Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 30, 2019 2:59 am

Salon 24 poetry -Polish Poezja
https://sites.google.com/site/potegaprawdy/


Polish
What freedom in your shackles beats the day
Do not talk and do not let them convince you
That there is no Poland
He is not a man but an executioner
What the chains are
Dictating the oracle of a verbal word
Judging and striping of the garments of the spirit and body
Poland
It carries anger and disgust
Our God
Which is all powerful
https://sites.google.com/site/salonpoezjipl/ .Polsko
Co w twoich okowach wolność bije dzień
Nie mów i nie daj sobie wmówić
Że nie ma Polski
To nie człowiek a oprawca
Co zakłada kajdany
Dyktując wyrocznie sądnego słowa
Posądzając i obdzierają z szat ducha i ciała
Polskę
Nosi w sobie gniew i obrzydzenie
Naszego Boga
Który jest wszech mocny
https://sites.google.com/site/info poezja/.

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 30, 2019 12:07 pm

Truth with the Light of Nations
Powers of Poetry, time

Not to dilute the senses
For understanding to be ahead of us
And the purity of mind
It brought time to our existence

Because how healthy information
Without Truth it is a lie
What you call healthy hurts badly
Pain to the roots will bite suffering

Demagogy is a combination
Illusion of peoples suffering
False a thousand times repeated
It is the truth of a false refuge
Which you watch as an illusion
As a morning mist
What was blurred
In the clouds of the sun
Which you have not seen

Although it hurts a lot
A man suffers
In the name of goodness
Someones interests
Adversity thorn vices

An occult man fell asleep
dead set
He hypnotized
In your tangle
In which he took his place
And he believed

To his perdition
Death
Wines of sparkling anger
What a Creator announced it.
In the Apocalypse.

How from a different level you can see differently
Understand understanding
Meditate and arrange real
Associations of observations.
Weep man in the valley
Its murky water
What washed away the remnants of the concepts
Slobbering in language
They support the enemy
Or maybe he will give the treasurer

Unfortunately, betrayal of future generations
What will come to them to live a lie.

The power of Truth
Raise the stone
What is bonded in a boulder
Power of Nations

Like a word with the spirit of a flame
Draws conscience
Our souls

Not this path of perdition
Not this goal
Not these thoughts
What our enemy chose to eat us
With his mission of intrigue

What kind of snares he bet
fortified
Your violence
This is death
When we go back
Repulsive wickedness
Such a culture
And he knows that as a gat
What shackles have the abyss of the oceans
Where he has no right
The words of man
And darkness
Emptiness and death

As a man of his culture
As a human nature, we should go
The powers of its Creator
As it is him
Our Father
He gave us life
This is what law you want to take away from us
In the name of inhumane practices
Serve
gender
In the name of our rebellion
This is violence
Imposed on inhumane practices
Is this how this freedom is to be.
Did you get the trigger?
Our Creator
What accuse us
Who gave you the duty to eat the pure seed
Instead of chaff
You just deserved it
And to death
Eternal condemnation


ocean shark.


And you, man, are fighting in the drum of sobering
Common sense
He is a law
Community
Valleys and highlands
Up inspiration
What man forgot
About your duty
Addiction
Charitable speech
From the soul of conscience
propagates
Radius
New - New life
What is the duty of talents
Man
He received from God

https://sites.google.com/site/poezjapolsko/

At the word split
Democracy was created
Not the way where everyone is right
And the truth is what the cornerstone is on
He threw away time
ignorance
Poland is not there
Not this style
speech
And hers
Dress of renewal
But Truth is our gift
Which a real man will meet
And her defense is dignity
New Poland
shark

.

If you are on guard of conscience
And then the way and the world is changing
What you will do with this hand will be made of this happiness
What do you think is preparing for you
It's not you and your God
The real world builds with you.
And if there is a darkness of doubt
Then pray and sigh
It's your testPrawda Światłem Narodów
Potęgi Poezji czas


Nie rozwadniając zmysłów
Aby zrozumienie wyprzedzało nas
A czystość umysłu
Wnosiło czas naszego bytu

Bo jakże zdrowa informacja
Bez Prawdy zakłamaniem stoi
Co nazywasz zdrowe mocno boli fałszem
Ból do korzeni wgryza cierpienie

Demagogia wije skojarzenie
Iluzji Narodów cierpień
Fałsz tysiąc razy powtórzony
Prawdą fałszywą ostoi
Którą oglądasz jako iluzja
Jako mgła poranna
Co się rozmyła
W obłokach słońca
Którego nie widziałeś

Choć to mocno boli
Cierpi człowiek
W imię racji dobra
Czyichś interesów
Przywary cierń niedoli

Zasnął człowiek okultystycznej
Nagonce
Zahipnotyzował się
W swej plątaninie
W której się uwił
I uwierzył

Ku swemu zatraceniu
Śmierć
Wina musującego gniewu cześć
Jaką to zapowiadał Stwórca.
W Apokalipsie.

Jakże z innego poziomu inaczej widać
Pojmować rozumieć
Medytować i układać prawdziwe
Skojarzenia spostrzeżeń.
Osłab człowiek w dolinie
Swej mętnej wody
Co wypłukała mu resztki pojęć
Chlupiąc językiem
Popierają wroga
A może da skarbnika

Niestety zdrady przyszłych pokoleń
Co im przyjdzie żyć w kłamstwie.

Potęga Prawdy
Wznoś kamień
Co w spaja się w głaz
Potęg Narodów

Jak słowo co z ducha płomienia
Rysuje sumieniem
Nasze dusze

Nie ta droga zatraceń
Nie ten cel
Nie te myśli
Co obrał nasz wróg by nas zjeść
Swoim posłannictwem intryg

Jakie to sidła obstawił
Warowne
Swojej przemocy
To jest śmierć
Gdy się cofamy
Jako gadów nikczemność
Takiej kultury
I on jako gat o tym wie
Jakie kajdany mają otchłanie oceanów
Gdzie nie ma prawa
Słowa człowieczego
A ciemność
Pustka i śmierć

Jako człowiek swojej kultury
Jako natury człowieczej nam iść
Potęgi swego Stwórcy
Jako to on
Nasz Ojciec
Dał nam życie
To jakim prawem chcesz nam odbierać
W imię nieludzkich praktyk
Serwować
Gender
W imię naszego buntu
To jest przemoc
Narzucana nieludzkich praktyk
Czy to taka ma być ta wolność.
Czy taki dostałeś dopust
Naszego Stwórcy
Co nas oskarżasz
Kto ci dał powinność zjadać ziarno czyste
Zamiast plew
Tylko na to zasłużyłeś
I na śmierć
Wiecznego potępienia


rekin oceanu.


A ty człowiecze wal w bęben otrzeźwienia
Zdrowy rozsądek
Jest prawem
Wspólnoty
Dolin i wyżyn
Do góry natchnienia
Co człowiek zapomniał
O swojej powinności
Uzależnienia
Dobroczynnej mowy
Z duszy sumienia
rozchodzi się
Promień
Nowy - Nowego życia
Jaką to powinność talentów
Człowiek
Otrzymał od BogaNa poróżnieniu słów
Stworzono demokrację
Nie ta droga gdzie każdy ma rację
A Prawda co na niej kamień węgielny
Wyrzucił czas
Niewiedzy
Nie tam jest Polska
Nie ten styl
Mowy
A ni jej
Ubiór odnowy
Ależ Prawda jest naszym darem
Które pozna prawdziwy człowiek
I jej obrony jest godność
Nowej Polski
rekin
https://sites.google.com/site/stylpoezja/
.

Jeśli trwasz na strażnicy sumienia
A wtem droga i świat się zmienia
Do czego rękę dołożysz to się temu szczęści
Co pomyślisz ci się szykuje
To nie ty a twój Bóg
Z tobą prawdziwy świat buduje.
A jeśli przychodzi szarówka zwątpień
Wtedy się módl i wzdychaj
To twój test
https://sites.google.com/site/sumieniecom/

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr maja 01, 2019 3:36 am

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Polish Poetry
Truth
as the power of a titanium arrowhead
Blow up the weaknesses of our enemies
What a harlot corruption
They are taking us back to the grave
His vermin of wickedness
And as an apocalypse, strain your strength
This is the weapon of your victory
Our Messiah
Which they do not recognize.
As you hold the pillars of our life
You will not drop
Us from your palm
So that they know that we are not alone
And your signs
They raised heaven and earth
Heart and conscience
That the nations may see and perceive the purpose of their existence.
And the law of corruption
It was not created
Against yours
The feelings of Nature that you give us.
And you want to give.
Move heaven and earth
Oceans and the sea
That their fear would pierce
What they have not experienced in their lives
For their atrocities overwhelm all boundaries
shark.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/


Survive trent
What turns like a red
Human suffering
With valleys of corruption
Rozkojarzonych
Mallards of conceit
In a possessed nudity
superiority
That would make him speechless
Man in terror
Under the banner of the new
civilization
Which we do not know
A slow death
It folds people
To the hell of the Impotence
Disgrace
Killing consciences
It's in their power
From various tool sources
Have
Slow death
Nations
With conscience and body
You forget
That you stayed bemused
The language of the word
As superficial compatibility
illusionist
lights
E TV
For which you pay
A Truth in Oblivion
She dried up in your feelings
Not understanding
In what the world is the throne of death
It has been sunk

A language of contention

And on the split of languages
Death has been written
Where did he speak?
They raise the throne of death
Is that such a civilization?
Kill others and yourself
Cut off the life of the spirit and body
And fear
Devours the terror of the world
We are afraid of uncertainty
And we support her
For man forgot
who he is.

ocean shark
.

Who can mix between us - Who can put on handcuffs for us
When with us a real freedom that no one will undermine

Who will break it on her - Who will fall to crush it with - But you, my pearl, make you clean
That no one would have anything to reproach against our God
Polish; In your throat and your strength
I see you in my true costume
Be mine; You were making death like harassment like a deceased
Lied to and lied to by the highest church authorities
Where is your health in your renewal
Where you stand in rotten misery
Who cheated you
Who fooled the roads
Horseshoe underneath you would put down
There is no way there
Not those thoughts that are tearing at us from the chasm
You are my Polish way
Like a flower only
Which blooms the lovely hope of spring
Ocean shark - Thunder
religious
and various missionary masses, the city has been abandoned

Like a dead tree.
Wipe tears from your face
Learn to call the real Father
And throw away and reject the prayers you calculate on your fingers
Because it's not yours.
God does not look for the amount of ascension to him
and your mouth without conscience
On which lies a fuzzy stone of uninhabited.
God is seeking reconciliation with you with His Spirit
That he wants to cover you with his happiness
With the spirit of your light, You would exist for ever. Ocean shark

God's seal - For the Nations of the World
You talk about the truth and do not understand it
Where her dear love and her true winds blow and raise the beauty of her cover
Exaggerably what her crops are in true vineyards of consciences
For what will they tell us about the truth, those who do not touch it
Truth writes a real world. A real embroidery of nature
For who will tell us about the world of this earth. holy nature
Like the inhabitants of Heaven
Where man did not touch this land.
Well, do not we have roadsigns
And who created the prohibition signs for us
And who built us the altars from the crucifix white
And who painted on the wall with paint-dark darkness
God, our Spirit of Love and our exile of ours
consciences
That we could understand him his real speech
and give myself to stamp God's seal
To our consciences and wash them with clean water
Holy Spirit
No one has the right to put a sign of prohibition
Putting crucifixes
Giving this to understand
that there is no real God.
The seal of God is the only mainstay of humanity that the nations are to follow.
Without this consciousness of conscience, there can not be a Nation - the Nations of Humanity

Rising - where there is a warp; wrath your truths
and her marks record our conscience
write her with the words of your stars
And avoid side shadows
You would not fall.


Fight your power with words
Wal straight from the bridge and head
It would not be you but your enemy whined
Who would want to extinguish her
Poetry of the soul
Nations of culture
That they flourished
Like bunches of flowers
In the radius of the soul
What makes us happy
Day
The shadow of torture

rekin

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Novum Międzynarodowego świata

Post autor: rekin oceanu » pn maja 06, 2019 4:00 am

Novum of the International World

We will not run away, we will not reject it, we will get away impatiently
As the biological world, spiritual puki will not change
We need to speak a language similar to our Father's God.
Let the one who breaks down and riots be afraid of him
For this is not from our God
Nor of the nature of creation that we were created
According to his likeness.
The priesthood will change its thinking to the easement of the apostolate.
As he spoke, Fr. Tischner.
In the last analysis, your God and Father will ask you, Josiek, who you are.
As the teaching of the apostolate, it is a signpost.
For upbringing.
And our God will raise himself.
And as it has been written, no one will teach us and God.
And everyone will know me.
As Peter speaks to his - if your conscience does not accuse you of being pure.
As the Messiah, Jesus Christ speaks to His disciples.
I do not leave you alone.
It is the Spirit of Truth that I will send to you that will lead you to the whole Truth.
Living in the third thousand years as the time of God on the third day.
The Messiah will come to life.
The scriptures speak about it.
It is in our flesh that the Messiah is alive.
shark

Ps.
Politicking will end
Wars will end
False and false will end
We will bury all fornications forever.
And our lives will be extended to a 100-year-old man dying.
Who will sin.
It's like a child would die.
They describe us prophecies.


Novum Międzynarodowego świata

Nie uciekniemy nie odrzucimy inaczej odcierpimy
Jako świat biologiczny duchowy puki się nie zmienimy
Mówić nam trzeba językiem podobny Boga naszego Ojca.
Kto popsuje i zamieszki szczuje niech go bierze trwoga
Gdyż to nie jest od naszego Boga
Ani natury stworzenia jakiego nas utworzono
Według podobieństwa jego.
Kapłaństwo zmieni swe myślenie na służebność apostolstwa.
Jako mówił Ks. Tischner .
W ostatnim rozrachunku twój Bóg i Ojciec zapyta cię Josiek kim jesteś.
Jako nauka apostolstwa jest drogowskazem.
Do wychowania.
A już wychowie sam nasz Bóg.
A jak napisano nikt nikogo nie będzie uczył nas i Bogu.
A wszyscy będą mnie znali.
Jako Piotr mówi do swoich - jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.
Jako Mesjasz Jezus Chrystus mówi do swoich uczni.
Nie zostawiam was samych.
To Duch Prawdy którego wam poślę doprowadzi was do całej Prawdy.
Żyjąc w trzecim tysiąc leciu jako według czasu Bożego Trzecim dniu.
Wstanie Mesjasz do żywota.
O tym mówią pisma.
To w naszym ciele Ożyje Mesjasz.
rekin

Ps.
Skończy się politykierstwo
Skończą się wojny
Skończy się kłam i fałsz
I wszystkie wszeteczeństwa pogrzebiemy na zawsze.
A wydłuży się nasze życie do jak by umarł 100 letni człowiek.
Który zgrzeszy.
To jak by umarło dziecko.
To opisują nam proroctwa.

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr maja 08, 2019 6:55 am

Polish poetry info

Where the eyes of the Nation are leading
It is not always Poland
Poland is there
Where is soul and conscience
You raise
Her sovereignty
And her foundation
There is a stone of truth.

Polish

Be our granary

Body and spirit

Listen in peace

Rime of Truth

She will teach you

In a warm atmosphere

Moving the avalanche of happiness

flowing

From the tree of life

Which is what we have to cost

For our hope of happiness

What will he give us

Creator.
Truth

Not for the supply of truth
What wisdom of the refuge
Which prompts us to truly reflect our faiths
So our conscience - could read
Real time
And a man ruled over him
Without going into doubt
What kind of world brings the shadow blight
So that man would not be able to eat from unfortunate distress
Words that are lurking for him
Carrying a lot of doubts.
For truth has the fruit of beauty
Which ennobles everyone
Who fell in love with her
To the clap of unlimited love

https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/

Poezja

Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.

Polsko

Bądź naszym spichlerzem

Ciała i ducha

Posłuchaj w spokoju

Rymu Prawd

To ona cię pouczy

W ciepłej atmosferze

Poruszając lawinę szczęść

Płynących

Z drzewa życia

Z którego to mamy kosztować

Dla naszej nadziei szczęścia

Jaki to obdarzy nas

Stwórca.
Prawda

Nie o podaż Prawda
Co mądrością ostoi
Co skłania nas do prawdziwej refleksji wyznań
Tak by sumienie nasze - umiało czytać
Czas rzeczywisty
A nad nim miał panowanie człowiek
Nie wchodząc w zwątpienia
Jakie świat niesie zarazy cień
Tak by człowiek nie dał się zjeść z uciśnień niefortunnych
Słowom jakie na niego czyhają
Niosąc masę zwątpień.
Gdyż prawda ma owoc piękna
Która uszlachetnia każdego
Kto w niej się zakochał
Do puku miłości nieograniczonej

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Droga do wolnej ojczyzny jest jedna - nie ma innej

Post autor: rekin oceanu » ndz maja 12, 2019 2:32 am

Salon 24 poetry info news Times.site

Droga do wolnej ojczyzny jest jedna - nie ma innej
The world is waiting for huge provocations.
This is Lucifer the greatest weapon of all time.
These grenade bombs must be able to disarm.
Over which they worked for years.
That is why Tusk was diluting the Polish Law.
And Brussels Merkel fought for every scrap of her people.
And his right to be diluted under the provocation of the truthfulness that is far from them and the purposes of further oppression. .
We need to discern the reality of facts and the creation of illusions.
And learn to distinguish the world of illusion from reality.
And who is the creation of this huge program of taking over our world.
In which Lucifer in the sphere of Freemasonry is perfect.
Vatican enemies are operating from the inside.
And professionals of dark media, individually, etc.
It's all exactly composed.
They forget that the deep holes are dug in clay which the water blurs.
I will send you with hooves like Lucifer, workers and workers in hands with great coordination with your war for the souls of the Nations already ..
Remember that you are already fighting with the Creator of his children who call him.
And those in Poland have been humiliated.
I know you from the sole of your intentions.
Hitler's spirit over us. I will give you this weapon. From your blood-smeared hands of innocent people.
And the Creator is with us.
DRAGON.
Upstairs


Pokój zdrowy rozsądek wznosi uczciwość i szacunek do bliźniego.

Zdrowa karma ducha wznosi sumienie a to wznosi krocie prawdziwej cywilizacji.

Nawet nie wiemy co tracimy.

Przecież na zakłamaniu przemocy oszustwie kradzieży bandyctwie stajemy się biedniejsi ,niebezpieczni rozdwojeni podzieleni.

A z tym rośnie zniszczenie naszych rodzin po zatracie tożsamości.

NIESTETY KULT PRAWDZIWEGO SUMIENIA NIE PRZECHODZI I NIE PRZYJDZIE SAM.

TO SIĘ DOBYWA OGROMEM ŻMUDNEJ PRACY I CIERPLIWOŚCI.

NIE DAJMY SIĘ ZŁAMAĆ TUSKOM W RĘKACH MERKEL I INNYM WROGIM NAM SIŁOM.

CO NASZ MAJĄTEK TRWONILI NA DWÓCH POZIOMACH DUCHA I SUMIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

OD ROZBIJANIA RODZIN PO GOSPODARKĘ.

KOSZTEM SPOŁECZNYM DOPROWADZAJĄC DO DEFLACJI.

NA GRZBIECIE NARODU POLSKIEGO.

REKIN.

NIE ONI TO NAPRAWILI.

POLSKA STAŁA PRZED PRZEPAŚCIĄ

NAPRAWIŁ TO DZISIEJSZY RZĄD.

Ojczyznę odbiera nam się zakłamaniem
Nie pojednaniem.
Ojczyzna Polska jest nieocenionym skarbem.
Gdy jest ona kultywowana Prawdą i sumieniem.
A Kapłaństwo przechodzi proces Apostolstwa sumienia.
A tyle jesteśmy warci ile w nim urośniemy.
Jako mawiał Tischner A w ostatnim rozrachunku Bóg cię zapyta Josiek kim jesteś.
Taka Polska będzie dbała o wszystko i wszystkich na wszystkich szczeblach.
Jako Kaczyński zapytany co jest receptą na dobrobyt?
A dopowiedz jego była w jednym słowie uczciwość.
A tak mało trzeba byśmy byli ludzcy i bogaci.
I wytępili całkowitą biedę ze wszystkich zakątków kraju.
Po to służy Ojczyzna.
A zapytacie jaka ideologia.
Sama uczciwość i zdrowe sumienie wskaże nam jak mamy żyć.
rekin

Ps.
Świat czekają ogromne prowokacje.
To jest Lucyfera największa broń wszech czasów.
Te bomby granaty musimy umieć rozbrajać.
Nad którymi pracowali Latami.
Dlatego Tusk rozwadniał Polskie Prawo.
A Bruksela Merkel walczyła o każdy skrawek swoich ludzi.
I jego prawo rozwodnienia pod prowokacją racją prawdomówności której im daleko do niej a celów dalszego nas uciemiężania. .
Trzeba nam się rozeznać nad rzeczywistością faktów a tworem iluzji.
I nauczyć się odróżnić świat iluzji od rzeczywistości.
I kto jest tworem tego ogromnego programu zawładnięcia naszego świata.
W której Lucyfer w sferze masonerii jest doskonały.
Wrogowie Watykanu działają od środka.
A fachowcy ciemności medialnie indywidualnie itd.
To wszystko jest dokładnie skomponowane.
Zapominają że głębokie doły są kopane w glinie która woda rozmywa.
Wydam was z kopytami jak Lucyfera robotnice i robotników w rekach z wielkim z koordynowaniem waszym do prac wojennym o dusze Narodów już..
Pamiętajcie że walczycie już ze Stwórcą jego dzieci którzy do niego wołają.
A tacy w Polsce zostali upokorzeni.
Znam was od podeszwy wasze zamiary.
Hitlera duch nad nami. Wytrącę wam tą broń.Z waszych pomazanych krwią rąk niewinnych ludzi.
A Stwórca jest z nami.
SMOK.

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » pn maja 13, 2019 10:39 am

https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/8 ... olska-site

Nie usypiajmy.

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Po słowach i jego intencji poznawaj swego wroga
A Prawda do której
Dążysz
Podda ci ten zamysł
Żebyś poznał tego gada

rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 5021
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Świat traci panowanie nad światem

Post autor: rekin oceanu » wt maja 14, 2019 5:50 am

This World loses control of the earth.
Ten Świat traci panowanie nad ziemią.

This is the Messiah, Jesus Christ, describes to us the signs of our time that we are to know them and how we are to act.
The whole world will catch the sea. Poisoned air poisoned poisoned food
The nation will stand against the other nation. The whole world will shake and I will keep its pillars.

We are to know the good of the world through fruits, but they are bitter and deadly.
We are killed by technology and electronics, etc. which we create with our own hands.
The reason we see in the victims of fate and not the facts that we create.
A lot is spent on the death of the broken cults
Instead of restoring the faith of the Messiah given to Peter and broken by Paul.
Detained in the old testament in repentance of rights.

And not Apostolic.
Otherwise the conscience of the Nations.
If we do not change the wrong path on the road to Truth, a huge cataclysm awaits us.
What world did not hear or see.

As God Himself, he speaks to these hard neck.
And I have chastised them and they are still there and until the world becomes the path of his Truth.
We will not destroy it completely.
And it will last for a long time.
As the prophets describe him.
So as a 100-year-old man dies, it's like a child would die.
This is how the time of the survival of our primeval Adam and Eve will be restored.
shark

Ten Świat traci panowanie nad ziemią.
To Mesjasz Jezus Chrystus opisuje nam znaki dzisiejszego czasu jakie mamy je poznać i jak mamy postępować.
Świat cały oziębnie Morza rzeki zatrute powietrze zatrute pokarm zatruty
Naród wystąpi przeciwko drugiemu Narodowi .Cały świat będzie się chwiał a ja jego filary będę trzymał.

Dobro świata mamy poznawać po owocach ależ one są gorzkie i zabójcze.
Zabija  nas technika i elektronika itd. którą tworzymy własnymi rękami.
Przyczynę widzimy w ofiarach losu a nie faktach którą tworzymy.
Na śmierć zepsutych kultów wydawane są krocie
Zamiast przywrócić wiarę Mesjasza daną Piotrowi a złamaną przez Pawła.
Zatrzymaną na starym testamencie na opamiętaniu praw.

A nie wznoszeniu Apostolskim.
Inaczej sumieniu Narodów.
Jeśli nie zmienimy drogi złej na drogę do Prawdy czeka nas ogromny kataklizm.
Jakiego świat nie słyszał i nie widział.

Jako sam Bóg mówi do tych twardego karku.
A ja ich karciłem a oni jeszcze jeszcze i jeszcze aż świat stanie się drogą jego Prawdy.
Nie zniszczymy go całkowicie.
A będzie trwał jeszcze długo.
Jako o nim opisują prorocy.
Tak jako umrze 100 letni człowiek który zgrzeszył to tak jako by umarło dziecko.
Tak zostanie przywrócony czas przeżycia pierwotnych naszych praojców Adama i Ewy.
rekin

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 8937
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » wt maja 14, 2019 7:45 am

Świat traci panowanie nad światem (???)
Maslo jest maślane.
Cztery nogi pod blatem
A rekin ma w glowie … nas-rane.. :lol:

Awatar użytkownika
Reflex
Posty: 8937
Rejestracja: sob paź 17, 2009 9:37 pm
Lokalizacja: USA
Kontakt:

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: Reflex » wt maja 14, 2019 7:53 am

Reflex pisze:
wt maja 14, 2019 7:45 am
Świat traci panowanie nad światem (???)
Maslo jest maślane.
Cztery nogi pod blatem
A rekin ma w glowie … nasrane.. :lol:

ODPOWIEDZ