Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Tam powinien być sanepid

Post autor: rekin oceanu » pn maja 24, 2021 10:37 am

News Times site 24 / - Live Site 24 / Iskra.SH - Tam powinien być sanepid - gdzie jest nasza biała śmierć
A przez lata powojenne mogło nas zabić w miliony To nie fikcje a fakty potwierdzone Naukowo. jak umieramy za bezczelność brakiem wiedzy i co jemy.
Z zwiodły nas media hipnotyzujące okultyzm który my jako Polacy łykamy zwodniczo.
https://ktociewyleczy.pl/wiedza/leczeni ... ol-na-stol
Sól na stół!
Obrazek
Raport Tony'ego Edwardsa obala popularne przekonania dotyczące spożywania soli i przedstawia zaskakujące wnioski wskazujące na to, że wcale nie jest tak szkodliwa, jak nam się wmawia.

https://ktociewyleczy.pl/wiedza/problem ... -tetniczym


Sól nierafinowana


Problem nie tkwi wcale w ilości spożywanej soli, ale w jej rodzaju - tłumaczy dr David Brownstein, autor poradnika "Salt Your Way To Health" ("Słona ścieżka zdrowia") i dyrektor kliniki Center for Holistic Medicine w amerykańskim mieście Michigan. Większość ludzi kupuje sól rafinowaną, pozbawioną prawie wszystkich korzystnych minerałów. Sól kuchenna zawiera bowiem przede wszystkim sód i chlor oraz niewielką ilość jodu zapobiegającego powstawaniu wola (powiększonego gruczołu tarczowego).


Dr Brownstein argumentuje, że dla porównania sól nierafinowana zawiera ok. 80 różnych minerałów śladowych, pozwalających zrównoważyć funkcjonowanie gruczołów, oczyścić organizm z toksyn, podnieść poziom pH (tj. zmienić odczyn z kwaśnego na bardziej alkaliczny), poprawić gospodarkę lipidową, zmniejszyć ciśnienie krwi i poziom insuliny oraz zapobiegać bólom i skurczom mięśni.


Jak rozpoznać sól nierafinowaną? Na pewno nie jest to po prostu sól morska, jaką można dziś dostać w każdym lepiej zaopatrzonym sklepie. Wielu producentów soli rafinowanej zamieszcza taki opis na etykiecie, jest on jednak zwodniczy, gdyż cała sól na ziemi miała swój początek w morzu.


Sól nierafinowana zawiera owe 80 minerałów, a zatem informacja na ten temat powinna znaleźć się na etykiecie. Minerały te nadają jej charakterystyczny kolor, wyraźnie odmienny od śnieżnobiałej zwykłej soli kuchennej. Niektóre odmiany przybierają barwę szarawą, inne są czerwonawe, zależnie od specyficznego składu. Sól nierafinowana zawsze jest gruboziarnista, nie da się więc wysypać jej z solniczki.


Gdyby ludzkości udało się ograniczyć spożycie soli do zalecanego poziomu, wśród pacjentów z nadciśnieniem zdarzałoby się o 14% mniej zgonów wywołanych udarem mózgu i o 9% mniej z powodu choroby niedokrwiennej serca (u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem liczby te wynosiłyby odpowiednio 6% i 4%). Oznacza to, że liczba zgonów wywołanych chorobami serca na całym świecie spadłaby o 2,6 mln1.


Jak głosi międzynarodowa organizacja lobbingowa World Action on Salt and Health (WASH), zrzeszająca ekspertów z całego świata, ilość spożywanego przez nas chlorku sodu ma największy wpływ na poziom ciśnienia tętniczego, wyraźnie przewyższając takie czynniki jak aktywność fizyczna czy dieta bogata w owoce i warzywa.


Brytyjska grupa prozdrowotna Public Health England jest w swoich poglądach równie zdecydowana. W najświeższym raporcie dotyczącym soli w diecie jej przedstawiciele ogłosili bowiem, że "istnieje niezaprzeczalny związek między ilością soli spożywanej w diecie a ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego".

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

There should be sanepid

Post autor: rekin oceanu » pn maja 24, 2021 10:56 am

News Times site 24 / - Live Site 24 / Iskra.SH - There should be sanepid - where is our white death
Obrazek
And in the post-war years, it could kill us in the millions. It's not fiction, but scientifically proven facts. how we die for insolence with lack of knowledge and what we eat.
We were deceived by the media, which hypnotizes the occult, which we as Poles swallow deceptively.
https://ktociewyleczy.pl/wiedza/leczeni ... ol-na-stol
Salt on the table!

The Tony Edwards report debunks popular beliefs about salt consumption and presents surprising conclusions that it is not as harmful as we are told.


https://ktociewyleczy.pl/wiedza/problem ... tetniczego


Unrefined salt


The problem is not the amount of salt you eat, but the type of salt you eat, explains Dr. David Brownstein, author of Salt Your Way To Health and director of the Center for Holistic Medicine clinic in the US city of Michigan. Most people buy refined salt that is devoid of almost all of the beneficial minerals. Table salt contains mainly sodium and chlorine and a small amount of iodine to prevent the formation of goiter (enlarged thyroid gland).


Dr. Brownstein argues that, for comparison, unrefined salt contains about 80 different trace minerals, allowing you to balance the functioning of the glands, cleanse the body of toxins, raise the pH level (i.e. change from acid to more alkaline), improve lipid metabolism, reduce blood pressure and insulin levels and prevent muscle pain and cramps.


How to recognize unrefined salt? It is definitely not just sea salt, which you can get in every better-stocked store today. Many producers of refined salt include this description on the label, but it is deceptive because all the salt on earth originated in the sea.


Unrefined salt contains these 80 minerals, so this information should be on the label. These minerals give it a characteristic color, clearly different from plain white table salt. Some varieties turn grayish in color, others are reddish depending on the specific composition. Unrefined salt is always coarse-grained, so it cannot be poured out of the salt shaker.


If mankind could limit salt intake to the recommended level, there would be 14% fewer deaths from stroke and 9% fewer deaths from ischemic heart disease among hypertensive patients (6% and 4% in patients with normal blood pressure, respectively) . This means that the number of deaths from heart disease worldwide would fall by 2.6 million1.


According to the international lobbying organization World Action on Salt and Health (WASH), which brings together experts from around the world, the amount of sodium chloride we consume has the greatest impact on blood pressure, clearly exceeding factors such as physical activity or a diet rich in fruit and vegetables.


The British pro-health group Public Health England is equally strong in its views. In a recent report on salt in the diet, its representatives announced that "there is an undeniable relationship between the amount of salt consumed in the diet and the risk of developing high blood pressure."

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

podstawowe wiadomości o Masonerii by zrozumieć ten świa

Post autor: rekin oceanu » wt maja 25, 2021 4:39 am

Podstawowe wiadomości o Masonerii by zrozumieć ten świat
Obrazek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus


Humanum genus – encyklika papieża Leona XIII o masonerii z 20 kwietnia 1884[1].

Celem dokumentu było wskazanie niebezpieczeństw, jakie dla chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego wynikają z idei i działalności masonerii. Papież definiował ją jako jednego z ważniejszych wrogów chrześcijaństwa i Kościoła. Nawiązywał w tej mierze do dokumentów i wypowiedzi wcześniejszych papieży, począwszy od bulli Klemensa XII z 1738. Mimo to, jak zauważył Leon XIII, rozwój masonerii w XIX wieku postępował i zyskała ona duży wpływ na rządy. Papież postawił wolnomularzom zasadnicze zarzuty:

Odrzucenie zasad religijnych, szerzenie ideologii racjonalistycznej, laickiej i naturalistycznej.
Podważanie katolickich prawd wiary, krytyka autorytetu i władzy nauczycielskiej Kościoła oraz szerzenie indyferentyzmu religijnego.
Dążenie do rozdziału religii od życia państwowego i społecznego. Państwo ma być bezwyznaniowe.
Poprzez wpływ na władze państwowe ograniczanie prawa duchowieństwa, konfiskaty majątków kościelnych, likwidowanie zakonów. Doprowadzenie do likwidacji Państwa Kościelnego we Włoszech i dążenie do likwidacji papiestwa.
Ograniczanie wpływu religii i Kościoła w szkolnictwie i kulturze. Propagowanie moralności świeckiej zgodnej z „naturą” i „wyzwolonej”, z czego wynika zezwierzęcenie człowieka, szerzenie złych obyczajów, rozwiązłość seksualna, usankcjonowanie rozwodów, upadek instytucji małżeństwa ze szczególną krzywdą dla kobiet i dzieci.
W sprawach politycznych propagowanie ustroju opartego na wolności i równości ludzi oraz na pochodzeniu władzy od ludu, co pobudza do nieposłuszeństwa wobec legalnej władzy, prowadzi do rewolucji, a w konsekwencji przyczynia się do rozwoju ideologii dążących do zniesienia własności prywatnej oraz różnic społecznych i majątkowych. Masonerię łączy wspólnota celów z socjalizmem i komunizmem.
Oparcie się na zasadzie ścisłej tajemnicy i przysięgi, która czyni z masonerii związek tajny, ukrywa jej cele, organizację i metody działania przed społeczeństwem oraz pozwala zmuszać członków do wykonywania nawet nieetycznych rozkazów.
Masoneria prowadzi dwulicową działalność, jawnie przedstawia się jako organizacja szerząca naukę, postęp, humanitaryzm, w ukryciu działa wbrew porządkowi państwowemu i społecznemu, dla którego – wedle papieża – jedynym pewnym oparciem są wartości chrześcijańskie.

Jako środki zaradcze przeciw masonerii papież zalecił duchowieństwu i katolikom świeckim ujawnianie jej prawdziwego programu i sposobów działania, uświadamianie wiernym zagrożeń i umacnianie w nich zasad katolickich, zwłaszcza wśród młodzieży. Za szczególnie ważne uznał szerzenie ruchów katolików świeckich i wymienił Trzeci Zakon św. Franciszka (tercjarze), cechy rzemieślnicze i stowarzyszenia robotnicze o charakterze religijnym, a także działające wśród ubogich Towarzystwo św. Wincentego à Paulo. Zakazał członkostwa i popierania masonerii oraz utrzymał kary, nałożone przez wcześniejszych papieży.

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus

Post autor: rekin oceanu » wt maja 25, 2021 7:26 am

News Times site 24 / - Live Site 24 / Iskra.SH- Basic information about Freemasonry to understand this world
Obrazek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus


Humanum genus - Pope Leo XIII's encyclical on Freemasonry of April 20, 1884 [1 ].

The aim of the document was to indicate the dangers for Christianity and the Catholic Church resulting from the ideas and activities of Freemasonry. The Pope defined her as one of the most important enemies of Christianity and the Church. He referred in this respect to the documents and statements of earlier popes, beginning with the bull of Clement XII of 1738. Nevertheless, as Leo XIII noted, the development of freemasonry in the nineteenth century progressed and it gained a great influence on governments. The Pope made fundamental charges against Freemasons:

Rejection of religious principles, spreading rationalist, secular and naturalistic ideology.
Undermining Catholic truths of faith, criticizing the authority and teaching power of the Church, and spreading religious indifferentism.
Striving to separate religion from state and social life. The state is to be non-denominational.
By influencing the state authorities, limiting the right of the clergy, confiscating church property, and liquidating religious orders. Bringing to the liquidation of the Papal States in Italy and striving for the liquidation of the papacy.
Limiting the influence of religion and the Church in education and culture. Promotion of secular morality in accordance with "nature" and "liberated", which results in man's animosity, spreading bad morals, sexual promiscuity, sanctioning divorce, collapse of the institution of marriage, with particular harm to women and children.
In political matters, the promotion of a system based on freedom and equality of people and the origin of power from the people, which stimulates disobedience to legal power, leads to a revolution and, consequently, contributes to the development of ideologies aiming at the elimination of private property and social and property differences. Freemasonry is linked by a commonality of goals with socialism and communism.
Relying on the principle of strict secrecy and oath, which makes Freemasonry a secret relationship, hides its goals, organization and methods of operation from society, and allows members to be forced to carry out even unethical orders.
Freemasonry conducts two-faced activities, openly presents itself as an organization that promotes science, progress, and humanitarianism, secretly acts against the state and social order, for which - according to the Pope - the only reliable support are Christian values.

As a countermeasure against Freemasonry, the Pope recommended that the clergy and lay Catholics disclose its true program and methods of operation, make the faithful aware of threats and strengthen Catholic principles in them, especially among young people. He considered it particularly important to spread the movements of lay Catholics and mentioned the Third Order of St. Francis (tertiaries), craft guilds and workers' associations of a religious nature, as well as the Society of St. Vincent de Paul. It banned membership and support for Freemasonry and upheld the penalties imposed by earlier popes.
PS. Those who are aware of what happened at the Second Council know what it is.
Further explains Bishop Lenga - as he says, the ears protrude from the abyss. Cool plain casual speech as anyone can understand.
What awaits us after covid - 19
Lucifer living in the spirit of Freemasonry will want to mark his faithful.
This is what the final judgment tells us.
These are no longer jokes but facts on the living body of Nations.
This is how the time on Lucifer's land is ending, he knows it perfectly well - but they do not know the victims, what he caught them and he kills them in various ways.
SH. Peace to us who do not follow the path of darkness, Jesus Christ warns us against this fact.
And he gave us a sign of the disgrace that the Vatican has become and oppresses real crap.

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Niemcy już nie będą kim i czym byli.

Post autor: rekin oceanu » śr maja 26, 2021 1:27 am

Niemcy już nie będą kim i czym byli.

Nie drugą kategorią świata ale czwartą czy piątą.
Które psują Narody
To wam życzę i to dostaniecie walcząc z Władcą wszechświata.
Dowiecie się kim był grom i z kim żeście zadarli.

Zapłacą za to co się stało w ABM Firmy międzynarodowej.
Nie wiem czy to był agent niemiecki.
Czy zwykły Niemiec rasowy .
Za gender rozpustę. zapłacą. i to cały Naród.
I za zepsucie Narodów w którym są pionierami.
I za zniewolenie mojej córki. Która psychicznie nie może dojść do siebie.
Stwórca ma różne narzędzia i co zechce to uczyni
Jak zechcę zatrzęsie całymi Niemcami.
Nie będziecie się pysznić przed Narodami Kopytami Lucyfera.
On jest w rekach władcy Nieba i ziemi . Jeśli się zbuntuje straci wszystko co dostał to co wyprosił.

Wiedzcie że druga wojna światowa była z dopustu Stwórcy wydany na Naród Żydowski.
To co dziś czynicie jest gorsze niżeli II wojna Światowa.
Stwórca nas inaczej widzi.
Straciliście Benedykta dla rozpusty.Nie broniliście go. Wydaliście go na pastwę psom i na poniżenie zastraszenia przez gadów i wilków Jako uciszenie w żargonie Masońskim Zabicie jak pluskwę.
Tak i rękę przyłożyliście do swojej zagłady .
A to się stało końcem was jako OHYDA Która stanęła w Watykanie

HS. GROM SMOK

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr maja 26, 2021 1:44 am

Deutschland wird nicht mehr sein, wer und was es war.
Obrazek
Beitrag von ozeanhai " Mi Mai 26, 2021 12:27 am
Deutschland wird nicht mehr sein, wer und was es war.

Nicht zweite Weltklasse, sondern vierte oder fünfte.
Die die Nationen verderben
Das ist es, was ich mir für Sie wünsche, und das ist es, was Sie bekommen werden, wenn Sie den Herrscher des Universums bekämpfen.
Sie werden erfahren, wer der Donnerer war und mit wem Sie sich angelegt haben.

Sie werden für das bezahlen, was bei ABM International Company passiert ist.
Ich weiß nicht, ob es ein deutscher Agent war.
Oder eine gewöhnliche deutsche Rasse.
Für geschlechtliche Ausschweifungen. Sie werden bezahlen. und das ist die ganze Nation.
Und für die Korruption der Nationen, bei der sie Vorreiter sind.
Und für die Versklavung meiner Tochter. Sie ist psychisch nicht in der Lage, sich zu erholen.
Der Schöpfer hat alle Arten von Werkzeugen, und was er will, das will er.
Wenn ich will, schüttle ich ganz Deutschland durch.
Ihr werdet euch nicht rühmen vor den Völkern der Hufe Luzifers.
Er befindet sich in den Händen des Herrn des Himmels und der Erde. Wenn er rebelliert, wird er alles verlieren, was ihm gegeben wurde.

Wisse, dass der Zweite Weltkrieg durch die Vorsehung des Schöpfers über die jüdische Nation kam.
Was Sie heute tun, ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg.
Der Schöpfer sieht uns anders.
Du hast Benedict an die Ausschweifung verloren. Du hast ihn nicht verteidigt. Sie haben ihn den Hunden und der Demütigung der Einschüchterung durch Reptilien und Wölfe überlassen.
Ja, und deine Hand hast du ins Verderben geführt .
Und das wurde das Ende von Ihnen als OHYDA, der im Vatikan stand

HS. GROM DRAGON

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9117
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » śr maja 26, 2021 8:56 am

HS. GROM DRAGON DUPA JAŚ.
Co ty tu zamieszczasz tasiemce z translate po angielsku i niemiecku nieuku?
To jest POLSKIE FORUM tumanie.
I pomylilo się co? I zdradzil się nieuk i oszust hahahaaaa...

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 27, 2021 4:07 am

Niemcy już nie będą kim i czym byli.

Nie drugą kategorią świata ale czwartą czy piątą.
Które psują Narody
To wam życzę i to dostaniecie walcząc z Władcą wszechświata.
Dowiecie się kim był grom i z kim żeście zadarli.

Zapłacą za to co się stało w ABM Firmy międzynarodowej.
Nie wiem czy to był agent niemiecki.
Czy zwykły Niemiec rasowy .
Za gender rozpustę. zapłacą. i to cały Naród.
I za zepsucie Narodów w którym są pionierami.
I za zniewolenie mojej córki. Która psychicznie nie może dojść do siebie.
Stwórca ma różne narzędzia i co zechce to uczyni
Jak zechcę zatrzęsie całymi Niemcami.
Nie będziecie się pysznić przed Narodami Kopytami Lucyfera.
On jest w rekach władcy Nieba i ziemi . Jeśli się zbuntuje straci wszystko co dostał to co wyprosił.

Wiedzcie że druga wojna światowa była z dopustu Stwórcy wydany na Naród Żydowski.
To co dziś czynicie jest gorsze niżeli II wojna Światowa.
Stwórca nas inaczej widzi.
Straciliście Benedykta dla rozpusty.Nie broniliście go. Wydaliście go na pastwę psom i na poniżenie zastraszenia przez gadów i wilków Jako uciszenie w żargonie Masońskim Zabicie jak pluskwę.
Tak i rękę przyłożyliście do swojej zagłady .
A to się stało końcem was jako OHYDA Która stanęła w Watykanie

HS. GROM SMOK

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 9117
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszy si zdrowiem

Post autor: Reflex » czw maja 27, 2021 9:55 am

Nie strasz, nie strasz, bo się zes.asz. Oszuście!!! - po 3-ciej klasie szkoly podstawowej.
A Niemca to ty mozesz pocalowac, wiesz gdzie. Nie rób z siebie większego idioty niż jesteś.

rekin oceanu
Posty: 5227
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 27, 2021 11:26 am

Reflex pisze:
czw maja 27, 2021 9:55 am
Nie strasz, nie strasz, bo się zes.asz. Oszuście!!! - po 3-ciej klasie szkoly podstawowej.
A Niemca to ty mozesz pocalowac, wiesz gdzie. Nie rób z siebie większego idioty niż jesteś.
Stwórca jako autor i wykonawca stworzył dwa rodzaje uczłowieczenia mężczyznę i kobietę.
I ustanowił jedno ciało spożycia i życia
By wydawali owoc na podobieństwo swojego autora.
Dziś Niemcy godzą się na ponad dwadzieścia a może więcej.rodzaji potworów ni to pies ni to wydra.
Sodomę gomorę znasz
Tak i tutaj postąpi nie bawem. owoc tego czasu wzbiera żniwo.
Ja za czasów arki Noego.
No cóż nie znasz historii a bełkot nawet w iluzji masz doskonały.
Słabi się dali opętać a od zdrowych zepsute ciało obleci samo nadające się na kompost.
Jako autor tego teatru nazywa planem stadnym.
Jeśli to z całą siłą popierasz to kim jesteś jaką sobie przypisujesz płeć miejsce w dowodzie dostaniesz.
Inaczej bronił byś praw człowieka która ma wartość nie ocenianą na ziemi.
Mądrości za złotówki nie kupisz.
Ale po co ja piszę nieboszczyka się nie podniesie ale ci co czytają poczują strychninę od twego jęzora lucyfera.


Chcesz coś wydukać a nie wiesz że na skarębla z urwanej z góry lodu płyniesz środku oceanu
Jeszcze się hi ho czesz jak lucyfer w piekle przepitym.
No cóż.
Tak się śmiej.
grom
A może dostaniesz łyżwy.

ODPOWIEDZ