Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

podstawowe wiadomości o Masonerii by zrozumieć ten świa

Post autor: rekin oceanu » wt maja 25, 2021 4:39 am

Podstawowe wiadomości o Masonerii by zrozumieć ten świat
Obrazek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus


Humanum genus – encyklika papieża Leona XIII o masonerii z 20 kwietnia 1884[1].

Celem dokumentu było wskazanie niebezpieczeństw, jakie dla chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego wynikają z idei i działalności masonerii. Papież definiował ją jako jednego z ważniejszych wrogów chrześcijaństwa i Kościoła. Nawiązywał w tej mierze do dokumentów i wypowiedzi wcześniejszych papieży, począwszy od bulli Klemensa XII z 1738. Mimo to, jak zauważył Leon XIII, rozwój masonerii w XIX wieku postępował i zyskała ona duży wpływ na rządy. Papież postawił wolnomularzom zasadnicze zarzuty:

Odrzucenie zasad religijnych, szerzenie ideologii racjonalistycznej, laickiej i naturalistycznej.
Podważanie katolickich prawd wiary, krytyka autorytetu i władzy nauczycielskiej Kościoła oraz szerzenie indyferentyzmu religijnego.
Dążenie do rozdziału religii od życia państwowego i społecznego. Państwo ma być bezwyznaniowe.
Poprzez wpływ na władze państwowe ograniczanie prawa duchowieństwa, konfiskaty majątków kościelnych, likwidowanie zakonów. Doprowadzenie do likwidacji Państwa Kościelnego we Włoszech i dążenie do likwidacji papiestwa.
Ograniczanie wpływu religii i Kościoła w szkolnictwie i kulturze. Propagowanie moralności świeckiej zgodnej z „naturą” i „wyzwolonej”, z czego wynika zezwierzęcenie człowieka, szerzenie złych obyczajów, rozwiązłość seksualna, usankcjonowanie rozwodów, upadek instytucji małżeństwa ze szczególną krzywdą dla kobiet i dzieci.
W sprawach politycznych propagowanie ustroju opartego na wolności i równości ludzi oraz na pochodzeniu władzy od ludu, co pobudza do nieposłuszeństwa wobec legalnej władzy, prowadzi do rewolucji, a w konsekwencji przyczynia się do rozwoju ideologii dążących do zniesienia własności prywatnej oraz różnic społecznych i majątkowych. Masonerię łączy wspólnota celów z socjalizmem i komunizmem.
Oparcie się na zasadzie ścisłej tajemnicy i przysięgi, która czyni z masonerii związek tajny, ukrywa jej cele, organizację i metody działania przed społeczeństwem oraz pozwala zmuszać członków do wykonywania nawet nieetycznych rozkazów.
Masoneria prowadzi dwulicową działalność, jawnie przedstawia się jako organizacja szerząca naukę, postęp, humanitaryzm, w ukryciu działa wbrew porządkowi państwowemu i społecznemu, dla którego – wedle papieża – jedynym pewnym oparciem są wartości chrześcijańskie.

Jako środki zaradcze przeciw masonerii papież zalecił duchowieństwu i katolikom świeckim ujawnianie jej prawdziwego programu i sposobów działania, uświadamianie wiernym zagrożeń i umacnianie w nich zasad katolickich, zwłaszcza wśród młodzieży. Za szczególnie ważne uznał szerzenie ruchów katolików świeckich i wymienił Trzeci Zakon św. Franciszka (tercjarze), cechy rzemieślnicze i stowarzyszenia robotnicze o charakterze religijnym, a także działające wśród ubogich Towarzystwo św. Wincentego à Paulo. Zakazał członkostwa i popierania masonerii oraz utrzymał kary, nałożone przez wcześniejszych papieży.

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus

Post autor: rekin oceanu » wt maja 25, 2021 7:26 am

News Times site 24 / - Live Site 24 / Iskra.SH- Basic information about Freemasonry to understand this world
Obrazek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus


Humanum genus - Pope Leo XIII's encyclical on Freemasonry of April 20, 1884 [1 ].

The aim of the document was to indicate the dangers for Christianity and the Catholic Church resulting from the ideas and activities of Freemasonry. The Pope defined her as one of the most important enemies of Christianity and the Church. He referred in this respect to the documents and statements of earlier popes, beginning with the bull of Clement XII of 1738. Nevertheless, as Leo XIII noted, the development of freemasonry in the nineteenth century progressed and it gained a great influence on governments. The Pope made fundamental charges against Freemasons:

Rejection of religious principles, spreading rationalist, secular and naturalistic ideology.
Undermining Catholic truths of faith, criticizing the authority and teaching power of the Church, and spreading religious indifferentism.
Striving to separate religion from state and social life. The state is to be non-denominational.
By influencing the state authorities, limiting the right of the clergy, confiscating church property, and liquidating religious orders. Bringing to the liquidation of the Papal States in Italy and striving for the liquidation of the papacy.
Limiting the influence of religion and the Church in education and culture. Promotion of secular morality in accordance with "nature" and "liberated", which results in man's animosity, spreading bad morals, sexual promiscuity, sanctioning divorce, collapse of the institution of marriage, with particular harm to women and children.
In political matters, the promotion of a system based on freedom and equality of people and the origin of power from the people, which stimulates disobedience to legal power, leads to a revolution and, consequently, contributes to the development of ideologies aiming at the elimination of private property and social and property differences. Freemasonry is linked by a commonality of goals with socialism and communism.
Relying on the principle of strict secrecy and oath, which makes Freemasonry a secret relationship, hides its goals, organization and methods of operation from society, and allows members to be forced to carry out even unethical orders.
Freemasonry conducts two-faced activities, openly presents itself as an organization that promotes science, progress, and humanitarianism, secretly acts against the state and social order, for which - according to the Pope - the only reliable support are Christian values.

As a countermeasure against Freemasonry, the Pope recommended that the clergy and lay Catholics disclose its true program and methods of operation, make the faithful aware of threats and strengthen Catholic principles in them, especially among young people. He considered it particularly important to spread the movements of lay Catholics and mentioned the Third Order of St. Francis (tertiaries), craft guilds and workers' associations of a religious nature, as well as the Society of St. Vincent de Paul. It banned membership and support for Freemasonry and upheld the penalties imposed by earlier popes.
PS. Those who are aware of what happened at the Second Council know what it is.
Further explains Bishop Lenga - as he says, the ears protrude from the abyss. Cool plain casual speech as anyone can understand.
What awaits us after covid - 19
Lucifer living in the spirit of Freemasonry will want to mark his faithful.
This is what the final judgment tells us.
These are no longer jokes but facts on the living body of Nations.
This is how the time on Lucifer's land is ending, he knows it perfectly well - but they do not know the victims, what he caught them and he kills them in various ways.
SH. Peace to us who do not follow the path of darkness, Jesus Christ warns us against this fact.
And he gave us a sign of the disgrace that the Vatican has become and oppresses real crap.

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Niemcy już nie będą kim i czym byli.

Post autor: rekin oceanu » śr maja 26, 2021 1:27 am

Niemcy już nie będą kim i czym byli.

Nie drugą kategorią świata ale czwartą czy piątą.
Które psują Narody
To wam życzę i to dostaniecie walcząc z Władcą wszechświata.
Dowiecie się kim był grom i z kim żeście zadarli.

Zapłacą za to co się stało w ABM Firmy międzynarodowej.
Nie wiem czy to był agent niemiecki.
Czy zwykły Niemiec rasowy .
Za gender rozpustę. zapłacą. i to cały Naród.
I za zepsucie Narodów w którym są pionierami.
I za zniewolenie mojej córki. Która psychicznie nie może dojść do siebie.
Stwórca ma różne narzędzia i co zechce to uczyni
Jak zechcę zatrzęsie całymi Niemcami.
Nie będziecie się pysznić przed Narodami Kopytami Lucyfera.
On jest w rekach władcy Nieba i ziemi . Jeśli się zbuntuje straci wszystko co dostał to co wyprosił.

Wiedzcie że druga wojna światowa była z dopustu Stwórcy wydany na Naród Żydowski.
To co dziś czynicie jest gorsze niżeli II wojna Światowa.
Stwórca nas inaczej widzi.
Straciliście Benedykta dla rozpusty.Nie broniliście go. Wydaliście go na pastwę psom i na poniżenie zastraszenia przez gadów i wilków Jako uciszenie w żargonie Masońskim Zabicie jak pluskwę.
Tak i rękę przyłożyliście do swojej zagłady .
A to się stało końcem was jako OHYDA Która stanęła w Watykanie

HS. GROM SMOK

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr maja 26, 2021 1:44 am

Deutschland wird nicht mehr sein, wer und was es war.
Obrazek
Beitrag von ozeanhai " Mi Mai 26, 2021 12:27 am
Deutschland wird nicht mehr sein, wer und was es war.

Nicht zweite Weltklasse, sondern vierte oder fünfte.
Die die Nationen verderben
Das ist es, was ich mir für Sie wünsche, und das ist es, was Sie bekommen werden, wenn Sie den Herrscher des Universums bekämpfen.
Sie werden erfahren, wer der Donnerer war und mit wem Sie sich angelegt haben.

Sie werden für das bezahlen, was bei ABM International Company passiert ist.
Ich weiß nicht, ob es ein deutscher Agent war.
Oder eine gewöhnliche deutsche Rasse.
Für geschlechtliche Ausschweifungen. Sie werden bezahlen. und das ist die ganze Nation.
Und für die Korruption der Nationen, bei der sie Vorreiter sind.
Und für die Versklavung meiner Tochter. Sie ist psychisch nicht in der Lage, sich zu erholen.
Der Schöpfer hat alle Arten von Werkzeugen, und was er will, das will er.
Wenn ich will, schüttle ich ganz Deutschland durch.
Ihr werdet euch nicht rühmen vor den Völkern der Hufe Luzifers.
Er befindet sich in den Händen des Herrn des Himmels und der Erde. Wenn er rebelliert, wird er alles verlieren, was ihm gegeben wurde.

Wisse, dass der Zweite Weltkrieg durch die Vorsehung des Schöpfers über die jüdische Nation kam.
Was Sie heute tun, ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg.
Der Schöpfer sieht uns anders.
Du hast Benedict an die Ausschweifung verloren. Du hast ihn nicht verteidigt. Sie haben ihn den Hunden und der Demütigung der Einschüchterung durch Reptilien und Wölfe überlassen.
Ja, und deine Hand hast du ins Verderben geführt .
Und das wurde das Ende von Ihnen als OHYDA, der im Vatikan stand

HS. GROM DRAGON

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9004
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » śr maja 26, 2021 8:56 am

HS. GROM DRAGON DUPA JAŚ.
Co ty tu zamieszczasz tasiemce z translate po angielsku i niemiecku nieuku?
To jest POLSKIE FORUM tumanie.
I pomylilo się co? I zdradzil się nieuk i oszust hahahaaaa...

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 27, 2021 4:07 am

Niemcy już nie będą kim i czym byli.

Nie drugą kategorią świata ale czwartą czy piątą.
Które psują Narody
To wam życzę i to dostaniecie walcząc z Władcą wszechświata.
Dowiecie się kim był grom i z kim żeście zadarli.

Zapłacą za to co się stało w ABM Firmy międzynarodowej.
Nie wiem czy to był agent niemiecki.
Czy zwykły Niemiec rasowy .
Za gender rozpustę. zapłacą. i to cały Naród.
I za zepsucie Narodów w którym są pionierami.
I za zniewolenie mojej córki. Która psychicznie nie może dojść do siebie.
Stwórca ma różne narzędzia i co zechce to uczyni
Jak zechcę zatrzęsie całymi Niemcami.
Nie będziecie się pysznić przed Narodami Kopytami Lucyfera.
On jest w rekach władcy Nieba i ziemi . Jeśli się zbuntuje straci wszystko co dostał to co wyprosił.

Wiedzcie że druga wojna światowa była z dopustu Stwórcy wydany na Naród Żydowski.
To co dziś czynicie jest gorsze niżeli II wojna Światowa.
Stwórca nas inaczej widzi.
Straciliście Benedykta dla rozpusty.Nie broniliście go. Wydaliście go na pastwę psom i na poniżenie zastraszenia przez gadów i wilków Jako uciszenie w żargonie Masońskim Zabicie jak pluskwę.
Tak i rękę przyłożyliście do swojej zagłady .
A to się stało końcem was jako OHYDA Która stanęła w Watykanie

HS. GROM SMOK

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9004
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszy si zdrowiem

Post autor: Reflex » czw maja 27, 2021 9:55 am

Nie strasz, nie strasz, bo się zes.asz. Oszuście!!! - po 3-ciej klasie szkoly podstawowej.
A Niemca to ty mozesz pocalowac, wiesz gdzie. Nie rób z siebie większego idioty niż jesteś.

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 27, 2021 11:26 am

Reflex pisze:
czw maja 27, 2021 9:55 am
Nie strasz, nie strasz, bo się zes.asz. Oszuście!!! - po 3-ciej klasie szkoly podstawowej.
A Niemca to ty mozesz pocalowac, wiesz gdzie. Nie rób z siebie większego idioty niż jesteś.
Stwórca jako autor i wykonawca stworzył dwa rodzaje uczłowieczenia mężczyznę i kobietę.
I ustanowił jedno ciało spożycia i życia
By wydawali owoc na podobieństwo swojego autora.
Dziś Niemcy godzą się na ponad dwadzieścia a może więcej.rodzaji potworów ni to pies ni to wydra.
Sodomę gomorę znasz
Tak i tutaj postąpi nie bawem. owoc tego czasu wzbiera żniwo.
Ja za czasów arki Noego.
No cóż nie znasz historii a bełkot nawet w iluzji masz doskonały.
Słabi się dali opętać a od zdrowych zepsute ciało obleci samo nadające się na kompost.
Jako autor tego teatru nazywa planem stadnym.
Jeśli to z całą siłą popierasz to kim jesteś jaką sobie przypisujesz płeć miejsce w dowodzie dostaniesz.
Inaczej bronił byś praw człowieka która ma wartość nie ocenianą na ziemi.
Mądrości za złotówki nie kupisz.
Ale po co ja piszę nieboszczyka się nie podniesie ale ci co czytają poczują strychninę od twego jęzora lucyfera.


Chcesz coś wydukać a nie wiesz że na skarębla z urwanej z góry lodu płyniesz środku oceanu
Jeszcze się hi ho czesz jak lucyfer w piekle przepitym.
No cóż.
Tak się śmiej.
grom
A może dostaniesz łyżwy.

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt maja 28, 2021 9:11 am

News Times site 24 / - Live Site 24 / Poznań Prawdy

If anyone thinks that a man or a priest or a prophet will teach you the Truth, they are wrong. If he says so, he is a liar.Namely, what is the way to know the Truth?
Obrazek
As the Messiah himself, Jesus Christ tells us.
They were born pure or otherwise sanctified in God the Creator for the body of Jesus Christ.
They wore themselves in God the Creator for the body of Jesus Christ
They struggled in the fellowship of a clear conscience in God the Creator For the body of Christ.
These are the paths to salvation and the paths to the fellowship of Life, to sanctification in God the Creator for the body of Christ.
The body of Christ is to constitute those who sanctify themselves for a clean conscience.
And the filling of the body is the Spirit of the living God, Jesus Christ.
Such a body can last for ages.
Because the devil did not stand in his own way and therefore he is a fallen one, so he cannot have power if he says so, he lies because he is the Father of lies.
Man can instruct the way to the sanctity of life.
And not the Truth itself.
As the Truth, the Spirit of Truth teaches us or teaches us.
As, do not think what to say to your enemies when they persecute you.
I will speak for you.
There is nothing they can do what they can.
Justice is for our enemies.
There is freedom for us.
I have no right to instruct you if it is to show you the way to the true Teacher.

As prayer itself, it is supposed to be a spirit, not a mouth, for people to listen to you
And the one who verily is our Father has heard.
What do you fear Power as they got power from the Creator?
If they deny and say that they will be taken from Lucifer.
If the Creator decides that he has to spend to someone, he will spend it very quickly in advance.
God's will belongs to him, and we have our obedience as written in it in the Our Father
This was in the days of Sodom and Gomorrah.
The Creator will reap the grain, not the chaff.
The freemasons do everything to deceive us and make us Plewy.
That is why they allow them to reach the limits, let's not let them widen it. Otherwise we will have our brothers' partnerships on our conscience.
We are human or let us do so with a good conscience.
Then there are enormous forces above us
What are we to fear Lucifer. He is to fear when he afflicts a man.
With a full conscience born in the Creator.
I am not here to judge you.
And there will be no fourth-fifth-tenth logdaun. It is we who give them not the Creator through our sins and they take away the knowledge of the Truth from us
He has no power.
And he got the indulgence through the degeneration of Nations.
This is what the Creator said to our first parents.
We will lose the heel and the rest of the body will come to life.
In the victory of Jesus Christ.
Does he not see us and does not hold in his hand a double-edged sword with a huge army of God's angels?
This is the end time of the Apocalypse.
It tells us the sign of the disgust he announced.
And Pope Leo XIII warned against it.
The Polish bishopric They betrayed.
Father Zalewski calls out his resignations. Bishop Lenge gives them up.
I will not initiate further here. A new church is waiting for us, now real.
The Messiah announces and warns us of the vigil until the coming -
And we do not know that time.
SH

https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genu s
Humanum genus


Humanum genus - encyclical of Pope Leo XIII on Freemasonry of April 20, 1884 [1].

The aim of the document was to indicate the dangers for Christianity and the Catholic Church resulting from the ideas and activities of Freemasonry. The Pope defined her as one of the most important enemies of Christianity and the Church. He referred in this respect to the documents and statements of earlier popes, beginning with the bull of Clement XII of 1738. Nevertheless, as Leo XIII noted, the development of freemasonry in the nineteenth century progressed and it gained a great influence on governments. The Pope made the fundamental accusations against Freemasons:

rejection of religious principles, propagation of rationalist, secular and naturalistic ideology.
Undermining the Catholic truths of faith, criticizing the authority and teaching power of the Church and spreading religious indifferentism.
Striving to separate religion from state and social life. The state is to be non-denominational.
By influencing the state authorities, limiting the right of the clergy, confiscating church property, and liquidating religious orders. Bringing to the liquidation of the Papal States in Italy and striving for the liquidation of the papacy.
Limiting the influence of religion and the Church in education and culture. Promotion of secular morality in accordance with "nature" and "liberated", which results in man's animosity, spreading bad morals, sexual promiscuity, sanctioning divorce, collapse of the institution of marriage, with particular harm to women and children.
In political matters, the promotion of a system based on the freedom and equality of people and the origin of power from the people, which stimulates disobedience to legal power, leads to a revolution and, consequently, contributes to the development of ideologies aiming at the elimination of private property and social and property differences. Freemasonry is linked by a commonality of goals with socialism and communism.
Relying on the principle of strict secrecy and oath, which makes Freemasonry a secret relationship, hides its goals, organization and methods of operation from society, and allows members to be forced to carry out even unethical orders.
Freemasonry conducts two-faced activities, it openly presents itself as an organization that promotes science, progress, and humanitarianism, secretly acts against the state and social order for which - according to the Pope - the only reliable support are Christian values.

As a countermeasure against Freemasonry, the Pope recommended that the clergy and secular Catholics reveal its true program and methods of operation, make the faithful aware of threats and strengthen Catholic principles in them, especially among young people. He considered it particularly important to spread the movements of lay Catholics and mentioned the Third Order of St. Francis (tertiaries), craft guilds and workers' associations of a religious nature, as well as the Society of St. Vincent de Paul. It banned membership and support for Freemasonry, and upheld the penalties imposed by earlier popes.

rekin oceanu
Posty: 5086
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn maja 31, 2021 2:38 am

News Times site 24 / - Live Site 24 /Epidemiolodzy wiedzą, ale „milczą”
https://rairfoundation.com/bombshell-no ... -variants/
Obrazek
Obrazek
Epidemiolodzy wiedzą, ale „milczą” na temat zjawiska znanego jako „wzmocnienie zależne od przeciwciał” (ADE) – twierdzi prof. Luc Montagnier, francuski wirusolog, współodkrywca HIV i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Prof. Montagnier twierdzi, że program szczepień przeciwko koronawirusowi to „niedopuszczalny błąd”. Masowe szczepienia są „błędem naukowym, jak również medycznym” – powiedział. „To niedopuszczalny błąd. Książki historyczne to pokażą, ponieważ to szczepienie tworzy warianty ”- kontynuował prof. Luc Montagnier.

Wybitny wirusolog wyjaśnił, że „istnieją przeciwciała stworzone przez szczepionkę”, zmuszające wirusa do „znalezienia innego rozwiązania” lub śmierci. Tutaj tworzone są warianty. Są to warianty, które „są produkcją i wynikają ze szczepień”.

Prof. Montagnier twierdzi, że epidemiolodzy wiedzą, ale „milczą” na temat zjawiska znanego jako „Antibody-Dependent Enhancement” (ADE). W artykułach, które wspominają o ADE, oddalono obawy wyrażone przez prof. Montagniera. „Naukowcy twierdzą, że ADE praktycznie nie stanowi problemu w przypadku szczepionek COVID-19”- czytamy w artykule w Medpage Today opublikowanym w marcu.

Prof. Montagnier wyjaśnił, że trend ma miejsce w „każdym kraju”, gdzie „po krzywej szczepień następuje krzywa zgonów”.

Twierdzenie laureata Nagrody Nobla zostało podkreślone przez informacje ujawnione w liście otwartym, wysłanym przez długą listę lekarzy do Europejskiej Agencji Leków. W liście stwierdzono częściowo, że „pojawiło się wiele doniesień medialnych z całego świata o przypadkach COVID-19 w domach opieki w ciągu kilku dni po szczepieniu mieszkańców”.

Prof. Luc Montagnier przeprowadza własne badania z osobami, które zaraziły się koronawirusem po otrzymaniu szczepionki. – Pokażę wam, że tworzą warianty odporne na szczepionkę – powiedział.

Przy okazji prezentacji corocznego raportu przedstawiającego światowe statystyki zdrowotne specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia oszacowali, że w 2020 roku z powodu pandemii zmarło co najmniej 3 mln osób. Oficjalne statystyki mówią o 1,2 mln ofiar. Według zgłaszanych przez władze medyczne poszczególnych krajów danych, do maja 2021 roku pandemia pochłonęła 3,4 mln ofiar. Zdaniem WHO ta liczba naprawdę może być dwa, trzy razy wyższa.

W Polsce wykonano dotąd 17 254 902 szczepienia przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 5 222 430 osób.

Źródło: PAP, rairfoundation.com. Bombshell: Nobel Prize Winner Reveals - Covid Vaccine is 'Creating Variants'

ODPOWIEDZ