Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Głos Polski - Salon Poezja /24

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 15, 2019 11:56 am

News Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/


The path of truth
Word
A lot of words like that
truth
He speaks a lie
That is not true
In the illusion of the word, his enemy sowed
Nest
And his gold
He is a lie
resetting to ignorance
And the naivety of Polish speech
Our compatriots
Check the word
And even deeper
The intentions of the Beelzebub
They would not kill you
And they did not tie his stocks
Because many people are suffering from pain
And the bailiffs run around them
homestead
You as a white eagle
Over the Polish sky
Spread out your wings of victory
Polish
With us, the strength of a huge oasis
Which you can not see.
But learn a new victory speech
For not in the muscles and fists of speech
There is a victory
But the true Truth
Which, by drawing her wisdom, will free us.
Like Noah, he saved his family
Before the deluge of your enemies
And the destruction of water that fell on the rest of the people
and drowned
That will be the case today
Above us are proteges of strength
The enemy is under the snares below us
Cut them out
Which kill the spirit and the body
And the rest that has stopped
Pulling you off
Let you stay naked on your mind and body.
So when you last peeled
He could not scream
Nor call to your Creator

ocean shark
rekin oceanu pisze:
pn kwie 15, 2019 11:18 am
Wiadomości Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
Obrazek

Droga Prawdy
Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam
zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej Prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy

rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 16, 2019 3:59 am

寝ないでください。言葉と彼の意図の後に、あなたの敵を知るようになる
そしてそれに対する真実
あなたが求める
彼はあなたにこの考えを与えます
この爬虫類を知っているだろう

海のサメ。 https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/8 ... olska-site

寝ないでください。

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

言葉と彼の意図の後に、あなたの敵を知るようになる
そしてそれに対する真実
あなたが求めて
彼はあなたにこの考えを与えます
この爬虫類を知っているだろう

海のサメ。

Do not fall asleep.
After the words and his intentions, get to know your enemy
And the truth to which
you seek
He will give you this idea
That you would know this reptile

ocean shark. poezja-polska-site

Nie usypiajmy.Po słowach i jego intencji poznawaj swego wroga
A Prawda do której
Dążysz
Podda ci ten zamysł
Żebyś poznał tego gada

rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Nowa cywilizaja - To czas przetrwania

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 16, 2019 10:15 am

NOWA CYWILIZACJA - Co nas czeka
Tego nie zmienią Najpotężniejsze wodzowie na tej ziemi.

A new civilization - It's a time of survival

NEW CIVILIZATION - What awaits us

SO MUCH DANO - AND I WRITTEN HER EXECUTION PROJECT. Not what Shamans tell us, but what God's Creator predicts through prophets.
It is systematically in the synthesis of executive processes.
Whoever will not adhere to them must command us to fight for cults, which have never been perseverance.
And sometimes fallen.
Our life counts sometimes of survival - the longer it is, the more perfect it is and its fruits of great importance for the further synthesis of civilization.
This is what the Messiah taught us.
But he gave us so much how much we raised.
To what extent Elijah raised the word of understanding for the hearing of the Messiah.
We have gained enough faith for horizontal apostolates.
Which was crushed by an adopted apostle who was not him
To the level of the Priesthood.
It's like stopping the world that goes backwards and rushes.
A world based only on law is not a natural world.
And artificial prosthesis.
As the 10 commandments of repentance, introducing us to healing.
In contrast to the conscience in which we should grow
And which is not widely cared for by the church.
That's how we do not live in the process of raising civilization.
And then the stagnation of parochial civilization.
Everything that has to happen and signs pointing to earth - heaven and water.
Indicates the truth of the processes that are a description and sometimes.
Next events that await us.
The apocalypse is not the end of the world.
And the end of the era of parochial civilization.
In which the nations will come and what some will leave in a great disgrace.
But this is what the Creator will do with the hands of the Messiah.
How he won the Executive Tool given to him from the Creator ...
Separation of evil from good.Baraków from goats.
As everyone can read.
What things will happen.
As a human being, he can approve and accept and fulfill them.
Or rebel and fight against what will not win.
shark.

TAKĄ NAM DANO - I NAPISANO JEJ PROJEKT WYKONAWCZY. Nie to co nam przekazują Szamani ale co nam Przepowiada sam Bóg Stwórca przez proroków.
Jest on systematycznie w syntezie procesów wykonawczych.
Kto ich nie będzie przestrzegać musi polec na walce o kulty wszeteczne które nigdy nie były czasem wytrwania.
A czasem upadłym.
Życie nasze się liczy czasem przetrwania - im on jest dłuższy tym jest doskonalszy a jego owoce ogromnej wagi do dalszej syntezy cywilizacji.
Tego nas Pouczał Mesjasz.
Ale tyle nam przekazał ile my unieśli.
Na ile Eliasz podniósł słowo zrozumienia dla posłuchu Mesjasza.
Na tyle wiary zdobyliśmy na poziome apostolstwa.
Które zostało zmiażdżone przez przybranego apostoła który nim nie był
Do poziomu Kapłaństwa.
To tak jak by zatrzymać świat który się cofa i jełczeje.
Świat oparty tylko na prawie nie jest światem Naturalnym.
A sztuczną protezą.
Jako 10 przykazaniami opamiętania wprowadzając nas do ozdrowienia.
W przeciwieństwie do sumienia w którym powinniśmy wzrastać
A które nie jest w szerokim zakresie pielęgnowane przez kościół.
Tak nie żyjemy w procesie wznoszenia cywilizacji.
A dalej stagnacji zaściankowej cywilizacji.
Wszystko co ma się stać i znaki wskazujące na ziemi - niebie i wodzie.
Wskazuje prawdziwość procesów które są opisem i czasem.
Następnych zdarzeń jakie nas czekają.
Apokalipsa nie jest końcem świata.
A końcem Ery zaściankowej cywilizacji.
W którą wejdą Narody i A co niektórzy odejdą w wielkim pohańbieniu.
Ale tego dokona już Stwórca rękoma Mesjasza.
Jakie to zwyciężył Narzędziem wykonawczym dane mu od Stwórcy..
Oddzielenia zła od dobra.Baraków od kozłów.
Jako wszyscy mogą przeczytać.
Jakie rzeczy będą postępować.
Jako człowiek może je aprobować i akceptując i wypełniać.
Lub się buntować i walczyć pod prąd tego czego nie zwycięży.
rekin.

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 17, 2019 3:34 am

POETRY NEWS _SALON 24
Info News user site -Poezja USA -Polska
Reach the imagination of the spirit
For nations, for their consciences
Let their spirit move
Within the Truth
Then the way to a new civilization
He will open the gates.
Let the whole of Europe listen to what kind of defeat morale
He brings nations. Lucifer
In the shackles of their consciences
He will call for revenge.
What bars cramps dowks bring this civilization.
Fruit her death.

It is only the Creator who can revive the joy of Europe and bring the truth to her joy
Polish USA. Help
For the world, the holiness of Truth carry. [/ B]

Only in the honesty of life and development have.

The light of light The conqueror of hatred. The totality of the inconvenience of inability is not in your spirit to let it have
To our consciences.
You will not allow these hideous ways for us to suffer death.
At the stake of their morale perversions.


Truth Peace, get your districts.
Set out on the path of peace.
Raise your messages with life.
Embraced with Truth and life to the fullness of victory.
Our conscience.
That we may glorify you.

And not the leaven of hardened moldy bread
Seasoned with spice, billions and a trillion of repeated lies.
Called the Truth.
Away with Lucifer forever from our nations.
Lucifer Fascism The occult as to tell us to eat reptiles
This disgust is not the development of civilization
And death.
We do not have to accept the permission of civilization with reptiles.
It is not the path that does not aim for either civilization or life.
And the nightmare that brings Lucifer to the Nations.


And we have been given the talents of acquiring which he embodied in ours
Conscience, our Creator, Father God
shark


POETRY NEWS _SALON
Info News user site -Poezja USA -Polska
Dotrzeć do wyobraźni ducha
Dla Narodów do ich sumień
Niech ich duch się porusza
W obrębie Prawdy
Wtem droga do nowej cywilizacji
Otworzy wrota.
Niech cała Europa posłucha do jakiej klęski morale
Sprowadza Narody.Lucyfer
W kajdany ich sumień
Zemsty zawoła.
Jakie kraty kajdany dybów sprowadza tej cywilizacji.
Owoców jej śmierć.

To tylko Stwórca może Ożywić radość Europy i Prawdę jej radość nieść
Polsko USA.wspomóż
Dla świata świętość Prawdy nieść.[/b]

Tylko w uczciwości życie i rozwój miej.

Prawdo światła Pogromca nienawiści.Totalizmu zgryzoty niewyrozumiałości to w swym duchu nie dopuszczaj jej mieć
Do naszych sumień.
Nie dopuścisz nam tych ohydnych dróg byśmy ponieśli śmierć.
Na stosie ich wynaturzeń morale.


Prawda Pokojem zdobywaj swe dzielnice.
Wyruszaj w drogę pokoju.
Wznosić orędzia życiem.
Okraszaną Prawdą i życiem do syta zwycięstwa.
Naszych sumień.
Byśmy ciebie mogli wychwalać Prawdo.

A nie zakwasem zatwardziałego spleśniałego chleba
Okraszana przyprawą miliardy i trylion powtarzanych kłamstw.
Nazywaną Prawdą.
Precz Lucyferze na zawsze z naszych Narodów.
Lucyfer Faszyzm Okultyzm co z gadami nam jeść
To obrzydzenie nie rozwój cywilizacji
A śmierć.
Nie nam z gadami brać przyzwolenie cywilizacji.
To nie ta droga nie ten cel ani cywilizacji ani życia.
A koszmar jaki sprowadza Lucyfer Narodom.


A wręcz nam dano talentów przyswojenie jakie nam wcielił w nasze
Sumienie nasz Stwórca Ojciec Bóg

rekin

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 18, 2019 1:58 am

https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
Obrazek
Polsko

Nie lękaj się cienia zawistnych
Gnębicieli
Nie roztaczaj smutku swego ducha
Gdyż oni szukają pęt naszych dusz
A w ten umierając sami
Patrz na słowa umilające
Które mówią raczej nie o nas
A jak by do nas
Strasząc nas rozerwaniem
Rodzinnych więzi
Chwaląc roztocza brudnych klęsk
To ich koniec
Czy ty o tym wiesz

rekin oceanu

Polish

Do not be afraid of envious shadows
oppressors
Do not exasperate the sorrow of your spirit
For they seek the bonds of our souls
And in this dying alone
Look at the words of love
Which they say rather than about us
And how would it be for us
Terrifying us with tearing
Family ties
Praising mites of dirty disasters
It's their end
Do you know about it

ocean shark

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Salon 24 SH

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 18, 2019 12:47 pm

Salon 24 SH


POETRY NEWS _SALON Info. News user site -Poezja USA -Polska


Poetry is a tool of communication with a contoured talent of showing the word. In a beautiful color of absorbability. An attitude that receives our spirit
It can be rhymed to songs with different mentalities
Cults.
Is it to praise and show the spirit and to show the world in a different perspective.
For a better understanding of association and imagination. concepts.
Rated poetry is a very difficult task.
Due to the different mentality and its directions of communication.
Eg.
The message of truth which can not be conveyed.
For a time that is more perfect.
As the Messiah he speaks to the apostles coming down from this world.
I do not leave you alone.
Because he speaks to them. I will send you the Spirit of Truth which will lead you to the whole Truth.
Otherwise, knowledge.
And here the poets have to say what God's gifts have.
The purpose of targeting is not to teach.
The true messenger is God's messenger.
Which stirs up the talents God gives us.
Complicated would be this science and what simple.
When finalizing the case, it boils down to simplicity.
And invaluable honesty.

For example: Focusing and filling us belongs.
When we love such a world and we see our place there.

Poetry Poland
Poetry
Where the eyes of the Nation are leading
It is not always Poland
Poland is there
Where is soul and conscience
You raise
Her sovereignty
And her foundation
There is a stone of truth.
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
shark POETRY NEWS _SALON Info News user site -Poezja USA -Polska

Poezja jest narzędziem przekazu wyprofilowanym talentem okazywania słowa.W pięknej barwie przyswajalności.Ucha który odbiera nasz duch
Może to być w formie rymowanym do piosenek o różnej mentalności
Kultów.
Czy to wysławiania i okazywania ducha i okazywanie świata w innej strony spojrzenia.
Dla doskonalszego zrozumienia skojarzenia i wyobraźni. pojęć.
Oceniane poezji to bardzo trudne zadanie.
Ze względu na różne mentalności i jej kierunki przekazu.
Np.
Przekazu Prawdy której się nie da przekazać.
Dla czasu który jest doskonalszy.
Jako Mesjasz mówi do apostołów schodząc z tego świata.
Nie zostawiam was samych.
Ponieważ mówi do nich .Poślę wam Ducha Prawdy który was doprowadzi do całej Prawdy.
Inaczej poznania.
I tu mają do powiedzenia poeci co mają dary Boże.
Celem nakierowania nie pouczenia.
Nauczycielem prawdziwym jest wysłannik Boga.
Który wznieca talenty jakie daje nam Bóg Ojciec.
Skomplikowana byłaby się zdawała ta nauka a jaka prosta.
Przy sfinalizowaniu sprawy sprowadza się to do prostoty.
I bezcennej uczciwości.

Np:Ukierunkowanie a wypełnienie do nas należy.
Gdy taki świat kochamy i widzimy tam swoje miejsce.


Poezja Polska
Poezja
Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.
sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
rekin

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt kwie 19, 2019 7:31 am

Salon Poezja

Info poetry - info site

Poezji - Info cel

Mówić
Słowami Prawdy - nie potrafi każdy
Rozmawiać językiem Boga
Niech tych co nie rozumieją niech bierze trwoga
Co by zechcieli popsuć drogi
Tym co są ubogim Narodem wszeteczeństwie a bogatym
W poznaniu dróg żywota
Tam gdzie płynie rzeka pełna złota
Wody ducha napoju zrozumienia
Prawdy.
Poznawać drogi Poznania
Wchodzić na skały twardych skał w przekonaniach zwycięstwa
Gdzie Lucyfer masoński jednooki nie może
A jego Ogień to morze
Gorejącego zezwierzęcenia
Gadów
Nie ujrzysz tam procesów życia.
rekin
https://sites.google.com/site/infopoezja/

Salon Poetry

Info poetry - info site

Poetry - Info goal

Speak
Words of Truth - everyone can not
Talk the language of God
Let those who do not understand fear
What would they want to break the way
To those who are the poor nation of fornication and the rich
In knowing the ways of life
Where the river is full of gold
The water of the spirit of the drink of understanding
Truth.
Get to know the roads of Poznań
Climb the rocks of hard rocks in the beliefs of victory
Where the Luffy Masonic one-eyed can not
And his Fire is the sea
Burning animal love
reptile
You will not see life processes there.
shark

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 24, 2019 2:41 am

News wiadomości poetry salon 24 Polska

POEZJA SITE
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/Prawda

Jak słońce duszy
Co cień jej światła poruszy
By oświetlić jej poznanie
Po jej władanie naszych myśli
By nas nikt nie skusił do nikczemności
Przemieniając
Wielkość Prawdy w kłam naszej duszy
Byśmy jej nigdy nie odnaleźli
Nie ta droga
Nie ten cel
Co nikczemności
Dole nosi
Ależ Prawdy Potęga w Prawdzie nas wyzwoli
W którą uwierzymy
Czy tak dużo trzeba
Bo ostać uczciwy do swej
Wolności całkowitej
By ostać czystym
Przed swoim Niebiańskim Ojcem
Duchem i czynem
Aby jego wola stała się naszą potęgą i jego myślami
A lasy morza i oceany
Nową pieśń śpiewały
W swym podmuchu
Nowej siły swego wiatru
Prawdy
https://sites.google.com/site/poezjacomuser/
Prawdziwą wolnością niech się stanie dzień powszedni.
A Prawda zastąpi Prawo
A sumienie czyste połączy Narody.
A duch nasz czystej informacji syta.
Nie zagłuszy nikt.
Tego nas pouczał Mesjasz Jezus Chrystus słowami przypowieści.
Gdyż mowa wprost była niestrawnością.
Z kłodami wszeteczeństw naszych kultów.
Co wprowadzał nam nowe drogi Eliasz słowami zrozumienia dla zrozumienia Mesjasza.
Byśmy mogli go zrozumieć.
Po dwu tysięcznym czasie wojen i mordów.
Sfinalizowanie świata zmierzającego do zagłady.
To nam dyktuje Lucyfer w ciele Masonerii.
Całymi arsenałami siły.
Jakie wytworzył w Narodach by nas ukatrupić.
Nie uczyni tego wszystkim.
Ma położone kłody których nie zna i je nie przeskoczy.
Jako Mesjasz mówi dziś nam to samo.
Cały świat oziębnie i jego filary będą się chwiać.
A ja będę je trzymał.
Tak by świat nie upadł do końca.
Resztę nam opisuje apokalipsa.
rekin
rekin

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 7509
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » śr kwie 24, 2019 3:19 am

Idiota....

rekin oceanu
Posty: 3336
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 24, 2019 6:29 am

News news poetry salon 24 Poland

POETRY SITE
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/Prawda

Like the sun of the soul
Every shadow of her light will move
To illuminate her knowledge
After he had our thoughts
Nobody would tempt us to be wicked
transforming
The magnitude of truth in the wounds of our soul
We would never find her
Not this way
Not this goal
What a wicked thing
Dole wears
But the Truth. Power in the Truth will set us free
In which we will believe
Do you need so much
For to stand honest to her
Total freedom
To stay clean
In front of your Heavenly Father
Spirit and action
That his will be our power and his thoughts
And the forests of the sea and oceans
They sang a new song
In his breeze
The new strength of your wind
truth
https://sites.google.com/site/poezjacomuser/
Let everyday day be a real freedom.
And truth will replace the law
And a pure conscience will connect the Nations.
And the spirit of our pure information is full.
No one will drown out.
The Messiah Jesus Christ instructed us in the words of the parable.
For the straightforward speech was indigestion.
With the logs of fornications of our cults.
What new paths led us, Elijah, with words of understanding for understanding the Messiah.
That we could understand him.
After two thousand years of wars and murders.
Finalizing the world aimed at extermination.
This is what Lucifer dictates to us in the body of Masonry.
All arsenals of strength.
What he created in the Nations to crush us.
He will not do it all.
It has logs that it does not know and will not jump over.
As the Messiah, he tells us the same today.
The whole world will be cold and its pillars will waver.
And I will keep them.
So that the world does not fall to the end.
The rest is described to us by the apocalypse.
shark

ODPOWIEDZ