Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

News site 24 / - Live Site 24 At the Ministry of Health we have New Prophets of Economics.

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 04, 2021 2:38 am

News site 24 / - Live Site 24 At the Ministry of Health we have New Prophets of Economics.

Obrazek

As already in the executive plan, a real scenario is announced.
40 and 50-year-olds can forget about taking off the masks, in my opinion, rags about the sign of the demon.
And Slavery what the minister of health, a healer, tells us bluntly. and the Prophet of the doomsday.
In his opinion, these salutary cloths of health are designed to ennoble the organs and heal these people.
Surely, this youth of Poland shares their congratulations on the demon's occultism and hypocrisy.
Without rebelling in the name of international occultism of this sect that executes the nations by lantern candlelight.
Speaking bluntly about death.
As you do not need to be a doctor to say that the rag probably restricts the inhalation of oxygen into the body
A and the exhalation of carbon dioxide when burning inside in the life processes in the body.
Such an excess of carbon dioxide in the human body that remains forced by a rag on the mouth and nose must wreak havoc on all fronts of our body's life, with excess carbon dioxide in our organs.
These are not just empty words from Bill Gates about depopulation.
This is the Holocaust of the Nations going against the proceedings in this case submitted by the international team of doctors in Nuremberg about the importance of the murder with the comparable effect of the Torturers of World War II as the mass murder of depopulation, which Bill Gates consciously says about it. About the need for depopulation in the name of the climatic process.
He deceives us. this is what the opposition says. Poland.
This is the Apocalypse.
Each man must determine who and what he is and to whom he belongs, whether to the demon or the Creator of our Father and his son.
If this is the case, they do not have. Means werewolves of the NWO sect to us no executive law.
If we pray the Our Father and watch for our Messiah when He comes.
And he will come soon. WHAT!
We are announced the sign of which they themselves put in the Vatican Francis as a Living Demon, which does not say the words of a Christian Priest, but allows a nativity scene made of aliens. Against our Christian faith.
What some Eastern Catholic bishops are telling us.
This is how the time is close.
And someone else will bill them.
SH
PS.
Peace to you, true PEACE gives us the one who sees us and waits for this moment to draw out the Tool that he received from the Creator.
As it is also described in the Old Testament as an iron rod.

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 06, 2021 1:55 am

--------------------------------------------------

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

JĄDRO ŻYCIA

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 06, 2021 2:46 am

JĄDRO ŻYCIA
Obrazek
Niestety bez jądra życia żadna cywilizacja nie stworzy cywilizacji która może przetrwać a zawsze nad nią widnieć będzie widmo śmierci upadku.
To jadro jest nam dane dane do wypełnienia.
Byśmy żyli.
Jeśli chodzi o śmierć zawsze ono jest i będzie ono zagrożeniem i jest ono i było w cieniu uśpienia jakie posiadał ogród eden.
Lub ogród czynny w jakim świecie żyjemy jako on jest dziś w czasie upadku.
Upadek tego świata na bazie duchowym jest nieunikniony i częściowo czynnym który się tłumaczy w księdze rodzaju jako utracie pięty człowieka i zmiażdżenie głowy węża który go skusił.
To jest przekładnia symbolu a w realu rzeczywistym ma ono miejsce spalenie inaczej neutralizacji kultu zła w sobie a także Narodach co wejdą i zwyciężą ten grzech w rzeczywistym czynie modlitwy i poście wytrwania.
Taki kierunek oznajmił nam Mistrz Jezus Chrystus Nauczyciel Król Mesjasz który nam wytyczył tą drogę dla wszystkich Narodów.
Musimy zrozumieć że żadne ciało pokalane grzechem pierworodnym nie może mieć udziału w nowym świecie.
Inaczej byłoby gangreną nowego świata.I doprowadziło by do Upadku.
Nie chodzi tu o ułaskawienie nas a zagrożenie nowej populacji Życia Czystych Narodów która ma postępować i żyć w nowym świecie. Inaczej powrotu do świata nam danego EDEN

Co źle czyni kościół katolicki.?
Tak są kapłani rodzynki co mają piękną wykładnie mówienia o przymiotnikach Prawdy i ich owoców.
Ale najgorsze co czynią nie wiem czy to czynią świadomie czy nie świadomie.
Nie sprowadzają wiernych do Prawdy życia wąskiej drogi Prawdy.
Którą pouczał Jezus Chrystus.

Jako całe Pismo święte Nowego testamentu jest podwaliną i budulcem do zrozumienia naprowadzenia do modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz - Naszego Stwórcy.
Wąskie drogi Modlitwy i w nim Napełnieniu się Duchem Świętym. Jeśli się tak modlimy duchem swoim i swoją wyobraźnie i pragnieniem mocnym i szczerym i uczciwym o najwierniejszej naszej sile koncertujemy w nim -Tak już się modlimy Duchem Jezusa Chrystusa. Naszego jedynego wybawcę.
I Już tam nie może zaistnieć inna modlitwa wtłaczana w nią. A silna koncentracja się jej treści byśmy ją zrozumieli.Jako niepokalaną. A Duch Święty Jezusa Chrystusa który nas łączy z samy Bogiem. Pobłogosławi nas.
Tak Biskupi nie możecie rozwadniać innymi tradycjami kościelnymi które sobie uzurpujecie.
Apostoł Piotr tego nie Pouczał.
A jak nam mawia jeśli sumienie was nie oskarża czyści jesteście.
Tak tu się rozchodzą drogi zła od dobra.
Dlatego Lucyfer zwyciężył was a zwami zwycięża Narody.
I tak oddaliście Watykan w drugim soborze Watykańskim.

Dziś Mamy Apokalipsą
Lucyfer czyni depopulację inaczej mord w owczarni a z nim się wy dogadujecie .przez wasze grzechy.
I dalej w nich trwacie. To jest Holokaust gorszy od drugiej wojny światowej.

Tych co znają poznanie Prawdy Biskupstwo Popieracie zdrajcę Wojtyłę który odegrał rolę sprzedania Narodów Lucyferowi.
To nie są fikcje a fakty na mordzie Narodów jaki jest dokonywany dziś. Owocem zdrady też wszystkich biskupów
uczestniczących w II Soborze Watykańskim. Tam został podpisawszy Pakt z Diabłem.

Będziecie i stajecie się symbolem zła . wiecznej męki.
Dla odstraszenia reszty Narodów. Którzy zwyciężają Prawdę w swym uciemiężeniu dla naszego Pana Mesjasza Jezusa
W zwycięstwie dla nowej odnowionej ziemi w swoim Ojcu przenajświętszym i jego synu.
Kto zwycięża pieczęć Boga swego Ojca jego jego syna i naszego wybawcę ma ochronę.
Ja jej doznałem i wy kochani doznacie na czas wam potrzebny.
By wiara nas nie opuściła.
Pokój nam wszystkim jako w nim jedno stanowimy.
SH.

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 06, 2021 3:46 am

News site 24 / - Live Site 24 - THE HEART OF LIFE

Obrazek


Unfortunately, without the core of life, no civilization will create a civilization that can survive and the specter of death will always be visible above it.
This nucleus is given to us to fill.
Let us live.
When it comes to death, it is and will always be a threat, and it is and has been in the shadow of the dormancy that Eden had.
Or the open garden in what world we live as it is in its fall today.
The fall of this world on a spiritual basis is inevitable and partially active which is explained in the Genesis book as the loss of a man's heel and the crushing of the head of the serpent that tempted him.
This is the gear of the symbol, and in real life it is burned, otherwise neutralizing the cult of evil in itself and in the nations that will enter and overcome this sin in the actual act of prayer and fasting of perseverance.
This direction was announced to us by the Master Jesus Christ, the Teacher, King Messiah, who showed us this path for all nations.
We must understand that no flesh stained with original sin can participate in the new world.
Otherwise, it would be the gangrene of the new world. And it would lead to the Fall.
It is not about pardon us but a threat to the new population of the Life of Clean Nations that is to progress and live in the new world. Otherwise returning to the world given to us. EDEN.

What is wrong with the Catholic Church?
So are the raisin priests who have a beautiful interpretation of the adjectives of Truth and their fruits.
But the worst thing they do, I don't know whether they are doing it consciously or not.
They do not bring the faithful to the truth of the life of the narrow way of truth.
Taught by Jesus Christ.

As the entire Holy Scripture of the New Testament, it is the foundation and building material for understanding the guidance to the Lord's prayer, Our Father - our Creator.
Narrow paths of Prayer and Filling with the Holy Spirit in it. If we pray in this way with our spirit and our imagination and with a strong, sincere and honest desire, we give concerts in it - this is how we pray with the Spirit of Jesus Christ. Our only savior.
And there can no longer be any other prayer pressed into her. And a strong concentration of its content would make us understand it, as immaculate. And the Holy Spirit of Jesus Christ who unites us to God Himself. He will bless us.
Yes, Bishops cannot be watered down by other church traditions that you usurp.
The Apostle Peter did not teach this.
And as he tells us, if your conscience does not accuse you, you are clean.
This is where the paths of evil and good separate.
That is why Lucifer has conquered you and with you he conquers the Nations.
And so you gave the Vatican back in the Second Vatican Council.

Today we are Apocalypse
Lucifer makes depopulation, otherwise murder in the flock and you get along with him because of your sins.
And you continue in them. This is the Holocaust worse than the Second World War.

Those Who Know Knowing the Truth Bishopric You support the traitor Wojtyla who played the role of selling the Nations to Lucifer.
These are not fictions but facts about the murder of Nations that is being perpetrated today. The fruit of the betrayal of all bishops
participating in the Second Vatican Council. There he was signed a Pact with the Devil.

You will be and you will become a symbol of evil. eternal torment.
To scare the rest of the Nations. Who overcome the Truth in their oppression for our Lord Messiah Jesus,
in victory for the new and renewed earth in their most holy Father and his son.
Whoever overcomes the seal of his Father, his son and our savior, has protection.
I have experienced it and you, dear ones, will experience it in time you need.
So that faith does not leave us.
We are all one in peace.
SH.

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

News site 24 / - Live Site 24 - THE HEART OF LIFE

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 06, 2021 3:47 am

News site 24 / - Live Site 24 - THE HEART OF LIFE

Obrazek


Unfortunately, without the core of life, no civilization will create a civilization that can survive and the specter of death will always be visible above it.
This nucleus is given to us to fill.
Let us live.
When it comes to death, it is and will always be a threat, and it is and has been in the shadow of the dormancy that Eden had.
Or the open garden in what world we live as it is in its fall today.
The fall of this world on a spiritual basis is inevitable and partially active which is explained in the Genesis book as the loss of a man's heel and the crushing of the head of the serpent that tempted him.
This is the gear of the symbol, and in real life it is burned, otherwise neutralizing the cult of evil in itself and in the nations that will enter and overcome this sin in the actual act of prayer and fasting of perseverance.
This direction was announced to us by the Master Jesus Christ, the Teacher, King Messiah, who showed us this path for all nations.
We must understand that no flesh stained with original sin can participate in the new world.
Otherwise, it would be the gangrene of the new world. And it would lead to the Fall.
It is not about pardon us but a threat to the new population of the Life of Clean Nations that is to progress and live in the new world. Otherwise returning to the world given to us. EDEN.

What is wrong with the Catholic Church?
So are the raisin priests who have a beautiful interpretation of the adjectives of Truth and their fruits.
But the worst thing they do, I don't know whether they are doing it consciously or not.
They do not bring the faithful to the truth of the life of the narrow way of truth.
Taught by Jesus Christ.

As the entire Holy Scripture of the New Testament, it is the foundation and building material for understanding the guidance to the Lord's prayer, Our Father - our Creator.
Narrow paths of Prayer and Filling with the Holy Spirit in it. If we pray in this way with our spirit and our imagination and with a strong, sincere and honest desire, we give concerts in it - this is how we pray with the Spirit of Jesus Christ. Our only savior.
And there can no longer be any other prayer pressed into her. And a strong concentration of its content would make us understand it, as immaculate. And the Holy Spirit of Jesus Christ who unites us to God Himself. He will bless us.
Yes, Bishops cannot be watered down by other church traditions that you usurp.
The Apostle Peter did not teach this.
And as he tells us, if your conscience does not accuse you, you are clean.
This is where the paths of evil and good separate.
That is why Lucifer has conquered you and with you he conquers the Nations.
And so you gave the Vatican back in the Second Vatican Council.

Today we are Apocalypse
Lucifer makes depopulation, otherwise murder in the flock and you get along with him because of your sins.
And you continue in them. This is the Holocaust worse than the Second World War.

Those Who Know Knowing the Truth Bishopric You support the traitor Wojtyla who played the role of selling the Nations to Lucifer.
These are not fictions but facts about the murder of Nations that is being perpetrated today. The fruit of the betrayal of all bishops
participating in the Second Vatican Council. There he was signed a Pact with the Devil.

You will be and you will become a symbol of evil. eternal torment.
To scare the rest of the Nations. Who overcome the Truth in their oppression for our Lord Messiah Jesus,
in victory for the new and renewed earth in their most holy Father and his son.
Whoever overcomes the seal of his Father, his son and our savior, has protection.
I have experienced it and you, dear ones, will experience it in time you need.
So that faith does not leave us.
We are all one in peace.
SH.

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

KUSZENIE - ABY ZROZUMIEĆ MODLITWĘ OJCZE NASZ

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 07, 2021 4:23 am

News site 24 /- Live Site 24
KUSZENIE - ABY ZROZUMIEĆ MODLITWĘ OJCZE NASZ


Gdzie pisze NIE WÓDŹ NAS ( nas nas nas ?) NA POKUSZENIE ALE ZBAW NAS ( nas nas nas ?)ODE ZŁEGO..

NIESTETY KUSZENIE CZŁOWIEKA BYŁO W RAJU JEST DZISIAJ I BĘDZIE W ŚWIECIE NOWYM ODRODZONYM.
Jako napisano gdy umrze człowiek 100 letni jako grzesznik to jak by umarło dziecko.
Proroka słowa mówią w jednym zdaniu dwie sprawy jako wiek przeżycia człowieka i kuszenie które jest nierozłącznym przymiotnikiem niebezpieczeństwa człowieczeństwa.

Człowiek który nie ma chartu siły ducha a jest słaby w swojej sprawie jako siły przeżycia czasu.
To wytknął Mesjasz Lucyferowi. ( No i co jest Lucyferem upadłym. żyjącym między nami jako duch upadły z dopustu Stwórcy)
A Diabeł w swoim nie wytrwał. Tak tu jest to podkreślona jego upadłość.
W drugim czytaniu pisze -
Jako Mesjasz mówi a diabeł sobie wyprosił was przesiać.

Musimy wiedzieć że diabeł ma dopust nie władzę. jak wyżej napisałem.
Zabrać tych co nie szukają życia Prawdy i nie pracują dla Prawdy by istnieć dla życia.
Inaczej byli by gangreną przyszłego świata.

Bo jak mogą zamieszkać w ciele żywym siać gangrenę Nowej ziemi i Nieba.?
TAK CZŁOWIEK PRZEZ POZNANIE PRAWDY DOZNAJE WIARY PRZEZ JEGO OWOCE CO GO WZMACNIAJĄ NA DUCHU.
a OPÓR PRZED KUSZENIEM DAJE MU MOC PRZECIWKO SIŁOM NOCY JAKIM JEST LUCYFER W CIELE MASONERII.
I TYCH I CI DOSTAJĄ MOC WIARY STWÓRCY W JEZUSIE CHRYSTUSIE I TAM GRANICA MASONERII SIĘ KOŃCZY.
TAK ICH PRAWA NIE POWINNY MIEĆ JUŻ MIEJSCA I MOCY. prawnej dla tych co wykluczają Nierząd Lucyfera..
Nie wolno ich czipować szczepić i truć substancjami trującymi pod przykryciem konserwacji.
ALE TRZEBA W TĄ MISJĘ NASZEJ SPRAWIE UWIERZYĆ.
ABY UWIERZYĆ TRZEBA TĄ DROGĄ IŚĆ ONA MA OWOCE.
TAK MESJASZ MÓWI PO OWOCACH POZNAMY PRAWDĘ NIE PO SŁOWACH.
KTÓRE NAS MAMIĄ okultyzmem.
NIE POZNAMY JEJ GDY NASZE STOPY BĘDĄ BRUDNE I OBDARTE WYPROWADZONE W PUSTE POLE PUSTYNNE.

TAK POKONAMY LUCYFERA GDY BĘDZIEMY WIEDZIEĆ CO ON MOŻE A CO NIE MOŻE.

SH.

TAK ŻYJEMY W DEPOPULACJI I MORDZIE NARODÓW. ŚWIATA.

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Zdrowie a Kwas faryzeuszy

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 08, 2021 1:38 am

News site 24 /- Live Site 24 Zdrowie a Kwas faryzeuszy
Obrazek
Zdrowie mamy i znamy na Poziomie Ducha i ciała.

Jako Ducha i Świata i Polska tego doznaje tego rarytasu dziś.
Jako Mesjasz mówi nam dziś też - nie jedzcie kwasu Faryzeuszy.
A jest on jest rozpleniony w zarodku w Watykanie jako nasienie zdobyte przez zdradę II SOBORU Watykańskiego.
Dając Masonerii skrzydła zniewolenia Narodów.
Znający na perfekt kwas Faryzeuszy posługujących się Okultyzmem iluzji półprawd.
Najpierw słabym słowa uśpienia następnie ciężkim po uśpienie po choroby psychiczne następstwem zniewoleniem ciała i nawet mordu.Które dziś już jest następstwem pokłosia. Gdzie nasi Bohaterowie dardamele w nim uczestniczą.
Pięknie się mienią purpury czerwone białe w tle swoich krzyży.
Przemiana kościoła w piekło.Belzebuba kosmitów i kozła. franiu pozwolił. Ładną szopkę świąteczną żeście sprawili wiernym.
No zabijaliście mnie wstałem prawie z martwych i co miałem być groźny dla was bandyterka to wy.
Staliście ramie ramię ze zbrodniarzami w imię Prawdy.i dalej stoicie na tej warcie.
Nie Bandyci Kościelnej zarazy Nie przyznajecie się do tego.
Fakty i krew na rękach siejecie.
Krawczyk Krawczyk Krawczyk. i inni schodzą z tego świata Lekarze i pomocnicy kościelni.
Nie mówiąc o szpitalach psychiatrycznych.

Na temat molestowania psychicznego na ten temat wystarczy.

Jeśli chodzi o zdrowie ciała.
Wszystkie choroby pochodzą z dezinformacji świata lekarskiego.
Jako zakwas Faryzeuszy w ciele masonerii.

Zakwaszenie organizmu są pokłosiem wszystkich trzech Chorób.
Jak układu krążenia który może zwolnić i zatrzymać serce włącznie z arytmią.

Reumatyzmu który tworzy zapalenia i zwyrodnienia miękich chrząstkach ruchomych ciała.
Gdzie jest niszczony kolagen i jego ubytki

Rak jako niewydolność oczyszczalni człowieka przez wątrobę i nerki itd.
Z niedostatku witamin i minerałów.
Tworząc guzy z niewydolności przez nadmiar trucizn w pokarmie które się posiłkujemy .
Prze złe normy ustaw ustalonych w danym Państwie czy regonie państw zatwierdzonych.

Jako Antybiotyki w pokarmach na zwiększenie mięsności ciała dla zysku biznesowego.
Nie dla zdrowia.
Jak oksydan do zwalczania chwastów insektów czy grzybni.
To tylko te główne nie mówiąc i przetwórstwie.
Pomijając wydziedziczanie Polaków.
Szanuj bliźniego aż zedrzesz skórę z niego
Okultyzm sprytnie przepchnięty i to ustawowo.
Nie macie gospodarza. no nie macie.
Jest i uczyni porządek a czasu macie mało.
Gniew Boży wisi nad wami.
Nie więzienie to za mało.
Piekło wieczne dla postrachem dla tych co by chcieli czynić jak wy.
Będziecie jak te drzewo zakazane w ogrodzie EDEN postrachem po wieki wieków dla wszystkich co by chcieli się kąpać w bezprawiu jak wy.
Po wieki wieków na wieki.
Nie dociera to do was nie dociera.
Kara więzienia to za mała kara.
Bóg was do innego celu spożytkuje.
Dla dobra świata nowej cywilizacji która nastąpi po was.
Tak człowiek człowiekowi wilkiem.
Nie już nie będzie.
A narzędzia zbrodni świat przekuje na lemiesze.
I nastąpi pokój na wieki wieków.
SH

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

News site 24 / - Live Site 24 - site poezja Polska

Post autor: rekin oceanu » pt kwie 09, 2021 8:11 am

Walka z wrogiem Naszego Boga
Obrazek
News site 24 / - Live Site 24 - site poezja Polska
Znaczy Masonami, klerem masońskim i Żydami którzy odrzucają do dziś Mesjasza naszego Króla i Władcę
Który zwyciężył rózgę żelazną w starym testamencie w Nowym Apokalipsę.

Nie w naszej mocy. są sprawy te do których kto inny ma władzę.
Dziś to się dzieje znaki świata się kończą.jak zapowiadane.
Oni czynić będą swoje to ich zagłada nie zwycięstwo.
Gdyby oni walczyli tylko z Polakami - ale oni walczą z całym światem.
To ich koniec. Oni walczą Żydy z ich własnym Bogiem
Na ten temat wypowiedział się sam Jezus Chrystus nasz król i Mesjasz Wy czyńcie swoje to do mnie gniew Należy.

Hitler mógł z z najść miejsce schronienia oni nie znajdą.
Gdyż każde miejsce tej ziemi świata z hańbili i uciemiężyli.
Gniewu świata zarazy i ognia piekielnego nie ugaszą.
Toteż Jezus Chrystus mówił do swoich gdy przyjdą te czasy nie zawracajcie po płaszcz
W Polsce mają z najść miejsce Żydzi prawdziwi Chrześcijanie.
To oni są bliscy Boga.
I na ucztę Baranka.
My torujmy drogę Jezusowi Chrystusowi na jego przyjście
By nasze szaty znaczy Duch nasz i w nim sumienie było czyste i pachnące pragnieniem sprawiedliwości.
Pamiętajmy kto czym walczy od tego ginie
Kto szuka i pragnie czystości
Czysty jest gdyż codziennie się oczyszcza
rekin oceanu

Symbioza Izraela a reszty świata gdy była w granicach rozsądku nie była szkodliwa a wręcz pożyteczna.
Dzisiaj ona przerasta swoje granicę i staje się pasożytnicza i wyniszczająca siebie i innych.
Czyniąc zbiorowy Holokaust Narodowy.
Obóz śmierci powszechny z pewnym opóźnionym zapłonem.
Stary testament to jak kopoc,sierp młot.Przez którego nie weszlibyśmy w nową cywilizację, Następnie była kosa,kosiarka i kombajn.
Kombajnem to nowy testament.
Stary testament daje nam prawo wykonawcze z braku rozsądku, sumienia i siły ducha które te dobroczynne współczynniki ma wznosić.
Gdyż w tym czasie ludzkość była o zdziczałym wilczym pociągu istnienia różnych plemion i pokoleń.
Nowy testament wprowadza nam budowę sumienia przy pomocy Ducha świętego.
O którym to kościół katolicki nie uczy gdyż przyjął naukę maga jakim był Paweł
Co tę drogę powykrzywiał - kopocem,sierpem i młotem.
Wiedząc że same nakazy wprowadzane batem wprowadzają bunt.
Gdyż są różnicą buntu naszej osobowości.
Tak czy ktoś kocha policjanta czy sędziego.
Ale przy zepsutym świecie wyobrażamy sobie świat przez tych ludzi jaką misję muszą wykonywać byśmy mogli spokojnie spać.
Nowy testament nadaje nam nową cywilizację w spójności ze starym który staje jednako jako symbolem gdzie rolę kapłana przejmuje Duch Boga żywego.
A kto ma czelność walczyć z samym Bogiem.
Tak ci którzy pragną wprowadzić nowy porządek świata wedle kopoca,sierpa i młota odrzucając naturalny rozwój człowieka ku Bogu narażają się samemu Bogu i reszty świata.
Tu wkraczają przeogromne siły jakie ludzkość sobie nie wyobraża.
Nie chcielibyśmy być w Skurze oprawców i tych judaszy których zwerbowali te brudasy.
Z prawe mi ludźmi siła i moc przeogromna.
Czego się lękamy.
Nasze włosy i wrogów są policzone
Każde nasze myśli i wroga są w granicach pęd pod kontrolą.
To wszystko miało istnieć dla siły ducha by istnieć.
Nie wszystko zrozumiecie.

rekin oceanu.
Wiersz sumienia

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 11, 2021 3:55 am

Jak się bronić dziś przed Koronką i zawałem
Obrazek
Mogę tylko powiedzieć na swoim doświadczeniu.
Dostałem kwasicy żołądka gdyż kiedyś miałem nadkwasotę.
Ale tym razem w żołądku dostałem piekła porostu pieczenia ognia.
Początkowa arytmia odwiedziłem media prywatne jakże czekając dwa tygodnie termin.
poszedłem jak mi wyznaczono Wyniki na aparaturze w miarę dobre.
Ale osłabienie pozostało.
Arytmia postępowała tylko przy nadmiernym wysiłku co przed tym faktem zmian nie miałem.

pomogła mi informacja w komputerze.
Potas magnes Żelazo Cytrusy ale w tym wypadku wchodzi tylko cytryna.
Banany ale nie można za dużo idą gazy
Gorzka czekolada zatwardzenie znaczy z umiarem z morelami które mają wysoki indeks potasu.Zimniaki itd
Cytryny po pól szklaki.soku
Mięso podroby umiarkowanie by nie zminimalizować wit b12 krew Gdyż włącznie z cukrem to zakwasza nie mówiąc o kawie i
Jeśli chodzi o moje lekkie nadciśnienie posiłkuję się Jemiołą. i czosnkiem dzikim porostu suszony mielę.
Nie śmierdzi i td. ale też z umiarem.
Tak ciśnienie mi spadło a tabletki biorę po połowie porcji.
Jemioła podnosi lekko puls a zmniejsza ciśnienie górne.
Ruch niezbędny który korzystam do 6 km pieszo
I wszystko dochodzi do normy można powiedzieć prawie dobrze.
Chodzę tam gdzie nie jest zabronione chodzenie w maskach.
Oficjalnie prawnie pouczać nie mogę.
A i ze względu na różne powikłania ludzi pokaleczonych przez skalpel czy w ciężkich stanach wątrobie czy nerek.
Tu musi ocenić lekarz.
Pamiętajmy lekarz leczy objawy przyczyny są w naszych rękach dieta odpowiednia do każdego z nas inna. znaczy co możemy co nie.i jakimi warzywami.
PS
Pozdrawiam.

rekin oceanu
Posty: 5094
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 11, 2021 10:59 am

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-m ... 68781.html

Jak reaguje na ten najazd nasz organizm?

Gdy wirus stworzy swoje kopie, w końcu doprowadza do rozpadu zainfekowanych komórek. To alarmuje nasz układ immunologiczny, który jednocześnie próbuje rozpoznać obce białko wirusowe, zaczyna sprzątać produkty rozpadu komórek, a także mobilizuje różne formacje sił odpornościowych, czyli wytwarza się stan zapalny, który ma na celu zlikwidować najazd intruzów. Jest to przyczyną pojawienia się zauważanych przez nas objawów zakażenia, czyli m.in. obrzęku, wysięku, obecności płynu w pęcherzykach płucnych, duszności, gorączki, kaszlu. To właśnie próba wyeliminowania wirusa daje nam objawy kliniczne COVID-19.

Metaforycznie można to przyrównać do bitwy pod Grunwaldem, ponieważ zaangażowanych jest w tę walkę z infekcją bardzo wiele różnych komórek układu immunologicznego, tworzących odrębne formacje, które mają odmienne kompetencje: jedne rozpoznają, inne atakują, jeszcze inne sprzątają pobojowisko, są też takie które regulują odpowiedź immunologiczną oraz te, które zapamiętują najeźdźcę. Jeżeli organizm opanuje sytuację w pierwszym tygodniu infekcji, to później następuje stopniowe wyciszanie stanu zapalnego, co prowadzi do zdrowienia.

A co się dzieje dalej, gdy sytuacja jednak nie zostanie opanowana i wymknie się spod kontroli?

U części osób występuje nadmierna reakcja układu immunologicznego na infekcję. Dochodzi u nich do dysregulacji w zakresie działania komórek zwalczających zakażenie, głównie makrofagów. Wtedy zamiast wyciszenia stanu zapalnego dochodzi do jego niekontrolowanego narastania, co stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia tzw. burzy cytokinowej. Prowadzi ona często do niewydolności wielonarządowej i dramatycznego przebiegu choroby.

Moje zdanie Pokrywało by się z tymi Faktami.
Jeśli covit to pochodnia grypy.

Ani ja Ani moja bliska mi osoba nie chorowaliśmy na grypę od około 10 Lat
Gdy się dowiedziałem że odpady inaczej toksyny są groźniejsze od wirusa.
Doszły do mnie skojarzenia takie.
Czym i jak usunąć toksyny
A Czym zwalczyć wirusy.
Mianowicie Największym Oksydanem jest wit C w Polsce ją mamy za darmo w Polach i na rozdrożach.
A naturalnym antybiotykiem jest czosnek.

Gdy mieliśmy dreszcze czy jakieś tam symptomy przeziębienia czy grypy.
Te oba specyfiki braliśmy razem.

Suszoną kopistą łyżkę lub dwie z łusek róży zmielonej w młynku zalewałem ciepłą wodą następnie dolewałem 50 gram czystego soku z cytryny.
Ona eliminowała nieprzyjemna zgagę. niektórzy jej dostawali mocnej zgagi to ich wyeliminowało z tej kuracji.
Po skonsumowaniu. niektórzy dostają mocną to trzeba wypróbować.
Następnie 1 główka czosnku posiekana drobna popijana ciepłym mlekiem z masłem by nie podrażnić żołądka.
Szwagier nie mógł gdyż miał słabą wątrobę. nie wszyscy mogą .

Takim sposobem nie znam Gnypy od 10 lat A chorowało się sezonowo.

To na tyle.
Co o mnie ale nie dla wszystkich.
Nie wszyscy mogą jak się ma przeciwwskazania.

To by się zgadzało mniej więcej jak pisze wyżej.
W Prasie.
W innej to dokładniej opisano.
Jako słyszałem Grypa to korono wirus.

To na tyle SH.

ODPOWIEDZ