Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 3159
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw maja 16, 2019 12:03 pm

Obrazek

Poetry 24 news
https://sites.google.com/site/poezjapolska/

Poezji Polskiej
Prawda
jako potęgą grotem tytanowym
Rozwalaj niedołęstwa naszych wrogów
Co jako wszetecznym zepsuciem
Cofają nas do grobu
Swego robactwa nikczemności
A jako apokalipsa wytężaj siły
To oręż twego zwycięstwa
Naszego Mesjasza
Którego nie poznają.
Jako trzymasz filary naszego życia
Nie upuścisz
Nas ze swej dłoni
Tak aby poznali że nie jesteśmy sami
A znaki twoje
Wznosiły niebo i ziemię
Serca i sumienia
Aby Narody widziały i obaczyły cel swego istnienia.
A prawo zepsucia
Nie powstawało
Wbrew twego
Uczucia Natury jaką nas obdarzasz.
I pragniesz obdarowywać.
Porusz niebo i ziemię
Oceany i morza
Aby ich strach przeszył
Jakiego w życiu nie doznali
Gdyż ich okrucieństwa przerastają wszystkie granice
rekin.
https://sites.google.com/site/poezjatytan/

rekin oceanu
Posty: 3159
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Co nas czeka - Procesy prawdziwej cywilizacji.

Post autor: rekin oceanu » ndz maja 19, 2019 3:31 am

Salon poetry 24 info news Times -
Processes of the new Civilization.

What awaits us -

Namely.
The Catholic church will change into purely Christian.
The Catholic church as Old Testament is based on the Law of God.
And priests.
Which task was to bring the faithful to their senses.
And it is too weak for the processes of knowing the Truth. There were only a few of them.
That's why the manipulation of the faithful and the direction of the processes sneaks in there.
Roads to know the Truth

This direction of the church was remembered by Fr. Tischner.
In a word like When your settlement comes to you, Josiek, God will ask you who you are.
It was he who probably was not welcome in his surroundings of the priesthood.
But let's skip this, we're not judges.
As Peter says If your conscience does not accuse you of being pure.
And what does the Messiah Jesus Christ say - do not turn to our sins but to faith and fill with peace.
We purify ourselves and truly confess in the prayer of the Lord's Prayer.
As Written, no one will teach about God and everyone will know me.
You will ask how it will happen who told us.
Unfortunately God Creator Himself By the clean conscience that we will draw.
Everyday abstinence which we bring up in our own desire.
Who will surrender to us the pure Spirit whom we will learn to know through his fruits.
As Peter, in his reading, he says, get to know the Spirits.
Ghosts are very simple thinking that we are subjected to our senses every day.
So first, our sense of reason stands before a choice if we have it.
Or we'll learn to have.
This is how our upbringing arises on the way to building a huge work in our Personality which is the conscience.
This is a very dear treasure of our personality because conscience is the Core of humanization.
It is through the conscience of man that is the likeness of the Creator. We can talk with God Himself.
Well, not just talking to God but talking in a different way.
And then we can do his will.
And he gives us his protection.
It awaits us on the third day.
Otherwise in the third millennium.
Because one day with God is 1000 years on earth, they write to us.
So Jesus Christ will stand up and give us goodness.
But first we have to create a platform for our personality.
In his Holy Spirit
Ask and what is the church to go to?
Apostolski.Już nie Kapłański because for this he was crucified.
Which first steps Tischner set for him.
Josiek, who you are. Your God, Heavenly Father, will ask you.
Here, no priest will lie to us.
His task is to guide the faithful. Just as in the form of the Apostle.
On the path to the human conscience in the image of the living God, our Heavenly Father in Heaven. And in his Son Jesus Christ.
As we are to become his body or share his community.
For centuries.

shark
-------------------------------------------------------
Salon poetry 24 info news Times -
Procesy nowej Cywilizacji.

Co nas czeka -

A mianowicie.
Zmieni się kościół katolicki na czysto Chrześcijański.
Kościół Katolicki jaki starotestamentowy jest oparty na Prawie Boga.
I kapłanami.
Którego zadaniem było doprowadzenie wiernych do opamiętania.
A jest za słaby do procesów drogi poznania Prawdy.Tam dochodzili nieliczni.
Dlatego wkrada się tam manipulacja wiernych i kierunku procesów.
Drogi do poznania Prawdy

Ten kierunek kościoła wspominał Ks. Tischner.
W słowie jak Gdy przyjdzie twoje rozliczenie ciebie Josiek I zapyta cię Bóg kim jesteś.
Właśnie to on prawdopodobnie nie był mile widziany w swoim otoczeniu Kapłaństwa.
Ale pomijajmy to nie jesteśmy sędziami.
Jako Piotr mówi Jeśli was sumienie nie oskarża czyści jesteście.
A co mówi Mesjasz Jezus Chrystus - Nie zwracaj na grzechy nasze ale na wiarę i napełniaj się Pokojem.
Oczyszczamy się i spowiadamy prawdziwie też w modlitwie Ojcze Nasz.
Jako Napisano nikt nikogo nie będzie uczył o Bogu a wszyscy będą mnie znali.
Zapytacie się jak to się stanie kto nas pouczał Będzie.
Niestety sam Bóg Stwórca Przez czyste sumienie które dobywać będziemy.
Codzienną wstrzemięźliwością jaką w sobie wychowamy w pragnieniu swoim.
Który nam podda Duch czysty którego nauczymy się poznawać po owocach jego.
Jako Piotr w swoim czytaniu mówi poznawajcie Duchy.
Duchy to bardzo proste myślenie które nam są poddawane do naszych zmysłów codziennie.
Toteż wpierw rozsądek zmysłów naszych stoi przed wyborem jeśli go mamy.
Albo nauczymy się mieć.
Tak powstaje nasze wychowanie w drodze do budowy ogromnego dzieła w naszej Osobowości jakie jest sumienie.
Jest to bardzo drogi skarb naszej osobowości gdyż sumienie jest Jądrem uczłowieczenia.
To przez sumienie człowieka które jest podobieństwem Stwórcy Możemy rozmawiać z samym Bogiem.
No nie słowami tylko z Bogiem się rozmawia ale też inaczej rozmawia.
I wtedy możemy wypełniać jego wolę.
A on daje nam opiekuńczość swoją.
To nas czeka w trzecim dniu.
Inaczej w trzecim tysiącleciu.
Gdyż jeden dzień u Boga to 1000 lat na ziemi to piszą nam pisma.
Tak Jezus Chrystus wstanie i nas Pouczy.
Ale wpierw musimy mu stworzyć platformę naszej osobowości.
W jego Ducha św.
Zapytacie a jaki ma zostać kościół do którego chodziliśmy?
Apostolski.Już nie Kapłański gdyż za to ostał ukrzyżowany.
Którego pierwsze kroki do niego postawił Tischner.
Josiek kim jesteś. tego zapyta cię twój Bóg Ojciec w Niebie.
Tu żaden Kapłan nas nie okłamie.
Jego zadaniem jest na ukierunkowanie wiernych.Już jako w formie Apostoła.
Na drogę Do sumienia człowieczego na podobieństwo Boga żywego Naszego Ojca Niebios w Niebie.A w jego Synu Jezusa Chrystusa.
Jako my mamy się stać jego ciałem inaczej udziałem jego wspólnoty.
Po wieków wieki.

rekin

ODPOWIEDZ