Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pt kwie 19, 2019 7:31 am

Salon Poezja

Info poetry - info site

Poezji - Info cel

Mówić
Słowami Prawdy - nie potrafi każdy
Rozmawiać językiem Boga
Niech tych co nie rozumieją niech bierze trwoga
Co by zechcieli popsuć drogi
Tym co są ubogim Narodem wszeteczeństwie a bogatym
W poznaniu dróg żywota
Tam gdzie płynie rzeka pełna złota
Wody ducha napoju zrozumienia
Prawdy.
Poznawać drogi Poznania
Wchodzić na skały twardych skał w przekonaniach zwycięstwa
Gdzie Lucyfer masoński jednooki nie może
A jego Ogień to morze
Gorejącego zezwierzęcenia
Gadów
Nie ujrzysz tam procesów życia.
rekin
https://sites.google.com/site/infopoezja/

Salon Poetry

Info poetry - info site

Poetry - Info goal

Speak
Words of Truth - everyone can not
Talk the language of God
Let those who do not understand fear
What would they want to break the way
To those who are the poor nation of fornication and the rich
In knowing the ways of life
Where the river is full of gold
The water of the spirit of the drink of understanding
Truth.
Get to know the roads of Poznań
Climb the rocks of hard rocks in the beliefs of victory
Where the Luffy Masonic one-eyed can not
And his Fire is the sea
Burning animal love
reptile
You will not see life processes there.
shark

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 24, 2019 2:41 am

News wiadomości poetry salon 24 Polska

POEZJA SITE
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/Prawda

Jak słońce duszy
Co cień jej światła poruszy
By oświetlić jej poznanie
Po jej władanie naszych myśli
By nas nikt nie skusił do nikczemności
Przemieniając
Wielkość Prawdy w kłam naszej duszy
Byśmy jej nigdy nie odnaleźli
Nie ta droga
Nie ten cel
Co nikczemności
Dole nosi
Ależ Prawdy Potęga w Prawdzie nas wyzwoli
W którą uwierzymy
Czy tak dużo trzeba
Bo ostać uczciwy do swej
Wolności całkowitej
By ostać czystym
Przed swoim Niebiańskim Ojcem
Duchem i czynem
Aby jego wola stała się naszą potęgą i jego myślami
A lasy morza i oceany
Nową pieśń śpiewały
W swym podmuchu
Nowej siły swego wiatru
Prawdy
https://sites.google.com/site/poezjacomuser/
Prawdziwą wolnością niech się stanie dzień powszedni.
A Prawda zastąpi Prawo
A sumienie czyste połączy Narody.
A duch nasz czystej informacji syta.
Nie zagłuszy nikt.
Tego nas pouczał Mesjasz Jezus Chrystus słowami przypowieści.
Gdyż mowa wprost była niestrawnością.
Z kłodami wszeteczeństw naszych kultów.
Co wprowadzał nam nowe drogi Eliasz słowami zrozumienia dla zrozumienia Mesjasza.
Byśmy mogli go zrozumieć.
Po dwu tysięcznym czasie wojen i mordów.
Sfinalizowanie świata zmierzającego do zagłady.
To nam dyktuje Lucyfer w ciele Masonerii.
Całymi arsenałami siły.
Jakie wytworzył w Narodach by nas ukatrupić.
Nie uczyni tego wszystkim.
Ma położone kłody których nie zna i je nie przeskoczy.
Jako Mesjasz mówi dziś nam to samo.
Cały świat oziębnie i jego filary będą się chwiać.
A ja będę je trzymał.
Tak by świat nie upadł do końca.
Resztę nam opisuje apokalipsa.
rekin
rekin

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 8699
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » śr kwie 24, 2019 3:19 am

Idiota....

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 24, 2019 6:29 am

News news poetry salon 24 Poland

POETRY SITE
https://sites.google.com/site/infoglosprawdy/Prawda

Like the sun of the soul
Every shadow of her light will move
To illuminate her knowledge
After he had our thoughts
Nobody would tempt us to be wicked
transforming
The magnitude of truth in the wounds of our soul
We would never find her
Not this way
Not this goal
What a wicked thing
Dole wears
But the Truth. Power in the Truth will set us free
In which we will believe
Do you need so much
For to stand honest to her
Total freedom
To stay clean
In front of your Heavenly Father
Spirit and action
That his will be our power and his thoughts
And the forests of the sea and oceans
They sang a new song
In his breeze
The new strength of your wind
truth
https://sites.google.com/site/poezjacomuser/
Let everyday day be a real freedom.
And truth will replace the law
And a pure conscience will connect the Nations.
And the spirit of our pure information is full.
No one will drown out.
The Messiah Jesus Christ instructed us in the words of the parable.
For the straightforward speech was indigestion.
With the logs of fornications of our cults.
What new paths led us, Elijah, with words of understanding for understanding the Messiah.
That we could understand him.
After two thousand years of wars and murders.
Finalizing the world aimed at extermination.
This is what Lucifer dictates to us in the body of Masonry.
All arsenals of strength.
What he created in the Nations to crush us.
He will not do it all.
It has logs that it does not know and will not jump over.
As the Messiah, he tells us the same today.
The whole world will be cold and its pillars will waver.
And I will keep them.
So that the world does not fall to the end.
The rest is described to us by the apocalypse.
shark

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 25, 2019 3:02 am


rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 25, 2019 3:03 am

https://sites.google.com/site/poezjanews/
News - Poetry 24

Polish

As you
Polish
Raise the banner of your spirit
Let me find the warmth of the home of this one
I run away from my enemies
In such cruel times
Cold and gloomy
Received to us what is in the first need
You have to live
One thing I want you to know the language of the Father of our Heaven
That you may shout in his voice
That he would listen to us
But not in our interest of fornication
And in his will
We promised our first parents
What filling should be in us.
Yes, my fatherland, nobody will stand in our way
Who could cross out this plan of completion.
His Spirit will raise the oceans of the earth
Sea of ​​the mountains
And we are our servitude
We will stand alongside his fight against evil
His beloved son and our God taught otherwise
I with another mission przydę /
As an apostolic and servant church
Not the priest
Which he changed
This Spirit of Truth will lead you to the whole Truth.
And no one will teach about the Father
Everyone will know me.
We do not know this science.
Someone stole it
Strength over us
Which no one knows
shark
Peace with us. True

The power of Truth
Polish
Like an avalanche of fire
Volcano eruption is thrown away
Hot fire bites
rocks

Yes, our love
Hot
What to move in Polish
What will move Poland
And the world of renewal
https://sites.google.com/site/formacjapoezja/
Truth

It's from rocks
Hard and strong
Create a Polish soul
Polish land
Like a volcano ejaculating
From the inside of the earth
It creates it
rocky
Subsoil
Our Truth
It will arrange one whole
Poland
Truth is our Teacher
Wisdom, her way
And her love
Our intercourse
Forever
Who can interrupt us
When huge forces
I will close my eyelids
Our enemies
And what scares
Make the right one
He was not born.
Who thinks to kill
The soul of a man.
He will not avoid the hand
righteous
Our God
Let our soul do not get tormented
The greater the oppression
The closer to us
What can everything
May you, Pole
And we were clean
In its integrity
To his fellow men
Brothers and sisters
Polish

shark

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Salon poetry 24

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 27, 2019 3:32 am

Salon poetry 24

Freedom is not given to us
Freedom is coming
It is a heavy pain
Work of battle victories
For the peace of generations
Where it will be created
Our home
Nations
Where on her
aisle
The banner will hang
souls of Poles
Which
They captured the
Her name
Famous

https://sites.google.com/site/poezjash/

Salon poetry 24

Wolność nie jest nam dana
Wolność się dobywa
Ciężkim mozołem
Pracy boju zwycięstw
Dla pokoju pokoleń
Na którym powstanie
Nasz dom ojczysty
Narodów
Gdzie na jej
Nawie
Zawiśnie sztandar
dusz polaków
Której
Dobyli
Jej imię
Sławne

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 27, 2019 10:07 am

Poetry of Nature

which makes us think
To arrange life without a shadow in it.
Yes, to kindle the fire of love,
who perseveres the time of nothingness.
Looking at cataclysms and falls of fate.
They teach us not to fall off the wagon.
Where we're going,
by fate given to us.
We're going, shackles.
Even without knowing it.
Being a slave to death,

https://sites.google.com/site/gazetapoezja/

Poezja Natury

co skłania nas do myślenia
By w niej poukładać życie bez cienia.
Tak, by rozpalić ogień miłości,
który wytrwa czas nicości.
Patrząc na kataklizmy i upadki losu.
One uczą nas, by nie spaść z wozu.
Na którym jedziemy,
przez los nam dany.
Jedziemy, zakuci w kajdany.
Nawet o tym nie wiedząc.
Będąc niewolnikiem śmierci,

rekin

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 27, 2019 10:18 am

Info poetry

Not in the Thoughts
Power of Poetry
And as a renewal in the Truth
As this love
To the homeland
In Truth
It was not a man who invented it
To fill it
Because how she
The pearl should stand
For nations.
Not in differences
Spirit
Truth

It's from rocks
Hard and strong
Create a Polish soul
Polish land
Like a volcano ejaculating
From the inside of the earth
It creates it
rocky
Subsoil
Our Truth
It will arrange one whole
Poland
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

Info poezja

Nie w różnicach Myśli
Potęga Poezji
A jako w Prawdzie odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Prawda

To ze skał
Twardych i mocnych
Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska

rekin

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 28, 2019 8:11 am

Salon 24 Poetry


The power of Truth

Where your homeland
Your energy of life there
Where yours
House
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/
There and spirit and conscience
Life is pulsing
Your pulse
The heart beats time
What about the supply of living water
In your interior
He marks the time
life
What allows you
Forget
about worries
Calm of silence
https://sites.google.com/site/poezjapolskanet/

Polish mine

Raise the power of your speech
This is what the truth
Her streets
In your soul, conscience
Contents
That's all for the country for her
have a heart
May you be full of your beauty
Poland is free
https://sites.google.com/site/poezjisalon/

Potęga Prawdy

Tam gdzie ojczyzna twoja
Tam twa energia życia
Tam gdzie twój
Dom


Tam i duch i sumienie
Życiem tętni
Twój puls
Tętna bije czas
Co jak zapas wody żywej
We wnętrzu twoim
Zaznacza czas
Życia
Co ci pozwala
Zapomnieć
o zmartwieniach
Spokój ciszy


Polsko moja

Wznoś potęgę swojej mowy
Ta co prawdy
Jej ulice
W twojej duszy sumień
Treść
To wszystko dla Ojczyzny dla niej
serce miej
Obyś była pełnej swej urody
Polska wolna

ODPOWIEDZ