Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 13, 2019 10:01 am

poetry news site
Info - wiadomości salon
Times - poezja
Salon 24 SH - iskra
rekin oceanu

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Poezji Polskiej
Prawda
jako potęgą grotem tytanowym
Rozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Zrywać niewoli trent
Co toczy jak czerw
Ludzkie cierpienie
Z dolinami zepsucia
Rozkojarzonych
Mamrotach zarozumialstwa
W opętanej nagońcie
Wyższości
Tak by zaniemówił
Człowiek z przerażenia
Pod sztandarem nowej
Cywilizacji
Której nie znamy
A powolna śmierć
Zwija ludzi
Do piekieł Niemocy
Zakałą
Zabijania sumień
To w ich mocy
Z różnych źródeł narzędzi
Mieć
Powolna śmierć
Narodów
Z sumieniem i ciałem
Zapominasz
Że ostałeś otumaniony
Językiem słowa
Jako powierzchowna zgodność
Iluzjonistycznych
Światełek
E telewizorze
Za który płacisz
A Prawda w zapomnieniu
Wyschła w twoich uczuciach
Nie rozumiejąc
W czym świata tron śmierci
Ostał utopiony

Językiem niezgody

A na poróżnieniu języków
Napisano śmierć
Gdzie przechwały słowa
Podnoszą tron śmierci
Czy taka to ma być cywilizacja
Zabijać innych i siebie
Odcinać od życia ducha i ciała
A strach
Pożera przerażenie świata
Boimy się niepewności
A ją popieramy
Gdyż zapomniał człowiek
kim jest.

rekin oceanu
.

Któż może mieszać między nami - Kto nam może zakładać kajdany
Gdy z nami prawdziwa wolność której nikt nie podważy

Kto na nią się targnie ten się roztrzaska - Na kogo upadnie tego zmiażdży - Ale ty moja perełko abyś była czysta
By ci nikt nie miał nic do zarzucenia przed naszym Bogiem
Polsko; W mitrędze twojej i znoju twoim
Widzę cię kraino moja w prawdziwym stroju twoim
Boś moja; Ty co nękaniami konałaś jak nieboszczyk
Okłamana i okłamywana przez najwyższe autorytety kościelne
Gdzie twoje zdrowie w twojej odnowie
Gdzie w zbutwiałej nędze stoisz
Kto cię oszukał
Kto zmylił drogi
Podkowy pod nogo podłożył byś upadła
Nie tam droga
Nie te myśli co nami szarpią ku przepaści
Jesteś mi drogą polsko moja
Jak kwiat jedyny
Który zakwita prześliczną nadziei wiosny
Rekin oceanu - Grom
religijne
i różne masy misyjne mitręg porzucano tobą

Jak drzewem uschłym.
Otrzyj łzy ze swego oblicza
Naucz się wołać prawdziwego Ojca
I wyrzuć i odrzuć modlitwy co na palcach wyliczasz
Bo to nie twoje.
Bóg wprawdzie nie szuka ilości wznoszeń do niego
i ust twoich bez sumienia
Na którym kła-dzież rozmyty kamień bezdroży.
Bóg szuka pojednania z tobą z Duchem swoim
By cię chce okryć szczęśliwością swoją
Duchem swego światła Byś istniał na wieki. Rekin oceanu

Pieczęć Boga - Dla Narodów Świata
Mówisz o prawdzie a jej nie rozumieją
Gdzie jej drogi miłości I jej prawdziwe wiatry wieją i wznosić piękno jej okrycia
Nad wyraz co wznoszą jej uprawy w prawdziwych Winnicach sumień
Bo cóż nam opowiedzą o prawdzie ci co jej nie dotykają
Prawda pisze prawdziwy świat Prawdziwym haftem natury
Bo któż opowie nam o świecie tej ziemi. świętej natury
Jak nie mieszkańcy Niebios
Gdzie człowiek nie dotykał tej krainy.
Cóż czy nie mamy dróg drogowskazów
A kto nam powstawiał znaki zakazu
A kto nam zbudował ołtarze z krucyfiks białego
A kto namalował na ścianie z farb-ciemnego ciemność Przecież
Bóg naszym Duchem Miłością i naszym posłuchem naszych
sumień
Byśmy mogli go rozumieć prawdziwą jego mową
i dać sobie wbić pieczęć Boga
Do naszych sumień i myć je czystą wodą
Ducha Świętego
Tego nikt nie ma prawa stawiać znaku zakazu
Stawiając krucyfiksy
Dając tym do zrozumienia
że nie ma prawdziwego Boga.
Pieczęć Boga jest jedyną ostoją ludzkości którą to mają podążać Narody.
Bez tej świadomości sumienia nie może istnieć Naród - Narody Ludzkości

Wznoś - tam gdzie osnowa; wije swoje drogi prawd
i znamiona jej zapisuje nasze sumienie
pisz jej słowami swych gwiazd
I unikaj boczne cienie
Byś nie upadł.

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

poetry news site Info - news salon

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 13, 2019 10:37 am

poetry news site
Info - news salon
Times - poetry
Salon 24 SH - spark
ocean shark

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Polish Poetry
Truth
as the power of a titanium arrowhead
Blow up the weaknesses of our enemies
What a harlot corruption
They are taking us back to the grave
His vermin of wickedness
And as an apocalypse, strain your strength
This is the weapon of your victory
Our Messiah
Which they do not recognize.
As you hold the pillars of our life
You will not drop
Us from your palm
So that they know that we are not alone
And your signs
They raised heaven and earth
Heart and conscience
That the nations may see and perceive the purpose of their existence.
And the law of corruption
It was not created
Against yours
The feelings of Nature that you give us.
And you want to give.
Move heaven and earth
Oceans and the sea
That their fear would pierce
What they have not experienced in their lives
For their atrocities overwhelm all boundaries
shark.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Survive trent
What turns like a red
Human suffering
With valleys of corruption
Rozkojarzonych
Mallards of conceit
In a possessed nudity
superiority
That would make him speechless
Man in terror
Under the banner of the new
civilization
Which we do not know
A slow death
It folds people
To the hell of the Impotence
Disgrace
Killing consciences
It's in their power
From various tool sources
Have
Slow death
Nations
With conscience and body
You forget
That you stayed bemused
The language of the word
As superficial compatibility
illusionist
lights
E TV
For which you pay
A Truth in Oblivion
She dried up in your feelings
Not understanding
In what the world is the throne of death
It has been sunk

A language of contention

And on the split of languages
Death has been written
Where did he speak?
They raise the throne of death
Is that such a civilization?
Kill others and yourself
Cut off the life of the spirit and body
And fear
Devours the terror of the world
We are afraid of uncertainty
And we support her
For man forgot
who he is.

ocean shark
.

Who can mix between us - Who can put on handcuffs for us
When with us a real freedom that no one will undermine

Who will break it on her - Who will fall to crush it with - But you, my pearl, make you clean
That no one would have anything to reproach against our God
Polish; In your throat and your strength
I see you in my true costume
Be mine; You were making death like harassment like a deceased
Lied to and lied to by the highest church authorities
Where is your health in your renewal
Where you stand in rotten misery
Who cheated you
Who fooled the roads
Horseshoe underneath you would put down
There is no way there
Not those thoughts that are tearing at us from the chasm
You are my Polish way
Like a flower only
Which blooms the lovely hope of spring
Ocean shark - Thunder
religious
and various missionary masses, the city has been abandoned

Like a dead tree.
Wipe tears from your face
Learn to call the real Father
And throw away and reject the prayers you calculate on your fingers
Because it's not yours.
God does not look for the amount of ascension to him
and your mouth without conscience
On which lies a fuzzy stone of uninhabited.
God is seeking reconciliation with you with His Spirit
That he wants to cover you with his happiness
With the spirit of your light, You would exist for ever. Ocean shark

God's seal - For the Nations of the World
You talk about the truth and do not understand it
Where her dear love and her true winds blow and raise the beauty of her cover
Exaggerably what her crops are in true vineyards of consciences
For what will they tell us about the truth, those who do not touch it
Truth writes a real world. A real embroidery of nature
For who will tell us about the world of this earth. holy nature
Like the inhabitants of Heaven
Where man did not touch this land.
Well, do not we have roadsigns
And who created the prohibition signs for us
And who built us the altars from the crucifix white
And who painted on the wall with paint-dark darkness
God, our Spirit of Love and our exile of ours
consciences
That we could understand him his real speech
and give myself to stamp God's seal
To our consciences and wash them with clean water
Holy Spirit
No one has the right to put a sign of prohibition
Putting crucifixes
Giving this to understand
that there is no real God.
The seal of God is the only mainstay of humanity that the nations are to follow.
Without this consciousness of conscience, there can not be a Nation - the Nations of Humanity

Rising - where there is a warp; wrath your truths
and her marks record our conscience
write her with the words of your stars
And avoid side shadows
You would not fall.

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 13, 2019 1:17 pm

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/

Prawda News
Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem

Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania
I spoina współżycia która ich połączy i scali.
Tylko człowiek dostał takie predyspozycje by to
Wypełnił.
I swoje talenty wzmocnił i poszerzył
Zwierzęta nie mają możliwości rozwoju..Takich.
Tak byśmy wyjść mogli na wyżyny Boga Ojca Naszego.
Tego nie uczyni sam człowiek bez Pomocy samego Boga.
A zwycięzcy dam kamień Biały.
Który on tylko będzie znał.
Tak Lucyfer skutecznie przerywa język zrozumienia Narodów a następnie wyniszcza ich głębinami zezwierzęcenia.
Tak w zmąconej wodzie dobrze jest tropić ofiary.

Zważmy ze to my mieli panować nad światem zwierzęcym.
A on zwiera siły nad nami odbierając na wolność.
Przez zarozumiałość uczonych.Masońskich

Zamiast odkrywać Prawdę.
Co niektórzy chcą tworzyć.
Tacy jak Lenin,Hitler i inni.
Jest to niemożliwe.
Świat jest jak kopalnia złota wystarczy ją odkryć i realizować
Gdyż natura to ręka Boga ponadto to ciemność.

rekin

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 13, 2019 1:26 pm

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/

True News
Talk about Truth
It's played on the nose of many
Let us not lose faith in her mission
paradise gardens
On which many fell
But dryness
Win the impossible limits
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
Survival Time
It is Truth and life

Whatever the beings, the time of survival is needed
And a joint of intercourse which will connect and merge them.
Only man got such predispositions to it
He filled.
He strengthened and expanded his talents
Animals do not have the opportunity to develop. Such.
So that we could go to the heights of God our Father.
This will not be done by man without God's help.
And the winners will give a stone White.
Which he will only know.
So Lucifer effectively interrupts the language of understanding of the Nations and then destroys them with the depths of animal-likeness.
So in misty water it is good to hunt victims.

Let us consider that we were to rule the animal world.
And he puts his strength over us, taking away freedom.
By the conceit of the Muscovites

Instead of discovering the Truth.
What some want to create.
People like Lenin, Hitler and others.
It's impossible.
The world is like a gold mine, it is enough to discover and implement it
For nature is the hand of God, it is also darkness.

shark

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

CO NAS CZEKA I KTO KIM JEST / JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ APOKALIPSA

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 14, 2019 2:19 am

WHAT ARE YOU WAITING AND WHO IS WHO LOOKING FOR APOCALYPSE
https://sites.google.com/site/osnowazycia/
This is not the world that the Nations will want and shape.
But as it is in the Creator Plans.
Everything is an addiction of our Spirit.
Even the Truth, if in us grows in Poznań its huge fruit that our future generations of the world of this earth have to grow in us.
And everything will grow for our creator God and our Father.
But to know the Truth, we must love her and become addicted.
And only then will we experience the warmth and delight of its fruits.
The jungle of reptiles is different, and death where no one can defend us.
And not as they show us paradise on earth today and on the other hand they sow and spread such degradation of the world
That it is impossible to live in it.
We got such a bit of flavor from Gorycz for 8 years. IN EGIDA MERKEL IN THE TUSK TOOL, UNDER THE DREAMS OF DEMOCRACY OUR NORMIZING UPGROUND, and that's not all
Which would be tears of grief running down my face.
It's a pity.
They stood on the other side of the barricade.
Who enter the claws of werewolf reptiles with human contours.
This is happening before our eyes.
This is a nightmare.

This is what the scriptures of the old and new testaments write.
Like the type book.
As prophets, they already distinguish details as Messiah.
But it exactly makes us understand our imagination how much we will grow up in the truth and in it we will learn about Poznan.
Otherwise, the Messiah would not write similarities in parables.
It was still Elijah who straightened the roads differently to the senses of his students of understanding. We would be passed on to us by generations.
That we could understand the words of the parable.
Comparisons of words about Truth.
We will understand this Truth only when the cult of truth grows in us, including the Knowledge of Truth.
We can say this and determine the time of our planet's survival.
Today we are facing the exclusion of those who want to take away the spirit of life and the Knowledge of the Truth.
As he means Lucifer lives in the body of Freemasonry.
Under the symbol of a goat.
This is what the Messiah described with details.
In the parable about the separation of goats and lambs.
As if we understood how beautiful the world is clarifying.
How it will become cold.
About the poisoned climate with the seas, etc.
This is happening today.
And whether these times were not described then
And this time is getting faster.
And this time will be shortened. Because of us.
Which no one knows.
Whoever endures to the end will be saved.
Whoever can be possessed in the cult of Lucifer will be put to death forever.
Before these matters he warned Pope Leo XIII with details.
These matters have been and continue to be betrayed by the Second Vatican Council.
With over one hundred bishoprics. From the east.
This describes the tragedy of Wikipedia's betrayal.
A Werewolf Italian press.
And whoever can not be possessed by the Freemasonry will build a new civilization of the Nations.
Nobody will disturb us.
It can be assumed that the earth will last for millions of years.
The Son of God will grow up in the Nations.
In his likeness.
In his Nature.
So with us Heaven and earth and His Son today holds the weapon of victory.
His huge rod of victory. Yes, Who can be against us.
Peace to all of us who seek and desire him - we live in disperse today.
But victory is in us in the strength of our Messiah.
What a powerful power he received in his victory.
Prophets of the shark prophesied for him.
And we have to do ours.
Anger belongs to him.
PS.
And whoever fought with me was strongly and humbly humiliated.
Or he is not among the living.
What are we to be afraid of their deceitful words and their intimidation.
They should be afraid.
They spit out all our humiliation.
But not our violence.
But our true course of prayer is the Our Father.
What he left for us to refresh the Spirit of our Messiah.
shark.
I am not calling you but the one who will call us.
There is no place for a lie here.
I only pay attention to my faults, that God would protect me from them.
As the Messiah himself, he protected himself from them
shark.

CO NAS CZEKA I KTO KIM JEST / JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ APOKALIPSA
https://sites.google.com/site/osnowazycia/
Nie taki będzie świat jakiego Narody zechcą i go kształtują.
Ale taki jaki jest w Planach Stwórcy.
Wszystko jest uzależnieniem Ducha Naszego.
Nawet Prawda jeśli w nas wyrasta w Poznaniu jej ogromnych owoców jakie mają w nas wyrosnąć przyszłe Pokolenia świata tej ziemi.
A wszystko będzie wzrastać dla naszego Stwórcy Boga i naszego Ojca.
Ale żeby poznać Prawdę musimy ją pokochać i się uzależniać.
A tylko wtedy doznamy ciepła i rozkoszy jej owoców.
Inaczej jest pustynia dżungla gadów i śmierć gdzie nikt nas nie obroni.
A nie jak dziś nam okazują raj na ziemi a z drugiej strony zasiewają i rozsiewają takie zdegradowania świata
Że w nim nie sposób zamieszkać.
Taki rąbek smaczku Goryczy dostaliśmy przez 8 lat W EGIDZIE MERKEL W NARZĘDZIU TUSKA POD POZORAMI DEMOKRACJI NASZYCH KOSZMARNYCH UPOKORZEŃ i to nie wszyscy
Którym by łzy zgryzoty spływały po twarzy.
A szkoda.
Ustawili się po innej stronie barykady.
Którzy wchodzą w szpony gadów wilkołaków o ludzkich konturach.
To się dzieje na naszych oczach.
To jest koszmar.

To co piszą Pisma święte starego i nowego testamentu.
Jak i księdze rodzaju.
Jako prorocy już wyodrębniają nam szczegóły jako i Mesjasz.
Ale dokładnie każe nam zrozumieć nasza wyobraźnia ile wyrośniemy w Prawdzie a w niej poznamy Poznanie.
Inaczej Mesjasz nie pisałby w przypowieściach podobieństw a wprost.
To i tak Eliasz wyprostował drogi inaczej zmysły swoich uczniów zrozumienia.Ku nam by nam przekazały pokolenia.
Byśmy mogli zrozumieć słowa przypowieści.
Porównań słów o Prawdzie.
Tą Prawdę zrozumiemy wtedy i tylko wtedy na ile wyrośnie w nas kult Prawdy a w tym Poznanie Prawdy.
Możemy w ten powiedzieć i określić czas przeżycia naszej Planety.
Dziś nas czeka wykluczenie tych co nam chcą odebrać ducha życia i Poznania Prawdy.
Jako on Znaczy Lucyfer mieszka w ciele masonerii.
Pod symbolem kozła.
To z detalami określił Mesjasz.
W przypowieści o rozdzieleniu kozłów i Baranków.
Tak jak byśmy to rozumieli jak się pięknie świat klaruje.
Jak stanie się oziębły.
O zatrutym klimacie wraz z morzami itd.
To się dziś dzieje.
A czy już nie wtedy opisywane były te czasy
A ten czas staje się coraz szybszy.
A ten czas będzie skrócony.Ze względu na nas.
Którego nikt nie zna.
Kto wytrwa do końca ten zbawiony będzie.
Kto się da opętać w kulcie Lucyfera zostanie spętany śmiercią po wieki.
Przed tymi sprawami ostrzegał Papież Leon XIII z detalami.
Te sprawy zostały i stały sprzeniewierzeniem się przez II sobór Watykański.
Przy sprzeciwie ponad setki biskupstwa. Ze wschodu.
To opisuje tą tragedię zdrady Wikipedia.
A Wilkołaków prasa Włoska.
A kto się nie da być opętany przez Masonerię będzie wznosił nową cywilizację Narodów.
Nikt nam w tym nie przeszkodzi.
Można przypuszczać że ziemia będzie trwała jeszcze miliony lat.
Aż wyrośnie w Narodach Syn Boga.
Na jego podobieństwo.
W jego Naturze.
Tak z nami Niebo i ziemia i Syn jego dziś trzyma oręż zwycięstwa.
Swej ogromnej rózgi zwycięstwa . Tak Któż może być przeciwko nam.
Pokój nam wszystkim którzy go szukają i pragną - żyjemy dziś w rozproszeniu.
Ale zwycięstwo jest w nas w sile naszego Mesjasza.
Jaką to rózgę mocnej potęgi otrzymał w swojego zwycięstwa.
Jako mu przepowiadali prorocy rekin.
A my mamy czynić swoje .
Gniew do niego należy.
PS.
A kto walczył ze mną został mocno i sromotnie upokorzony.
Albo nie ma go wśród żywych.
Czego mamy się bać ich słów kłamliwych i zastraszeń ich.
To oni powinni się lękać.
Wyplują wszystkie upokorzenia nasze.
Ale nie naszą przemocą.
Ale naszym prawdziwym postępowaniem modlitwy Ojcze Nasz.
Jaką nam pozostawił na pokrzepienie Ducha naszego Mesjasz.
rekin.
Nie ja was powołam ale ten co nas powoła.
Tu nie ma miejsca na kłamstwo.
Ja tyko zważam na uchybienia swoje by mnie Bóg ochronił przed nimi.
Jako i sam Mesjasz się przed nimi chronił
rekin.

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Głos Polski - Salon Poezja /24

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 15, 2019 11:18 am

Wiadomości Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
Obrazek

Droga Prawdy
Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam
zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej Prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy

rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Głos Polski - Salon Poezja /24

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 15, 2019 11:56 am

News Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/


The path of truth
Word
A lot of words like that
truth
He speaks a lie
That is not true
In the illusion of the word, his enemy sowed
Nest
And his gold
He is a lie
resetting to ignorance
And the naivety of Polish speech
Our compatriots
Check the word
And even deeper
The intentions of the Beelzebub
They would not kill you
And they did not tie his stocks
Because many people are suffering from pain
And the bailiffs run around them
homestead
You as a white eagle
Over the Polish sky
Spread out your wings of victory
Polish
With us, the strength of a huge oasis
Which you can not see.
But learn a new victory speech
For not in the muscles and fists of speech
There is a victory
But the true Truth
Which, by drawing her wisdom, will free us.
Like Noah, he saved his family
Before the deluge of your enemies
And the destruction of water that fell on the rest of the people
and drowned
That will be the case today
Above us are proteges of strength
The enemy is under the snares below us
Cut them out
Which kill the spirit and the body
And the rest that has stopped
Pulling you off
Let you stay naked on your mind and body.
So when you last peeled
He could not scream
Nor call to your Creator

ocean shark
rekin oceanu pisze:
pn kwie 15, 2019 11:18 am
Wiadomości Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
Obrazek

Droga Prawdy
Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam
zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej Prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy

rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 16, 2019 3:59 am

寝ないでください。言葉と彼の意図の後に、あなたの敵を知るようになる
そしてそれに対する真実
あなたが求める
彼はあなたにこの考えを与えます
この爬虫類を知っているだろう

海のサメ。 https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/8 ... olska-site

寝ないでください。

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

言葉と彼の意図の後に、あなたの敵を知るようになる
そしてそれに対する真実
あなたが求めて
彼はあなたにこの考えを与えます
この爬虫類を知っているだろう

海のサメ。

Do not fall asleep.
After the words and his intentions, get to know your enemy
And the truth to which
you seek
He will give you this idea
That you would know this reptile

ocean shark. poezja-polska-site

Nie usypiajmy.Po słowach i jego intencji poznawaj swego wroga
A Prawda do której
Dążysz
Podda ci ten zamysł
Żebyś poznał tego gada

rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Nowa cywilizaja - To czas przetrwania

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 16, 2019 10:15 am

NOWA CYWILIZACJA - Co nas czeka
Tego nie zmienią Najpotężniejsze wodzowie na tej ziemi.

A new civilization - It's a time of survival

NEW CIVILIZATION - What awaits us

SO MUCH DANO - AND I WRITTEN HER EXECUTION PROJECT. Not what Shamans tell us, but what God's Creator predicts through prophets.
It is systematically in the synthesis of executive processes.
Whoever will not adhere to them must command us to fight for cults, which have never been perseverance.
And sometimes fallen.
Our life counts sometimes of survival - the longer it is, the more perfect it is and its fruits of great importance for the further synthesis of civilization.
This is what the Messiah taught us.
But he gave us so much how much we raised.
To what extent Elijah raised the word of understanding for the hearing of the Messiah.
We have gained enough faith for horizontal apostolates.
Which was crushed by an adopted apostle who was not him
To the level of the Priesthood.
It's like stopping the world that goes backwards and rushes.
A world based only on law is not a natural world.
And artificial prosthesis.
As the 10 commandments of repentance, introducing us to healing.
In contrast to the conscience in which we should grow
And which is not widely cared for by the church.
That's how we do not live in the process of raising civilization.
And then the stagnation of parochial civilization.
Everything that has to happen and signs pointing to earth - heaven and water.
Indicates the truth of the processes that are a description and sometimes.
Next events that await us.
The apocalypse is not the end of the world.
And the end of the era of parochial civilization.
In which the nations will come and what some will leave in a great disgrace.
But this is what the Creator will do with the hands of the Messiah.
How he won the Executive Tool given to him from the Creator ...
Separation of evil from good.Baraków from goats.
As everyone can read.
What things will happen.
As a human being, he can approve and accept and fulfill them.
Or rebel and fight against what will not win.
shark.

TAKĄ NAM DANO - I NAPISANO JEJ PROJEKT WYKONAWCZY. Nie to co nam przekazują Szamani ale co nam Przepowiada sam Bóg Stwórca przez proroków.
Jest on systematycznie w syntezie procesów wykonawczych.
Kto ich nie będzie przestrzegać musi polec na walce o kulty wszeteczne które nigdy nie były czasem wytrwania.
A czasem upadłym.
Życie nasze się liczy czasem przetrwania - im on jest dłuższy tym jest doskonalszy a jego owoce ogromnej wagi do dalszej syntezy cywilizacji.
Tego nas Pouczał Mesjasz.
Ale tyle nam przekazał ile my unieśli.
Na ile Eliasz podniósł słowo zrozumienia dla posłuchu Mesjasza.
Na tyle wiary zdobyliśmy na poziome apostolstwa.
Które zostało zmiażdżone przez przybranego apostoła który nim nie był
Do poziomu Kapłaństwa.
To tak jak by zatrzymać świat który się cofa i jełczeje.
Świat oparty tylko na prawie nie jest światem Naturalnym.
A sztuczną protezą.
Jako 10 przykazaniami opamiętania wprowadzając nas do ozdrowienia.
W przeciwieństwie do sumienia w którym powinniśmy wzrastać
A które nie jest w szerokim zakresie pielęgnowane przez kościół.
Tak nie żyjemy w procesie wznoszenia cywilizacji.
A dalej stagnacji zaściankowej cywilizacji.
Wszystko co ma się stać i znaki wskazujące na ziemi - niebie i wodzie.
Wskazuje prawdziwość procesów które są opisem i czasem.
Następnych zdarzeń jakie nas czekają.
Apokalipsa nie jest końcem świata.
A końcem Ery zaściankowej cywilizacji.
W którą wejdą Narody i A co niektórzy odejdą w wielkim pohańbieniu.
Ale tego dokona już Stwórca rękoma Mesjasza.
Jakie to zwyciężył Narzędziem wykonawczym dane mu od Stwórcy..
Oddzielenia zła od dobra.Baraków od kozłów.
Jako wszyscy mogą przeczytać.
Jakie rzeczy będą postępować.
Jako człowiek może je aprobować i akceptując i wypełniać.
Lub się buntować i walczyć pod prąd tego czego nie zwycięży.
rekin.

rekin oceanu
Posty: 4906
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 17, 2019 3:34 am

POETRY NEWS _SALON 24
Info News user site -Poezja USA -Polska
Reach the imagination of the spirit
For nations, for their consciences
Let their spirit move
Within the Truth
Then the way to a new civilization
He will open the gates.
Let the whole of Europe listen to what kind of defeat morale
He brings nations. Lucifer
In the shackles of their consciences
He will call for revenge.
What bars cramps dowks bring this civilization.
Fruit her death.

It is only the Creator who can revive the joy of Europe and bring the truth to her joy
Polish USA. Help
For the world, the holiness of Truth carry. [/ B]

Only in the honesty of life and development have.

The light of light The conqueror of hatred. The totality of the inconvenience of inability is not in your spirit to let it have
To our consciences.
You will not allow these hideous ways for us to suffer death.
At the stake of their morale perversions.


Truth Peace, get your districts.
Set out on the path of peace.
Raise your messages with life.
Embraced with Truth and life to the fullness of victory.
Our conscience.
That we may glorify you.

And not the leaven of hardened moldy bread
Seasoned with spice, billions and a trillion of repeated lies.
Called the Truth.
Away with Lucifer forever from our nations.
Lucifer Fascism The occult as to tell us to eat reptiles
This disgust is not the development of civilization
And death.
We do not have to accept the permission of civilization with reptiles.
It is not the path that does not aim for either civilization or life.
And the nightmare that brings Lucifer to the Nations.


And we have been given the talents of acquiring which he embodied in ours
Conscience, our Creator, Father God
shark


POETRY NEWS _SALON
Info News user site -Poezja USA -Polska
Dotrzeć do wyobraźni ducha
Dla Narodów do ich sumień
Niech ich duch się porusza
W obrębie Prawdy
Wtem droga do nowej cywilizacji
Otworzy wrota.
Niech cała Europa posłucha do jakiej klęski morale
Sprowadza Narody.Lucyfer
W kajdany ich sumień
Zemsty zawoła.
Jakie kraty kajdany dybów sprowadza tej cywilizacji.
Owoców jej śmierć.

To tylko Stwórca może Ożywić radość Europy i Prawdę jej radość nieść
Polsko USA.wspomóż
Dla świata świętość Prawdy nieść.[/b]

Tylko w uczciwości życie i rozwój miej.

Prawdo światła Pogromca nienawiści.Totalizmu zgryzoty niewyrozumiałości to w swym duchu nie dopuszczaj jej mieć
Do naszych sumień.
Nie dopuścisz nam tych ohydnych dróg byśmy ponieśli śmierć.
Na stosie ich wynaturzeń morale.


Prawda Pokojem zdobywaj swe dzielnice.
Wyruszaj w drogę pokoju.
Wznosić orędzia życiem.
Okraszaną Prawdą i życiem do syta zwycięstwa.
Naszych sumień.
Byśmy ciebie mogli wychwalać Prawdo.

A nie zakwasem zatwardziałego spleśniałego chleba
Okraszana przyprawą miliardy i trylion powtarzanych kłamstw.
Nazywaną Prawdą.
Precz Lucyferze na zawsze z naszych Narodów.
Lucyfer Faszyzm Okultyzm co z gadami nam jeść
To obrzydzenie nie rozwój cywilizacji
A śmierć.
Nie nam z gadami brać przyzwolenie cywilizacji.
To nie ta droga nie ten cel ani cywilizacji ani życia.
A koszmar jaki sprowadza Lucyfer Narodom.


A wręcz nam dano talentów przyswojenie jakie nam wcielił w nasze
Sumienie nasz Stwórca Ojciec Bóg

rekin

ODPOWIEDZ