4:01 am

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Potęgi Poezji czas

Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

ttps://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Na poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin
ttps://sites.google.com/site/stylpoezja/
.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
ttps://sites.google.com/site/sumieniecom/
.
A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga

ttps://sites.google.com/site/poezjapolsko/

Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień
Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski
To nie człowiek a oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
Nosi w sobie gniew i obrzydzenie
Naszego Boga
Który jest wszech mocny
https://sites.google.com/site/salonpoezjipl/.

Poezji
Tęsknoty polskiej
Mówisz słowem
Wołasz głosem ducha

Niech sumienie się otwiera
Niech duch nasz zapiera nad wolnością
Jako to tworzysz w sobie
Harmonię piękna co
Prawdy jej źrenice ducha
Śpiewają ci pieśń
Spokojną milsza niżeli
Tryumf harmonii jaką to może stworzyć
Człowiek
ttps://sites.google.com/site/poezjatimespl

Tam gdzie ojczyzna twoja
Tam twa energia życia
Tam gdzie twój
Dom
Tam i duch i sumienie
Życiem tętni
Twój puls
Tętna bije czas
Co jak zapas wody żywej
We wnętrzu twoim
Zaznacza czas
Życia
Co ci pozwala
Zapomnieć
o zmartwieniach
Spokój ciszy
ttps://sites.google.com/site/poezjapolskanet/

Polsko moja

Wznoś potęgę swojej mowy
Ta co prawdy
Jej ulice
W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna
ttps://sites.google.com/site/poezjisalon/

Jak oktawy na instrumencie
Które nam trudno
Wydobyć z siebie

I to od nich zależy nasze życie
Umiejąc
Stworzyć jej harmonię piękna
Naszego ducha
To nam dał nasz Stwórca
Byśmy nasze Talenty
Powielali ku naszemu
Szczęściu
ttps://sites.google.com/site/stylpoezji/

Polsko
Jak kraina twoja
Co rosą poranną
Wzmacniasz siły twoje

Wytężając ducha swego
A tu nic nie twoje
Kościół umasowiony
Duch umartwiony
Ciało omdlałe
Czy to tak nam dane
Iść Prawdy stronice
Pisać sumieniem czystym
W swojej krwawicy krwi
Po próżnicy
A wróg z nas żywcem drwi
ttps://sites.google.com/site/wiadomosciprawda/

rekin oceanu
Posty: 4810
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob cze 01, 2019 12:24 pm

News poezja 24 Times. Przeogromne Procesy Świata
https://sites.google.com/site/poezjash/
Wiem że moja mozolna praca jest bardzo mało zrozumiana.
Poróżnienie nas podzieliło wszeteczeństwem które jest faktem Ale z mojego poziomu doświadczeń i życia inaczej ją widzę jako novum cywilizacyjne jaką świat czeka.Czy by on chciał czy nie procesy jej postępować będą swoimi tropami.
Ona jest opisem począwszy od naszych praojców i mowy samego Stwórcy naszego jedynego i prawdziwego Ojca św po jego Syna Jezusa Chrystusa. Który nam uwidocznił sprawę ocalenia naszego Przypowieściami inaczej porównywaniami. Świata który nas czeka.
Jeśli dobrze spostrzegłem świat nie dostrzega procesów jakie postępują.
A jakie nas będą czekać następstwa jak je nie wypełnimy.
Pierwsi rodzice nasi dostali od Ojca Niebios wytyczne celu drogi jaki czeka nas wszystkich.
Dziesięć przykazań jest narzędziem opamiętania i jego procesów.
W którym niezbędne są Kapłani.
Czas Mesjasza Jezusa Chrystusa daje nam przeogromną wiedzę do wiedzy jakiej sobie nie wyobrażamy Ducha Bożego samego Boga Ojca niebios.
Tu procesem jest droga Apostolstwa nie Kapłaństwa.
Inaczej oczyszczenie postępuje nas i ma postępować przez czyste sumienie.
Jako Piotr nam mówi jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.

Co nas i naszą cywilizację może czekać gdy nie będziemy żyć nie z jego woli.
Znaczy z modlitwy Ojcze Nasz.
Jako ona ma w sobie spowiedź i kontakt bezpośredni z naszym Bogiem.
Pomijając pośredników organizację itd.
To jest coś niesamowitego.
Jeśli świat temu się sprzeniewierzy czeka go ogromna klęska i pogrom.
Jaki sobie tego gniewu wyobrazić sobie nie można.
Jako sam Stwórca nam mówi a ja ich twardego karku karciłem a oni się nie nawrócili i jeszcze i jeszcze i jeszcze aż Narody dostąpią i wejdą
Na drogę cywilizacyjną prawdziwych procesów prących do Prawdy.
Tak te plewy buntowników wyprosił Lucyfer.
A nie jako on miał władzę.
rekin

Poezja Wolnych Polaków
Polaków Dzień Zwycięstwa


Polsko co w swoich okowach
Niewoli
Pokuszeń
Nosisz swe zwycięstwo
Nie choć tam gdzie nocy
Zasłaniają oczy
Gdyż tam za rogiem twoja śmierć
Wolność
Jest jak Życie
Jeśli nie jest
Pielęgnowana
Kochana i miłowana
Umiera
Strasznym cierpieniem
Tego Narodu
Czy ty
O tym wiesz
A tak mało
Mamy tych
Co niosą ofiary swego
Życia
A jeśli są
Są nie doceniani
S.H

Dziś piszę
Swoim imieniem

Poezja
- Z Mądrości Kopalin Skał - kujesz swój skarb -Któż ci zamąci- Nie znając ich rad -Tam gdzie Prawdy poczęcia dnia- Pokrywa twą ranę -Byś ozdrowiał od ducha I miękki owinął cię wiatr -Rysując nowe sumienie -Twych szat Nowych pouczeń.- Któż to zrozumie w ciemności -Ile jest warta Prawda Której nie szuka ----------------------------------------------------------------


Wolność nie jest nam dana
Wolność się dobywa
Ciężkim mozołem
Pracy boju zwycięstw
Dla pokoju pokoleń
Na którym powstanie
Nasz dom ojczysty
Narodów
Gdzie na jej
Nawie
Zawiśnie sztandar
dusz polaków
Której
Dobyli
Jej imię
Sławne

S.H

Bez Czuwania
Pustynny burzy
cierń
Co kole mocnym bólem
A ty polaku cierp
Dla wolności
Nie pokuszeń
S.H

ODPOWIEDZ