Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Ostrzeżenia Rekina

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 02, 2019 5:31 am

Shark warnings
Living room 24 spark.
Iskra.SH
April 2, 2019, 10:59
2
0
Poles listened to the words of priests who were not priests and betrayed Pope Leon XIII
Who warned us against these times and the occult.
And with details he explained by describing the Freemasons in what way. And her threats.
The Second Council combined the devil with God by uniting them with a slogan of all faiths unite.
In opposition to over a hundred bishoprics from the east.
PO is nothing else than the initiative of Masonry in Poland.
And a huge breakthrough by the PO party under the direction of Merkel in the Tusk tool.
And what suffering has Poland and Poles have not yet raised from our knees.
This is and was the fruit of the Second Vatican Council.

Not all Poles checked blind speech without checking the facts. That's why we had what we had.
And now they are screwing up the next EU laws. It's getting closer to censorship.
Otherwise, mouth gagging.
Otherwise slavery under the guidance of a new civilization is closer to the depravity of reptiles than the conscience of the Right God has given us.
And that's what we have to guard. A human being is the way of prayer and the help of enormous forces. Nobody will take this away from us.
Do not be afraid of Germany. Brussels and France can regret it.
This is stretched against the will of Heaven.
There are people in this land who can shout in a voice to the Creator himself to hear them.
This is not Florida anymore.
What I have warned them about.
We are not afraid of them.
But what holds the great sword that they can not imagine.
They can even be washed out of this land.
This will be their third sex fruit.
shark


It even writes Wikipedia.
sharkOstrzeżenia Rekina
Salon 24 iskra.
Iskra.SH
2 kwietnia 2019, 10:59
2
0
Polacy słuchaliście słów kapłanów którzy nie byli kapłanami a sprzeniewierzyli się Papieżowi Leonowi XIII
Który nas ostrzegał przed tymi czasami i okultyzmem.
I z detalami wyjaśnił opisując w jakim torem pnie masoneria. I jej zagrożenia.
II sobór połączył diabła z Bogiem łącząc ich .pod hasłem wszystkie wiary łączcie się .
W brew sprzeciwu ponad setki biskupstwa ze wschodu.
PO to nic innego jak dopust Masonerii w Polsce.
I ogromnego wyłomu przez partię PO w pod kierownictwem Merkel w narzędziu Tuska.
A jakich cierpień doznała Polska i Polacy to jeszcze nie podnieśliśmy się z kolan.
To jest i był owoc II soboru Watykańskiego.

Nie wszyscy Polacy sprawdzali ślepej mowy nie sprawdzając faktów.Dlatego mieliśmy to co mieliśmy.
A teraz przykręcają następne ustawy UE To ma się bliżej cenzury.
Inaczej kneblowanie ust.
Inaczej niewolnictwo pod przewodem nowej cywilizacji bliżej znieprawienia do wartości gadów niżeli sumienia Prawego jakie nam dał Bóg .
I tego mamy strzeż.Sumienie człowieka to droga modlitwy i pomoc ogromnych sił. Tego nam nikt nie zabierze.
Nie bójcie się Niemcy Bruksela i Francja może tego Pożałować.
To jest wyciągnięty przeciw wbrew woli Niebios.
Są ludzie na tej ziemi co umieją wołać głosem do samego Stwórcy by ich usłyszał.
To już nie Floryda.
Co ich ostrzegałem.
Nie nam się ich bać.
Ale tego co trzyma wielki miecz jaki sobie nie wyobrażają.
Nawet mogą być zmieceni z tej ziemi.
Taką będzie ich owoc trzeciej płci.
rekin


To nawet pisze Wikipedia.
rekin

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 02, 2019 1:13 pm

Poezja salon site
Times poezja news
Podnoś oręż Prawdy
Jako godność jej należy mieć.
Wiadomości roznoś okolice
Jako Polska moim sercem
Ale Prawdą w niej sumienie mieć
Poezja 24

co mądrością
Pryskasz
Na twoim panowaniu
Ostoją się Narody
A tyle ich mordów
I niezgody
W poróżnieniu
Języków
Jakie człowiek zapożyczył
Od zwierzyny gadów
Smoków
I różnych Potworów
Co go omamiły
https://sites.google.com/site/salonorg/

Tak żadna ideologia i wymysł ludzki
Nie przekreśli
Natury Boga
Inaczej zginie
Jak to mówił Jezus Chrystus
A diabeł w swoim nie wytrwał
Tylko Prawda
Jest dziełem
Zwycięstwa
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
-------------------------------------------------
Mosty
Buduj mosty
Likwidujmy pomosty
Nad którą to wtóruje cierń
Na stabilnych filarach
Beton stal mocy
Nie w mocach nocy jest
Dzień
https://sites.google.com/site/salonpoezjicom/

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Co Grozi dziś Polakom i Polsce

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 03, 2019 1:38 am

He gives here a link to my site and documentation that even indicates by name which bishops under the umbrella of the Priests live in the Vatican. As Masonic Masonic.
As the Italian press, the issue was clear even her magazine numbers.
Probably now there have been changes but certainly not for the better.
This page The Road to Truth hung over the Walesa party all year round.
He was afraid to ban her.


https://sites.google.com/site/drogadoprawdy/
Nobody will hide this case under the carpet.
Bargain for the work and Creator Plans no one will fall over.
She, like Birdspawn, will be an abomination and a deterrent to their consequences.
It is like being with a spouse who finally finds out that he was betrayed by his wife.
Let's look today at the Polish victims peeled from homes.
The Polish State ceased to function.
From the legal side to health services.
For human rights.
Officially, it was spoken in PO circles that a Pole should not live longer than 60 years.
Otherwise, we were to disappear from the map of Europe.
And these drives are still undercover to this day.
The threat of mortal Jewry in the circles of Pis with the Masonic factions led to total war.
And so we got a breath.
We do not respect this.
Yes, and we do not respect the Creator.
Fornication can turn back.
But this could be a much worse coercion than the Holocaust for Hitler.
These are the same currents and the same body under a different chameleon sign.
shark.
And those who bragged about me are no longer among the living.
Dragon


Podaje tu link do mojej strony i dokumentacje która wskazuje nawet imiennie jacy biskupi pod parasolem Kapłanów mieszkają w Watykanie.Jako Wilki Masońskie.
Jako prasa Włoska sprawę stawiała jasno nawet są jej numery czasopism.
Zapewne teraz nastąpiły zmiany ale na pewno nie na lepsze.
Ta strona Droga do Prawdy wisiała nad stroną Wałęsy cały rok.
Bał się jej banować.


https://sites.google.com/site/drogadoprawdy/
Tej sprawy nikt nie schowa pod Dywan.
Targanie się na dzieło i Plany Stwórcy nikt nie przewróci.
Ona jak Straszydło na ptaki będzie ohydą i odstraszeniem jakie poniosą za te sprawy konsekwencje.
To tak jest jak z małżonkiem który na końcu dowiaduje się że był przez żonę zdradzany.
Spójrzmy dziś na ofiary Polskie obrane z domostw.
Państwo Polskie przestało funkcjonować.
Od strony prawnej po usługi zdrowotne.
Po prawa człowieka.
Oficjalnie się mówiło w kręgach PO że polak nie powinien żyć dłużej jak 60 lat.
Inaczej mieliśmy zniknąć z mapy Europy.
I te zapędy dalej są pod przykrywką do dzisiejszego dnia.
Zagrożenie śmiertelnego Żydostwa w kręgach Pis z odłamem masońskim doprowadzały do wojny totalnej.
I tak zdobyliśmy oddech.
Nie szanujemy tego.
Tak i nie szanujemy Stwórcy.
Wszeteczeństwo może zawrócić.
Ale to może być pożogo gorsza niżeli holokaust za Hitlera.
To są te same nurty i ten same ciało pod innym szyldem kameleona.
rekin.
A tych co się na mnie targali nie ma już wśród żywych.
Smok

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 04, 2019 2:51 am

Occultism - hypnosis - populism plus a lie can be a perfect tool for hypocrisy .
In the further space of performance, it becomes an open space of omnipotence.
As in Christ's time, this problem was not foreign to the Nations.
As our Messiah, Jesus Christ warned us of the acidity of the Pharisees differently in our understanding of their mentality or cults of fornication.
Do they do miracles. ? yes, it's great.
It shows us the image of Egypt in the time of Moses.
When you lead your people.
The creator performed miracles and they also responded with miracles until they could not.
Thus the Creator scolded them miserably.
But to the point.
Under Hitler's time, the Occult with these adjectives was perfect in Germany.
But not in Poland.
Today he enters Poland to dwarf her.
Resistants attack.
The subjects praises.
So today Poland is spiritually weakened many times.
But their unmerciful attack of those who did not surrender this revolt were ignored.
In the command of Merkel and her huge back.
And Tusk was the tool of overpowering in Poland.
Where his battery is and was her Merkel Party.
Today, this current works with doubled power, one can speak with Hitler's Tool.
You will get Carrots, but give your conscience to God.
And your body will become our clay to the spoils of lawlessness.
That's how we see how easy it was for Tusk.
He was just a puppet.
Next, the Catholic church is divided into Polish communist and Masonic.
Pieronek was officially leaving for the light.
St. memory.
I will not enter the Second Vatican Council.

In order to overcome the enemy, we must know his Tools.
Ask what you will do.
You would be mistaken.
Apocalypse is arranged differently and its processes of renewal of the world.
With us are huge forces that you can not imagine.
Probably enough.
shark
Okultyzm - hipnoza - populizm plus kłamstwo może być doskonałym narzędziem zakłamania .
W dalszej przestrzeni wykonawstwa staje się otwartą przestrzenią wszechwładzy.
Jako w czasach Chrystusa ten problem nie był obcy Narodom.
Jako nasz Mesjasz Jezus Chrystus nas ostrzegał szczerzcie się kwasu faryzeuszy inaczej w naszym rozumieniu ich mentalności czy inaczej kultów wszeteczeństwa.
Czy oni czynią cuda. ?tak.i to bardzo świetnie.
Okazuje nam obraz Egiptu w czasach Mojżesza.
Przy wyprowadzeniu swego ludu.
Stwórca czynił cuda a oni też odpowiadali cudami aż do czasu których nie umieli.
Tak Stwórca ich sromotnie skarcił.
Ale do rzeczy.
Za czasów Hitlera Okultyzm razem z tymi przymiotnikami doskonale się miał w Niemczech.
Ale nie w Polsce.
Dziś on wchodzi do Polski.by ją skarłowacieć.
Opornych się atakuje.
Poddanych wychwala.
Tak dzisiaj Polska duchowo jest o wielokroć osłabiona.
Ale ich atak niemiłosierny tych co się tej rewolty nie poddali sromotnie skarcono.
W dowództwie Merkel i jej ogromnymi plecami.
A w Polsce narzędziem obezwładnienia był Tusk.
Gdzie jego akumulatorem jest i była jej Partia Merkla.
Dzisiaj ten nurt działa ze zdwojoną siłą można już mówić Narzędziem Hitlera.
Dostaniecie Marchewkę ale oddajcie sumienie swego Boga.
A wasze ciało stanie się naszą gliną do urobku bezprawia.
Tak widzimy jaką łatwą drogę miał Tusk.
On tyko był marionetką.
Dalej kościół katolicki jest podzielony na Polski komunistyczny i masoński.
Jako na światło oficjalnie wychodził Pieronek.
św. pamięci.
Nie będę tu wchodził już w drugi sobór watykański.

Tak by zwyciężać wroga musimy znać jego Narzędzia.
Zapytacie co ty sam uczynisz.
Pomylilibyście się .
Apokalipsa inaczej jest ułożona i jej procesy odnowy świata.
Z nami są ogromne siły jakich sobie nie wyobrażacie.
Pewnie to już wystarczy.
rekin

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 06, 2019 12:39 am

Slayer of Darkness forces - the ocean of the moon
The end of Lucifer announced for centuries

It can not be that Lucifer in the body of Freemasonry.
He imposed on the nations animal-likeness
He trampled and destroyed the beginnings of humanization
He still led dialogues, turning the cat with his tail from the word of our God, he made a dull misunderstanding
And the animal was carried toward the light.
Translating her reverse
Namely
That the valleys are high places.
And the chasm is Mountains.
And they stand above the law.
It will not be like that !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Where there was to be holiness an abomination is put on.
The Beast 666 Which was a false church that gave power to Lucifer.
And the nations felt like they would serve God the highest
By changing the commandment which is the foundation of faith.

You shall not make a carved image, or any likeness of what is in the heavens above and on the earth, or of those things that are in the waters below. 5 You will not bend or serve them. I am the Lord, your God, strong, envious, punishing the iniquities of fathers on sons to the third and fourth generations of those who hate me; 6a who give mercy to thousands of those who love me and keep my commandments.
And this Lucifer Beast is stepping around step by step with its weapon,
Muscles taut. Fists and teeth clenched devouring the tribe of man

But wisdom is not on the muscles, but it is on the truth
Which pillars God keeps.

Here is the fall of Babylon nearby and pass away like a pest of locusts.
What devastated the earth.
Novum waiting for her revival.
Let's not lose hope.
God is holding her pillars
Not a lucifer - it's his last moves
And he can not do more than he can.

ocean shark.
Upstairs


Obrazek

Upstairs
Pogromca Sił Ciemności -rekin oceanu
Koniec Lucyfera zapowiadany od wieków
Nie może tak być by Lucyfer w ciele masonerii.
Narzucał zezwierzęcenie Narodom
Deptał i niszczył zaczątki uczłowieczenia
Jeszcze prowadził dialogi przewracając kota ogonem z słowa Boga naszego czynił szczępy niezrozumienia
A zwierzę wynosił ku światła.
Tłumacząc jej odwrotność
Mianowicie
Że doliny są wyżynami.
A przepaści Górami.
I to one stoją ponad Prawem.
To tak nie będzie.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tam gdzie miała być świętość stawia się ohydę.
Bestia 666 Która była fałszywym kościołem oddała władzę Lucyferowi.
A Narody poczuwały się jak by służyły Bogu najwyższemu
Zmieniając przykazanie które jest Fundamentem wiary.

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.
A ta Bestia Lucyfera kroczy swoim orężem krok po kroku państwo po państwie,
Muskuły naprężone.Pięści i zęby zaciśnięte pożerając plemię człowieka

Lecz mądrość nie na muskułach lecz na prawdzie stoi
Której filary Trzyma Bóg.

Oto upadek Babilonu niedaleki i przeminą jak zaraza szarańczy.
Co spustoszyła ziemię.
Czekająca na Novum jej odrodzenia.
Nie traćmy nadziei.
To Bóg trzyma jej filary
Nie lucyfer - to ostatnie jego ruchy
I nie może więcej co może.

rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 07, 2019 10:47 am

Poznanie Prawdy
Knowledge of the truth


https://sites.google.com/site/poezjash24/

What connects the Nations
Giving them as a reward
One language of understanding
victory
invaluable
Killed and jammed
The language of misunderstanding
game
So all the breathing talents
God's Power
Which the Creator gives us in his Nature
They give us the magnitude of Wealth
The future Oasis of respite
Before horror
Our naivety.
https://sites.google.com/site/pulsprawdy/
Talk about Truth
It's played on the nose of many
Let us not lose faith in her mission
paradise gardens
On which many fell
But dryness
Win the impossible limits
https://sites.google.com/site/salonpoezja/ .

sites.google.com/site/poezjash24/

Co łączy Narody
Dając im w nagrodę
Jeden Język zrozumienia
Zwycięstwem
Nieocenionym
Zabijanym i zagłuszany
Językiem niezrozumienia
zwierzyny
Tak wszystkie talenty wytchnienia
Bożej Potęgi
Które daje nam Stwórca w swej Naturze
Dają nam ogrom Bogactwa
Przyszłej Oazy wytchnienia
Przed zgrozą
Naszej naiwności.
.google.com/site/pulsprawdy/
Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe
.google.com/site/salonpoezja/.


rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 08, 2019 1:58 pm

https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
Potęgi Poezji czas

Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od Boga
sites.google.com/site/poezjapolsko/

Na poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin
https://sites.google.com/site/stylpoezja/
.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 09, 2019 2:49 am

https://sites.google.com/site/poezjapolskauser/

Prawda
Jak słońce duszy
Co cień jej światła poruszy
By oświetlić jej poznanie
Po jej władanie naszych myśli
By nas nikt nie skusił do nikczemności
Przemieniając
Wielkość prawdy w kłam naszej duszy
Byśmy jej nigdy nie odnaleźli
Nie ta droga
Nie ten cel
Co nikczemności
Dole nosi
Ależ Prawdy Potęga w Prawdzie nas wyzwoli
W którą uwierzymy

https://sites.google.com/site/poezjacomuser/

Prawda

Kto pragnie pouczyć Prawdy
Zapewne sam jej nie zna
To czym jest Prawda
Nauczycielką życia
Jam jest Prawda
I życiem wytryskającej
Wody życia
Mówił w głos Mesjasz
Jezus Chrystus
Odchodząc powiada
To Duch Prawdy doprowadzi was do całej
Prawdy
Nie ma tu słowem o kapłanie
Prawo przykazań jest na opamiętanie
Duch Prawdy jest życiem.
Jeśli nam się dokłada przykazań i praw
Znaczy że umieramy
Jeśli nam się ujmuje
Wzrastamy w Bogu
Gdyż Natura Święta jest prawem jednym.
Miłuj bliźniego jak siebie samego
A swego Boga ze wszystkich sił swoich
I z całej mocy
I ta moc jest mocą w nas
I Prawdą Co nas ożywia czy ożywi
Dając nam mądrość
Poznania w jednym Prawie
Natury Boga
Który nas pouczy
I nikt nikogo
Uczyć nie będzie
Gdyż sam Bóg jest nauczycielem naszym
A w jego naturze świętej
Pełnia prawa

rekin oceanu.
----------------------------------------
Poezja Natury
co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
https://sites.google.com/site/gazetapoezja/

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Nazi fruits occupy Poland - Nazistowskie Pazury owoców Okupacją Polski

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 09, 2019 3:53 am

Nazi fruits occupy Poland

Neo-Nazism was not a stranger to us

As and communism.

The first is the most heinous under the pretense of charity.

Which went out under the rule of the Civic Platform under the leadership of Tusk in the Brotherhood of the Germanic Party.

Which has blood roots with France.

That is why the EU is a helper for the Polish nation and Poland in check of the Communist strategy.

Where we had what such Law.

For the Germanic Governments we had the total occupation of traitors.

And not cooperation.

If such was the umbrella, it was not a fact. accompli.

Making occupation.

The extermination of the country means the citizen spiritually and physically.

I will not make Politics here.

And the taking of spiritual rights is already a matter of bowing and mixing in God's matters.

And his Plan of Processes.

So let's not be afraid of the Perpetrators who are different things or social

Is there any other agent for me? Where in Poland they have strength.

But not enough to destroy us.

They are trying to start a revolt and a rasp in the Polish Nation.

And then crush us like Bedbug.

Only the unity of the Nation and common sense can lift us from the knees.

Remember, there are enormous forces with us.

Which we do not imagine.

And Germanization can be swept away from the planet earth.

sharkNazistowskie owoce okupują Polskę

Neonazizm nie był nam obcy

Jako i komunizm.

To pierwsze jest najohydniejsze pod pozorami dobroczynności.

Która wychodziła za rządów PO pod przewodnictwem Tuska w Bractwie Partii germańskiej.

Która ma korzenie krwi z Francją.

Dlatego Unia jest pozorantem Dla Narodu Polskiego jak i Polska w ryzach Komunistycznej strategi.

Gdzie mieliśmy jakie takie Prawo.

Za Rządów Germańskich mieliśmy Totalną okupację zdrajców.

A nie współpracę.

Jeśli taka w ogóle była było ona parasolem nie faktem. dokonanym.

Czyniąca okupację.

Czyniąca wyniszczenie kraju znaczy obywatelu duchowo i Fizycznie.

Tu nie będę czynił Polityki.

A zabór praw duchowych jest już sprawą Targanie się i mieszanie się w sprawy Boże.

I jego Plan procesów.

Tak nie miejmy Bojaźni Przed Oprawcami którzy różnymi sprawami czy to socjalnymi

Czy innej maści swoje mi agentami.Gdzie w Polsce mają siłę.

Ale nie na tyle by nas zniszczyć.

Próbują wzniecić Bunt i zgrzyt w Narodzie Polskim.

A następnie zmiażdżyć nas Jak Pluskwę.

Tylko jedność Narodu i zdrowy rozsądek potrafi nas podnieść z Kolan.

Pamiętajcie z nami są siły Przeogromne.

Jakich sobie nie Wyobrażamy.

A germanizacja może ostać zmieciona z planety ziemi.

rekin

ODPOWIEDZ