Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw mar 28, 2019 3:39 am

BYĆ RODEM Z POLSKI
To be a native of Poland

No one has the right to change it.

Under the pretext of crime

The occultism of the media word

Hypnosis

populism

Mammon

The usual persuasion.

And do not believe nobody without your homeland, you have no word right

You have no rights

You do not have a home

You do not exist

They ruined our home

They took everything away

This is just the beginning.

As Rostowski used to say.

And there are parties in the party circles

As a Pole, he should not live longer than 60 years.

This is what the total opposition and the Polish opposition are all about.

We would not have any enslaved slavery.

And yet she was already.

Do not fall asleep.

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

After the words and his intentions, get to know your enemy
And the truth to which
you seek
He will give you this idea
That you would know this reptile

ocean shark.

And off-shore waters.

Destroying our enemies.

They have ceased for now.

They have nerve and it's great.

I managed it.

Write there

Polonia net forum.

This is our Forum. Polonia

You have your place there.

The shark did you.

They will not offend you.

Shark

Enemies are less. With us.

Only we are divided.

shark

Dragon

Info poezja


Nie w różnicach Myśli
Potęga Poezji
A jako w Prawdzie odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Prawda

To ze skał
Twardych i mocnych
Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Zakłamanie a Prawda

Post autor: rekin oceanu » sob mar 30, 2019 2:26 am

Nie powinniśmy się godzić na słowa takie jakie dziś mamy choroby cywilizacyjne.
Cywilizacyjne słowo jest słowie hipnozy zakłamanie i wywołanie w naszej zmysłowości inne skojarzenia nieprawdziwe.


Za mojego dzieciństwa jeszcze w każdej sadzawce w bagnach torfowych
Można było przy zmąconej wodzie nabrać koszem od kartofli ryb.karasi.
A dzisiaj w małych strumykach ich nie ujrzysz.
Nawozy sztuczne spływające przy porze deszczowej spłukano do rzek.
Dzisiaj mamy zatrute jelita gruntów Polskich na których rosną rośliny i dalej są zatruwane które potęgują grzyba . i tak dalej proces idzie.
Nie zatrujesz nie zbierzesz plonu.A pestycydy to ogromna trucizna jakiej sobie nie wyobrażamy.
I tak dalej można było by komentować.
A dalej w przetwórstwie są dodawane konserwanty zastępowanie soli czosnku czy cukru. Trutkami chemicznymi.
Ustalając normy.
I tak dalej po zwykłą wodę chleb itd ulepszaczami.
A słownictwo ku temu jest uszlachetniane.hipnozą słowa ulepszaczami. tak te słowo jest fałszywie interpretowane.

Za mojego dzieciństwa inny smak miało pieczywo.

Nie powinniśmy się godzić na hipnozę słowa które jest narzędziem zakłamania pustych słów.

Jeśli chodzi o sprawy duchowe Też jesteśmy ukierunkowani nie tak jak to powinno być.
Dzisiaj mamy kościół kapłanów prawa.
Nazywamy go Apostolskim.
No jest tu ogromna różnica.
Mianowicie Kapłaństwo miało swoje miejsce na pewien czas nauki.
Nazywając to Stwórca opamiętaniem.
Nowy testament nas uczy apostolstwa.
Inaczej procesy wznoszenia i umocnienia naszego sumienia Prawdą.

Jako Jezus odchodząc mówi nie zostawiam was samych a wyślę do was Ducha Bożego który doprowadzi was do całej Prawdy.

Natomiast Piotr mawia do uczniów swoich jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.

Tak już przez czyste sumienie nasze modlitwy stają się słyszalne.

Tak tu jest droga prawdziwa do odbudowy człowieka i powrotu natury jaką utraciliśmy.
Tej nauki nie zmienimy ani ja ani nikt inny.
rekin

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob mar 30, 2019 3:04 am

Fracture and Truth

Post author: ocean shark » Sat Mar 30, 2019 2:26 am
We should not accept the words we have today's civilization diseases .
The civilization word is the word hypnosis hypocrisy and the call in our sensuality other untrue associations .


During my childhood, in every pool in peat bogs
It was possible to pick up a fish basket from the potato pool at the misty water. Karasi.
And today you will not see them in small streams.
Fertilizers flowing down the rainy season were rinsed into the rivers.
Today we have poisoned intestines of Polish lands on which plants grow and are still poisoned which intensify the fungus. and so on the process goes.
No poisoning you will not harvest. And pesticides are a huge poison we can not imagine.
And so on, you could comment.
And further processing is replaced by preservatives replacing salt of garlic or sugar. Chemical poisons.
Setting standards.
And so on for plain water, bread, etc., enhancers.
And the vocabulary is ennobled to this. The hypnosis of the word enhancers . so this word is falsely interpreted.

For my childhood, the bread had a different taste.

We should not accept the hypnosis of a word which is a tool for hypocrisy of empty words.

When it comes to spiritual matters, we are also directed not as it should be.
Today we have the church of law priests.
We call him Apostolic.
There is a huge difference here.
Namely, the priesthood had its place for a time of learning.
Calling the Creator a repentance.
The new testament teaches us the apostolate.
Otherwise, the processes of raising and strengthening our conscience are Truth.

As Jesus, walking away, I am not leaving you alone and I will send to you the Spirit of God that will lead you to the whole Truth.

However, Peter speaks to his disciples if your conscience does not accuse you of being pure.

By our conscience, our prayers become audible.

This is the true path to the reconstruction of man and the return of nature which we lost.
We will not change this science neither myself nor anyone else.
shark

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » ndz mar 31, 2019 4:16 am

News Poezja polska - site
Titan power of spirit.
For the enemies of repentance
What crumbled in was the promised gift of victory by the Creator
Given to the firstborn parents in a clear conscience of victory.
He will listen to what oppressed me.
shark.
https://sites.google.com/site/poezjapolska/


News Poezja polska - site
Tytan potęgi siły ducha.
Dla wrogów skrucha
Co kruszyli w miał obiecany nam dar zwycięstwa przez Stwórcę
Dany pierworodnym rodzicom w czystym sumieniu zwycięstwa.
Posłucha tym co mnie gnębili.
rekin.

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 02, 2019 12:49 am

Jak głaz kamienny potęgi
Wytęż muskuły swej duszy
Gdyż nie siła w słabości
Człowieczej skarłowaciałej
Karykatury
Gdzie nienawiść podsycana
za plecami
Banderowskiej makulatury
Która zgnije jako faszyzm
Nieustającym ogniu zagłady
Nie ci są władzą rozpusty rozpętującymi
Pochodniami ognia regionów
Nie mający swych sumień
Przelewających się krwi
Swoich braci
Bóg fałszywy jako śmierć swojego Narodu ważniejszy
Niosąc ofiarę żywą lucyferowi
Na Ołtarzu
Żywych trupów które giną
W imię zemsty Narodów.
Nie rozpalicie tego ogniska
Nie podpalicie Europy
Jakoby życzyłby sobie
Brzeziński mason 33stopnia masonerii
Oddając ofiarę
Na oczach całego świata
Swemu Bogu Lucyferowi
Którego umiłował.
Dla ostrzeżenia reszty
Dla otrzeźwienia naszej duszy
I umysłu.
Byśmy popadli w ich rytuał śmierci
Jakiego to Hitler
Podsycał swój Naród
Do zbiorowego Holokaustu Narodów.
Dziś świat do tego samego zmierza.
Pod innymi rytuałami kłamstw
To nie jest droga do Pokoju.
Putin jej nie zaakceptuje
Która grozi osaczeniem Rosji
Dlatego jest Wojna.
Który patrzy jak ginie jego Naród
A co dzisiaj Polska
Wiedzą tylko uciemiężeni Polacy
Mający fałszywe obietnice
Nie do zaakceptowania
https://sites.google.com/site/salonpoezja/

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 02, 2019 4:10 am

https://sites.google.com/site/poezjapolska/


Info poezja

Nie w różnicach Myśli
Potęga Poezji
A jako w Prawdzie odnowa
Jako to miłość
Do Ojczyzny
W Prawdzie
To nie człowiek ją wymyślił
Aby ją wypełniać
Bo jakże ona
Perła powinna stać
Dla Narodów.
Nie w różnicach
Ducha
Prawda

To ze skał
Twardych i mocnych
Twórz Polską duszę
Polskiej ziemi
Jak wulkan wytryskujący
Z jej wnętrza ziemi
Ją tworzy
skaliste
Podłoże
Naszej Prawdy
Ułoży jedną całość
Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfopl/

Portal poetycki Polski
Wzywający do
Opamiętania
Aby Polska
Była Polska
https://sites.google.com/site/poezjapolskanetpl/

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Ostrzeżenia Rekina

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 02, 2019 5:31 am

Shark warnings
Living room 24 spark.
Iskra.SH
April 2, 2019, 10:59
2
0
Poles listened to the words of priests who were not priests and betrayed Pope Leon XIII
Who warned us against these times and the occult.
And with details he explained by describing the Freemasons in what way. And her threats.
The Second Council combined the devil with God by uniting them with a slogan of all faiths unite.
In opposition to over a hundred bishoprics from the east.
PO is nothing else than the initiative of Masonry in Poland.
And a huge breakthrough by the PO party under the direction of Merkel in the Tusk tool.
And what suffering has Poland and Poles have not yet raised from our knees.
This is and was the fruit of the Second Vatican Council.

Not all Poles checked blind speech without checking the facts. That's why we had what we had.
And now they are screwing up the next EU laws. It's getting closer to censorship.
Otherwise, mouth gagging.
Otherwise slavery under the guidance of a new civilization is closer to the depravity of reptiles than the conscience of the Right God has given us.
And that's what we have to guard. A human being is the way of prayer and the help of enormous forces. Nobody will take this away from us.
Do not be afraid of Germany. Brussels and France can regret it.
This is stretched against the will of Heaven.
There are people in this land who can shout in a voice to the Creator himself to hear them.
This is not Florida anymore.
What I have warned them about.
We are not afraid of them.
But what holds the great sword that they can not imagine.
They can even be washed out of this land.
This will be their third sex fruit.
shark


It even writes Wikipedia.
sharkOstrzeżenia Rekina
Salon 24 iskra.
Iskra.SH
2 kwietnia 2019, 10:59
2
0
Polacy słuchaliście słów kapłanów którzy nie byli kapłanami a sprzeniewierzyli się Papieżowi Leonowi XIII
Który nas ostrzegał przed tymi czasami i okultyzmem.
I z detalami wyjaśnił opisując w jakim torem pnie masoneria. I jej zagrożenia.
II sobór połączył diabła z Bogiem łącząc ich .pod hasłem wszystkie wiary łączcie się .
W brew sprzeciwu ponad setki biskupstwa ze wschodu.
PO to nic innego jak dopust Masonerii w Polsce.
I ogromnego wyłomu przez partię PO w pod kierownictwem Merkel w narzędziu Tuska.
A jakich cierpień doznała Polska i Polacy to jeszcze nie podnieśliśmy się z kolan.
To jest i był owoc II soboru Watykańskiego.

Nie wszyscy Polacy sprawdzali ślepej mowy nie sprawdzając faktów.Dlatego mieliśmy to co mieliśmy.
A teraz przykręcają następne ustawy UE To ma się bliżej cenzury.
Inaczej kneblowanie ust.
Inaczej niewolnictwo pod przewodem nowej cywilizacji bliżej znieprawienia do wartości gadów niżeli sumienia Prawego jakie nam dał Bóg .
I tego mamy strzeż.Sumienie człowieka to droga modlitwy i pomoc ogromnych sił. Tego nam nikt nie zabierze.
Nie bójcie się Niemcy Bruksela i Francja może tego Pożałować.
To jest wyciągnięty przeciw wbrew woli Niebios.
Są ludzie na tej ziemi co umieją wołać głosem do samego Stwórcy by ich usłyszał.
To już nie Floryda.
Co ich ostrzegałem.
Nie nam się ich bać.
Ale tego co trzyma wielki miecz jaki sobie nie wyobrażają.
Nawet mogą być zmieceni z tej ziemi.
Taką będzie ich owoc trzeciej płci.
rekin


To nawet pisze Wikipedia.
rekin

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 02, 2019 1:13 pm

Poezja salon site
Times poezja news
Podnoś oręż Prawdy
Jako godność jej należy mieć.
Wiadomości roznoś okolice
Jako Polska moim sercem
Ale Prawdą w niej sumienie mieć
Poezja 24

co mądrością
Pryskasz
Na twoim panowaniu
Ostoją się Narody
A tyle ich mordów
I niezgody
W poróżnieniu
Języków
Jakie człowiek zapożyczył
Od zwierzyny gadów
Smoków
I różnych Potworów
Co go omamiły
https://sites.google.com/site/salonorg/

Tak żadna ideologia i wymysł ludzki
Nie przekreśli
Natury Boga
Inaczej zginie
Jak to mówił Jezus Chrystus
A diabeł w swoim nie wytrwał
Tylko Prawda
Jest dziełem
Zwycięstwa
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
-------------------------------------------------
Mosty
Buduj mosty
Likwidujmy pomosty
Nad którą to wtóruje cierń
Na stabilnych filarach
Beton stal mocy
Nie w mocach nocy jest
Dzień
https://sites.google.com/site/salonpoezjicom/

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Co Grozi dziś Polakom i Polsce

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 03, 2019 1:38 am

He gives here a link to my site and documentation that even indicates by name which bishops under the umbrella of the Priests live in the Vatican. As Masonic Masonic.
As the Italian press, the issue was clear even her magazine numbers.
Probably now there have been changes but certainly not for the better.
This page The Road to Truth hung over the Walesa party all year round.
He was afraid to ban her.


https://sites.google.com/site/drogadoprawdy/
Nobody will hide this case under the carpet.
Bargain for the work and Creator Plans no one will fall over.
She, like Birdspawn, will be an abomination and a deterrent to their consequences.
It is like being with a spouse who finally finds out that he was betrayed by his wife.
Let's look today at the Polish victims peeled from homes.
The Polish State ceased to function.
From the legal side to health services.
For human rights.
Officially, it was spoken in PO circles that a Pole should not live longer than 60 years.
Otherwise, we were to disappear from the map of Europe.
And these drives are still undercover to this day.
The threat of mortal Jewry in the circles of Pis with the Masonic factions led to total war.
And so we got a breath.
We do not respect this.
Yes, and we do not respect the Creator.
Fornication can turn back.
But this could be a much worse coercion than the Holocaust for Hitler.
These are the same currents and the same body under a different chameleon sign.
shark.
And those who bragged about me are no longer among the living.
Dragon


Podaje tu link do mojej strony i dokumentacje która wskazuje nawet imiennie jacy biskupi pod parasolem Kapłanów mieszkają w Watykanie.Jako Wilki Masońskie.
Jako prasa Włoska sprawę stawiała jasno nawet są jej numery czasopism.
Zapewne teraz nastąpiły zmiany ale na pewno nie na lepsze.
Ta strona Droga do Prawdy wisiała nad stroną Wałęsy cały rok.
Bał się jej banować.


https://sites.google.com/site/drogadoprawdy/
Tej sprawy nikt nie schowa pod Dywan.
Targanie się na dzieło i Plany Stwórcy nikt nie przewróci.
Ona jak Straszydło na ptaki będzie ohydą i odstraszeniem jakie poniosą za te sprawy konsekwencje.
To tak jest jak z małżonkiem który na końcu dowiaduje się że był przez żonę zdradzany.
Spójrzmy dziś na ofiary Polskie obrane z domostw.
Państwo Polskie przestało funkcjonować.
Od strony prawnej po usługi zdrowotne.
Po prawa człowieka.
Oficjalnie się mówiło w kręgach PO że polak nie powinien żyć dłużej jak 60 lat.
Inaczej mieliśmy zniknąć z mapy Europy.
I te zapędy dalej są pod przykrywką do dzisiejszego dnia.
Zagrożenie śmiertelnego Żydostwa w kręgach Pis z odłamem masońskim doprowadzały do wojny totalnej.
I tak zdobyliśmy oddech.
Nie szanujemy tego.
Tak i nie szanujemy Stwórcy.
Wszeteczeństwo może zawrócić.
Ale to może być pożogo gorsza niżeli holokaust za Hitlera.
To są te same nurty i ten same ciało pod innym szyldem kameleona.
rekin.
A tych co się na mnie targali nie ma już wśród żywych.
Smok

rekin oceanu
Posty: 5203
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 04, 2019 2:51 am

Occultism - hypnosis - populism plus a lie can be a perfect tool for hypocrisy .
In the further space of performance, it becomes an open space of omnipotence.
As in Christ's time, this problem was not foreign to the Nations.
As our Messiah, Jesus Christ warned us of the acidity of the Pharisees differently in our understanding of their mentality or cults of fornication.
Do they do miracles. ? yes, it's great.
It shows us the image of Egypt in the time of Moses.
When you lead your people.
The creator performed miracles and they also responded with miracles until they could not.
Thus the Creator scolded them miserably.
But to the point.
Under Hitler's time, the Occult with these adjectives was perfect in Germany.
But not in Poland.
Today he enters Poland to dwarf her.
Resistants attack.
The subjects praises.
So today Poland is spiritually weakened many times.
But their unmerciful attack of those who did not surrender this revolt were ignored.
In the command of Merkel and her huge back.
And Tusk was the tool of overpowering in Poland.
Where his battery is and was her Merkel Party.
Today, this current works with doubled power, one can speak with Hitler's Tool.
You will get Carrots, but give your conscience to God.
And your body will become our clay to the spoils of lawlessness.
That's how we see how easy it was for Tusk.
He was just a puppet.
Next, the Catholic church is divided into Polish communist and Masonic.
Pieronek was officially leaving for the light.
St. memory.
I will not enter the Second Vatican Council.

In order to overcome the enemy, we must know his Tools.
Ask what you will do.
You would be mistaken.
Apocalypse is arranged differently and its processes of renewal of the world.
With us are huge forces that you can not imagine.
Probably enough.
shark
Okultyzm - hipnoza - populizm plus kłamstwo może być doskonałym narzędziem zakłamania .
W dalszej przestrzeni wykonawstwa staje się otwartą przestrzenią wszechwładzy.
Jako w czasach Chrystusa ten problem nie był obcy Narodom.
Jako nasz Mesjasz Jezus Chrystus nas ostrzegał szczerzcie się kwasu faryzeuszy inaczej w naszym rozumieniu ich mentalności czy inaczej kultów wszeteczeństwa.
Czy oni czynią cuda. ?tak.i to bardzo świetnie.
Okazuje nam obraz Egiptu w czasach Mojżesza.
Przy wyprowadzeniu swego ludu.
Stwórca czynił cuda a oni też odpowiadali cudami aż do czasu których nie umieli.
Tak Stwórca ich sromotnie skarcił.
Ale do rzeczy.
Za czasów Hitlera Okultyzm razem z tymi przymiotnikami doskonale się miał w Niemczech.
Ale nie w Polsce.
Dziś on wchodzi do Polski.by ją skarłowacieć.
Opornych się atakuje.
Poddanych wychwala.
Tak dzisiaj Polska duchowo jest o wielokroć osłabiona.
Ale ich atak niemiłosierny tych co się tej rewolty nie poddali sromotnie skarcono.
W dowództwie Merkel i jej ogromnymi plecami.
A w Polsce narzędziem obezwładnienia był Tusk.
Gdzie jego akumulatorem jest i była jej Partia Merkla.
Dzisiaj ten nurt działa ze zdwojoną siłą można już mówić Narzędziem Hitlera.
Dostaniecie Marchewkę ale oddajcie sumienie swego Boga.
A wasze ciało stanie się naszą gliną do urobku bezprawia.
Tak widzimy jaką łatwą drogę miał Tusk.
On tyko był marionetką.
Dalej kościół katolicki jest podzielony na Polski komunistyczny i masoński.
Jako na światło oficjalnie wychodził Pieronek.
św. pamięci.
Nie będę tu wchodził już w drugi sobór watykański.

Tak by zwyciężać wroga musimy znać jego Narzędzia.
Zapytacie co ty sam uczynisz.
Pomylilibyście się .
Apokalipsa inaczej jest ułożona i jej procesy odnowy świata.
Z nami są ogromne siły jakich sobie nie wyobrażacie.
Pewnie to już wystarczy.
rekin

ODPOWIEDZ