Aby cieszyć się zdrowiem

(Prawie) wszystkie chwyty dozwolone.
rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 13, 2019 1:17 pm

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/

Prawda News
Mówić o Prawdzie
To grać na nosie wielu
Oby nie stracić wiary w swej misji
rajskich ogrodów
Na której upadło wielu
Lecz wytrawność
Zwyciężać granice niemożliwe
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
Czas Przeżycia
Jest Prawdą i życiem

Jakiekolwiek były by istoty potrzebny jest czas przetrwania
I spoina współżycia która ich połączy i scali.
Tylko człowiek dostał takie predyspozycje by to
Wypełnił.
I swoje talenty wzmocnił i poszerzył
Zwierzęta nie mają możliwości rozwoju..Takich.
Tak byśmy wyjść mogli na wyżyny Boga Ojca Naszego.
Tego nie uczyni sam człowiek bez Pomocy samego Boga.
A zwycięzcy dam kamień Biały.
Który on tylko będzie znał.
Tak Lucyfer skutecznie przerywa język zrozumienia Narodów a następnie wyniszcza ich głębinami zezwierzęcenia.
Tak w zmąconej wodzie dobrze jest tropić ofiary.

Zważmy ze to my mieli panować nad światem zwierzęcym.
A on zwiera siły nad nami odbierając na wolność.
Przez zarozumiałość uczonych.Masońskich

Zamiast odkrywać Prawdę.
Co niektórzy chcą tworzyć.
Tacy jak Lenin,Hitler i inni.
Jest to niemożliwe.
Świat jest jak kopalnia złota wystarczy ją odkryć i realizować
Gdyż natura to ręka Boga ponadto to ciemność.

rekin

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » sob kwie 13, 2019 1:26 pm

https://sites.google.com/site/infopoezjapolskapl/

True News
Talk about Truth
It's played on the nose of many
Let us not lose faith in her mission
paradise gardens
On which many fell
But dryness
Win the impossible limits
https://sites.google.com/site/salonpoezja/
Survival Time
It is Truth and life

Whatever the beings, the time of survival is needed
And a joint of intercourse which will connect and merge them.
Only man got such predispositions to it
He filled.
He strengthened and expanded his talents
Animals do not have the opportunity to develop. Such.
So that we could go to the heights of God our Father.
This will not be done by man without God's help.
And the winners will give a stone White.
Which he will only know.
So Lucifer effectively interrupts the language of understanding of the Nations and then destroys them with the depths of animal-likeness.
So in misty water it is good to hunt victims.

Let us consider that we were to rule the animal world.
And he puts his strength over us, taking away freedom.
By the conceit of the Muscovites

Instead of discovering the Truth.
What some want to create.
People like Lenin, Hitler and others.
It's impossible.
The world is like a gold mine, it is enough to discover and implement it
For nature is the hand of God, it is also darkness.

shark

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

CO NAS CZEKA I KTO KIM JEST / JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ APOKALIPSA

Post autor: rekin oceanu » ndz kwie 14, 2019 2:19 am

WHAT ARE YOU WAITING AND WHO IS WHO LOOKING FOR APOCALYPSE
https://sites.google.com/site/osnowazycia/
This is not the world that the Nations will want and shape.
But as it is in the Creator Plans.
Everything is an addiction of our Spirit.
Even the Truth, if in us grows in Poznań its huge fruit that our future generations of the world of this earth have to grow in us.
And everything will grow for our creator God and our Father.
But to know the Truth, we must love her and become addicted.
And only then will we experience the warmth and delight of its fruits.
The jungle of reptiles is different, and death where no one can defend us.
And not as they show us paradise on earth today and on the other hand they sow and spread such degradation of the world
That it is impossible to live in it.
We got such a bit of flavor from Gorycz for 8 years. IN EGIDA MERKEL IN THE TUSK TOOL, UNDER THE DREAMS OF DEMOCRACY OUR NORMIZING UPGROUND, and that's not all
Which would be tears of grief running down my face.
It's a pity.
They stood on the other side of the barricade.
Who enter the claws of werewolf reptiles with human contours.
This is happening before our eyes.
This is a nightmare.

This is what the scriptures of the old and new testaments write.
Like the type book.
As prophets, they already distinguish details as Messiah.
But it exactly makes us understand our imagination how much we will grow up in the truth and in it we will learn about Poznan.
Otherwise, the Messiah would not write similarities in parables.
It was still Elijah who straightened the roads differently to the senses of his students of understanding. We would be passed on to us by generations.
That we could understand the words of the parable.
Comparisons of words about Truth.
We will understand this Truth only when the cult of truth grows in us, including the Knowledge of Truth.
We can say this and determine the time of our planet's survival.
Today we are facing the exclusion of those who want to take away the spirit of life and the Knowledge of the Truth.
As he means Lucifer lives in the body of Freemasonry.
Under the symbol of a goat.
This is what the Messiah described with details.
In the parable about the separation of goats and lambs.
As if we understood how beautiful the world is clarifying.
How it will become cold.
About the poisoned climate with the seas, etc.
This is happening today.
And whether these times were not described then
And this time is getting faster.
And this time will be shortened. Because of us.
Which no one knows.
Whoever endures to the end will be saved.
Whoever can be possessed in the cult of Lucifer will be put to death forever.
Before these matters he warned Pope Leo XIII with details.
These matters have been and continue to be betrayed by the Second Vatican Council.
With over one hundred bishoprics. From the east.
This describes the tragedy of Wikipedia's betrayal.
A Werewolf Italian press.
And whoever can not be possessed by the Freemasonry will build a new civilization of the Nations.
Nobody will disturb us.
It can be assumed that the earth will last for millions of years.
The Son of God will grow up in the Nations.
In his likeness.
In his Nature.
So with us Heaven and earth and His Son today holds the weapon of victory.
His huge rod of victory. Yes, Who can be against us.
Peace to all of us who seek and desire him - we live in disperse today.
But victory is in us in the strength of our Messiah.
What a powerful power he received in his victory.
Prophets of the shark prophesied for him.
And we have to do ours.
Anger belongs to him.
PS.
And whoever fought with me was strongly and humbly humiliated.
Or he is not among the living.
What are we to be afraid of their deceitful words and their intimidation.
They should be afraid.
They spit out all our humiliation.
But not our violence.
But our true course of prayer is the Our Father.
What he left for us to refresh the Spirit of our Messiah.
shark.
I am not calling you but the one who will call us.
There is no place for a lie here.
I only pay attention to my faults, that God would protect me from them.
As the Messiah himself, he protected himself from them
shark.

CO NAS CZEKA I KTO KIM JEST / JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ APOKALIPSA
https://sites.google.com/site/osnowazycia/
Nie taki będzie świat jakiego Narody zechcą i go kształtują.
Ale taki jaki jest w Planach Stwórcy.
Wszystko jest uzależnieniem Ducha Naszego.
Nawet Prawda jeśli w nas wyrasta w Poznaniu jej ogromnych owoców jakie mają w nas wyrosnąć przyszłe Pokolenia świata tej ziemi.
A wszystko będzie wzrastać dla naszego Stwórcy Boga i naszego Ojca.
Ale żeby poznać Prawdę musimy ją pokochać i się uzależniać.
A tylko wtedy doznamy ciepła i rozkoszy jej owoców.
Inaczej jest pustynia dżungla gadów i śmierć gdzie nikt nas nie obroni.
A nie jak dziś nam okazują raj na ziemi a z drugiej strony zasiewają i rozsiewają takie zdegradowania świata
Że w nim nie sposób zamieszkać.
Taki rąbek smaczku Goryczy dostaliśmy przez 8 lat W EGIDZIE MERKEL W NARZĘDZIU TUSKA POD POZORAMI DEMOKRACJI NASZYCH KOSZMARNYCH UPOKORZEŃ i to nie wszyscy
Którym by łzy zgryzoty spływały po twarzy.
A szkoda.
Ustawili się po innej stronie barykady.
Którzy wchodzą w szpony gadów wilkołaków o ludzkich konturach.
To się dzieje na naszych oczach.
To jest koszmar.

To co piszą Pisma święte starego i nowego testamentu.
Jak i księdze rodzaju.
Jako prorocy już wyodrębniają nam szczegóły jako i Mesjasz.
Ale dokładnie każe nam zrozumieć nasza wyobraźnia ile wyrośniemy w Prawdzie a w niej poznamy Poznanie.
Inaczej Mesjasz nie pisałby w przypowieściach podobieństw a wprost.
To i tak Eliasz wyprostował drogi inaczej zmysły swoich uczniów zrozumienia.Ku nam by nam przekazały pokolenia.
Byśmy mogli zrozumieć słowa przypowieści.
Porównań słów o Prawdzie.
Tą Prawdę zrozumiemy wtedy i tylko wtedy na ile wyrośnie w nas kult Prawdy a w tym Poznanie Prawdy.
Możemy w ten powiedzieć i określić czas przeżycia naszej Planety.
Dziś nas czeka wykluczenie tych co nam chcą odebrać ducha życia i Poznania Prawdy.
Jako on Znaczy Lucyfer mieszka w ciele masonerii.
Pod symbolem kozła.
To z detalami określił Mesjasz.
W przypowieści o rozdzieleniu kozłów i Baranków.
Tak jak byśmy to rozumieli jak się pięknie świat klaruje.
Jak stanie się oziębły.
O zatrutym klimacie wraz z morzami itd.
To się dziś dzieje.
A czy już nie wtedy opisywane były te czasy
A ten czas staje się coraz szybszy.
A ten czas będzie skrócony.Ze względu na nas.
Którego nikt nie zna.
Kto wytrwa do końca ten zbawiony będzie.
Kto się da opętać w kulcie Lucyfera zostanie spętany śmiercią po wieki.
Przed tymi sprawami ostrzegał Papież Leon XIII z detalami.
Te sprawy zostały i stały sprzeniewierzeniem się przez II sobór Watykański.
Przy sprzeciwie ponad setki biskupstwa. Ze wschodu.
To opisuje tą tragedię zdrady Wikipedia.
A Wilkołaków prasa Włoska.
A kto się nie da być opętany przez Masonerię będzie wznosił nową cywilizację Narodów.
Nikt nam w tym nie przeszkodzi.
Można przypuszczać że ziemia będzie trwała jeszcze miliony lat.
Aż wyrośnie w Narodach Syn Boga.
Na jego podobieństwo.
W jego Naturze.
Tak z nami Niebo i ziemia i Syn jego dziś trzyma oręż zwycięstwa.
Swej ogromnej rózgi zwycięstwa . Tak Któż może być przeciwko nam.
Pokój nam wszystkim którzy go szukają i pragną - żyjemy dziś w rozproszeniu.
Ale zwycięstwo jest w nas w sile naszego Mesjasza.
Jaką to rózgę mocnej potęgi otrzymał w swojego zwycięstwa.
Jako mu przepowiadali prorocy rekin.
A my mamy czynić swoje .
Gniew do niego należy.
PS.
A kto walczył ze mną został mocno i sromotnie upokorzony.
Albo nie ma go wśród żywych.
Czego mamy się bać ich słów kłamliwych i zastraszeń ich.
To oni powinni się lękać.
Wyplują wszystkie upokorzenia nasze.
Ale nie naszą przemocą.
Ale naszym prawdziwym postępowaniem modlitwy Ojcze Nasz.
Jaką nam pozostawił na pokrzepienie Ducha naszego Mesjasz.
rekin.
Nie ja was powołam ale ten co nas powoła.
Tu nie ma miejsca na kłamstwo.
Ja tyko zważam na uchybienia swoje by mnie Bóg ochronił przed nimi.
Jako i sam Mesjasz się przed nimi chronił
rekin.

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Głos Polski - Salon Poezja /24

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 15, 2019 11:18 am

Wiadomości Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
Obrazek

Droga Prawdy
Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam
zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej Prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy

rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Głos Polski - Salon Poezja /24

Post autor: rekin oceanu » pn kwie 15, 2019 11:56 am

News Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/


The path of truth
Word
A lot of words like that
truth
He speaks a lie
That is not true
In the illusion of the word, his enemy sowed
Nest
And his gold
He is a lie
resetting to ignorance
And the naivety of Polish speech
Our compatriots
Check the word
And even deeper
The intentions of the Beelzebub
They would not kill you
And they did not tie his stocks
Because many people are suffering from pain
And the bailiffs run around them
homestead
You as a white eagle
Over the Polish sky
Spread out your wings of victory
Polish
With us, the strength of a huge oasis
Which you can not see.
But learn a new victory speech
For not in the muscles and fists of speech
There is a victory
But the true Truth
Which, by drawing her wisdom, will free us.
Like Noah, he saved his family
Before the deluge of your enemies
And the destruction of water that fell on the rest of the people
and drowned
That will be the case today
Above us are proteges of strength
The enemy is under the snares below us
Cut them out
Which kill the spirit and the body
And the rest that has stopped
Pulling you off
Let you stay naked on your mind and body.
So when you last peeled
He could not scream
Nor call to your Creator

ocean shark
rekin oceanu pisze:
pn kwie 15, 2019 11:18 am
Wiadomości Głos Polski / Poezja 24
https://sites.google.com/site/infoglospolski/
Obrazek

Droga Prawdy
Słowo
Dużo to słów podobnej mowie
Prawdy
Mówi kłam
Ależ to nie prawda
W iluzji słowa uwił wróg swoje
Gniazdo
A jego złotem
Jest kłam
zerując na niewiedzy
I naiwności Polskiej mowy
Naszych rodaków
Sprawdzaj słowo
A jeszcze głębiej
Intencje belzebuba
By cię nie zabiły
I nie skrępowały jego dyby
Bo już wielu kwiczy z bólu
A komornicy obiegają ich
domostwo
Ty jako orzeł biały
Nad polskim niebem
Rozkładaj swe skrzydła zwycięstwa
Polsko
Z nami siły olbrzymiej oazy
Których nie widzisz.
Lecz ucz się nowej mowy zwycięstwa
Gdyż nie w muskułach i pięści mowy
Jest zwycięstwo
Ależ prawdziwej Prawdy
Którą dobywając jej mądrość nas oswobodzi.
Tak jak Noe uratował swój ród
Przed potopem swoich wrogów
I zagładą wody jaki na resztę ludu spadła
i potopiła
Tak będzie dzisiaj
Nad nami protegi sił
Pod nami wróg zakłada sidła
Szczerz się ich
Które zabijają ducha i ciało
A resztę co ostało
Ściągając z ciebie
Abyś ostał nagi na duchu i na ciele.
Tak gdy ostaniesz obrany
Nie umiał krzyczeć
Ani wołać do swego Stwórcy

rekin oceanu

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 16, 2019 3:59 am

寝ないでください。言葉と彼の意図の後に、あなたの敵を知るようになる
そしてそれに対する真実
あなたが求める
彼はあなたにこの考えを与えます
この爬虫類を知っているだろう

海のサメ。 https://www.salon24.pl/u/iskra-poezji/8 ... olska-site

寝ないでください。

https://sites.google.com/site/poezjapolska/

言葉と彼の意図の後に、あなたの敵を知るようになる
そしてそれに対する真実
あなたが求めて
彼はあなたにこの考えを与えます
この爬虫類を知っているだろう

海のサメ。

Do not fall asleep.
After the words and his intentions, get to know your enemy
And the truth to which
you seek
He will give you this idea
That you would know this reptile

ocean shark. poezja-polska-site

Nie usypiajmy.Po słowach i jego intencji poznawaj swego wroga
A Prawda do której
Dążysz
Podda ci ten zamysł
Żebyś poznał tego gada

rekin oceanu.

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Nowa cywilizaja - To czas przetrwania

Post autor: rekin oceanu » wt kwie 16, 2019 10:15 am

NOWA CYWILIZACJA - Co nas czeka
Tego nie zmienią Najpotężniejsze wodzowie na tej ziemi.

A new civilization - It's a time of survival

NEW CIVILIZATION - What awaits us

SO MUCH DANO - AND I WRITTEN HER EXECUTION PROJECT. Not what Shamans tell us, but what God's Creator predicts through prophets.
It is systematically in the synthesis of executive processes.
Whoever will not adhere to them must command us to fight for cults, which have never been perseverance.
And sometimes fallen.
Our life counts sometimes of survival - the longer it is, the more perfect it is and its fruits of great importance for the further synthesis of civilization.
This is what the Messiah taught us.
But he gave us so much how much we raised.
To what extent Elijah raised the word of understanding for the hearing of the Messiah.
We have gained enough faith for horizontal apostolates.
Which was crushed by an adopted apostle who was not him
To the level of the Priesthood.
It's like stopping the world that goes backwards and rushes.
A world based only on law is not a natural world.
And artificial prosthesis.
As the 10 commandments of repentance, introducing us to healing.
In contrast to the conscience in which we should grow
And which is not widely cared for by the church.
That's how we do not live in the process of raising civilization.
And then the stagnation of parochial civilization.
Everything that has to happen and signs pointing to earth - heaven and water.
Indicates the truth of the processes that are a description and sometimes.
Next events that await us.
The apocalypse is not the end of the world.
And the end of the era of parochial civilization.
In which the nations will come and what some will leave in a great disgrace.
But this is what the Creator will do with the hands of the Messiah.
How he won the Executive Tool given to him from the Creator ...
Separation of evil from good.Baraków from goats.
As everyone can read.
What things will happen.
As a human being, he can approve and accept and fulfill them.
Or rebel and fight against what will not win.
shark.

TAKĄ NAM DANO - I NAPISANO JEJ PROJEKT WYKONAWCZY. Nie to co nam przekazują Szamani ale co nam Przepowiada sam Bóg Stwórca przez proroków.
Jest on systematycznie w syntezie procesów wykonawczych.
Kto ich nie będzie przestrzegać musi polec na walce o kulty wszeteczne które nigdy nie były czasem wytrwania.
A czasem upadłym.
Życie nasze się liczy czasem przetrwania - im on jest dłuższy tym jest doskonalszy a jego owoce ogromnej wagi do dalszej syntezy cywilizacji.
Tego nas Pouczał Mesjasz.
Ale tyle nam przekazał ile my unieśli.
Na ile Eliasz podniósł słowo zrozumienia dla posłuchu Mesjasza.
Na tyle wiary zdobyliśmy na poziome apostolstwa.
Które zostało zmiażdżone przez przybranego apostoła który nim nie był
Do poziomu Kapłaństwa.
To tak jak by zatrzymać świat który się cofa i jełczeje.
Świat oparty tylko na prawie nie jest światem Naturalnym.
A sztuczną protezą.
Jako 10 przykazaniami opamiętania wprowadzając nas do ozdrowienia.
W przeciwieństwie do sumienia w którym powinniśmy wzrastać
A które nie jest w szerokim zakresie pielęgnowane przez kościół.
Tak nie żyjemy w procesie wznoszenia cywilizacji.
A dalej stagnacji zaściankowej cywilizacji.
Wszystko co ma się stać i znaki wskazujące na ziemi - niebie i wodzie.
Wskazuje prawdziwość procesów które są opisem i czasem.
Następnych zdarzeń jakie nas czekają.
Apokalipsa nie jest końcem świata.
A końcem Ery zaściankowej cywilizacji.
W którą wejdą Narody i A co niektórzy odejdą w wielkim pohańbieniu.
Ale tego dokona już Stwórca rękoma Mesjasza.
Jakie to zwyciężył Narzędziem wykonawczym dane mu od Stwórcy..
Oddzielenia zła od dobra.Baraków od kozłów.
Jako wszyscy mogą przeczytać.
Jakie rzeczy będą postępować.
Jako człowiek może je aprobować i akceptując i wypełniać.
Lub się buntować i walczyć pod prąd tego czego nie zwycięży.
rekin.

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » śr kwie 17, 2019 3:34 am

POETRY NEWS _SALON 24
Info News user site -Poezja USA -Polska
Reach the imagination of the spirit
For nations, for their consciences
Let their spirit move
Within the Truth
Then the way to a new civilization
He will open the gates.
Let the whole of Europe listen to what kind of defeat morale
He brings nations. Lucifer
In the shackles of their consciences
He will call for revenge.
What bars cramps dowks bring this civilization.
Fruit her death.

It is only the Creator who can revive the joy of Europe and bring the truth to her joy
Polish USA. Help
For the world, the holiness of Truth carry. [/ B]

Only in the honesty of life and development have.

The light of light The conqueror of hatred. The totality of the inconvenience of inability is not in your spirit to let it have
To our consciences.
You will not allow these hideous ways for us to suffer death.
At the stake of their morale perversions.


Truth Peace, get your districts.
Set out on the path of peace.
Raise your messages with life.
Embraced with Truth and life to the fullness of victory.
Our conscience.
That we may glorify you.

And not the leaven of hardened moldy bread
Seasoned with spice, billions and a trillion of repeated lies.
Called the Truth.
Away with Lucifer forever from our nations.
Lucifer Fascism The occult as to tell us to eat reptiles
This disgust is not the development of civilization
And death.
We do not have to accept the permission of civilization with reptiles.
It is not the path that does not aim for either civilization or life.
And the nightmare that brings Lucifer to the Nations.


And we have been given the talents of acquiring which he embodied in ours
Conscience, our Creator, Father God
shark


POETRY NEWS _SALON
Info News user site -Poezja USA -Polska
Dotrzeć do wyobraźni ducha
Dla Narodów do ich sumień
Niech ich duch się porusza
W obrębie Prawdy
Wtem droga do nowej cywilizacji
Otworzy wrota.
Niech cała Europa posłucha do jakiej klęski morale
Sprowadza Narody.Lucyfer
W kajdany ich sumień
Zemsty zawoła.
Jakie kraty kajdany dybów sprowadza tej cywilizacji.
Owoców jej śmierć.

To tylko Stwórca może Ożywić radość Europy i Prawdę jej radość nieść
Polsko USA.wspomóż
Dla świata świętość Prawdy nieść.[/b]

Tylko w uczciwości życie i rozwój miej.

Prawdo światła Pogromca nienawiści.Totalizmu zgryzoty niewyrozumiałości to w swym duchu nie dopuszczaj jej mieć
Do naszych sumień.
Nie dopuścisz nam tych ohydnych dróg byśmy ponieśli śmierć.
Na stosie ich wynaturzeń morale.


Prawda Pokojem zdobywaj swe dzielnice.
Wyruszaj w drogę pokoju.
Wznosić orędzia życiem.
Okraszaną Prawdą i życiem do syta zwycięstwa.
Naszych sumień.
Byśmy ciebie mogli wychwalać Prawdo.

A nie zakwasem zatwardziałego spleśniałego chleba
Okraszana przyprawą miliardy i trylion powtarzanych kłamstw.
Nazywaną Prawdą.
Precz Lucyferze na zawsze z naszych Narodów.
Lucyfer Faszyzm Okultyzm co z gadami nam jeść
To obrzydzenie nie rozwój cywilizacji
A śmierć.
Nie nam z gadami brać przyzwolenie cywilizacji.
To nie ta droga nie ten cel ani cywilizacji ani życia.
A koszmar jaki sprowadza Lucyfer Narodom.


A wręcz nam dano talentów przyswojenie jakie nam wcielił w nasze
Sumienie nasz Stwórca Ojciec Bóg

rekin

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Re: Aby cieszyć się zdrowiem

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 18, 2019 1:58 am

https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
Obrazek
Polsko

Nie lękaj się cienia zawistnych
Gnębicieli
Nie roztaczaj smutku swego ducha
Gdyż oni szukają pęt naszych dusz
A w ten umierając sami
Patrz na słowa umilające
Które mówią raczej nie o nas
A jak by do nas
Strasząc nas rozerwaniem
Rodzinnych więzi
Chwaląc roztocza brudnych klęsk
To ich koniec
Czy ty o tym wiesz

rekin oceanu

Polish

Do not be afraid of envious shadows
oppressors
Do not exasperate the sorrow of your spirit
For they seek the bonds of our souls
And in this dying alone
Look at the words of love
Which they say rather than about us
And how would it be for us
Terrifying us with tearing
Family ties
Praising mites of dirty disasters
It's their end
Do you know about it

ocean shark

rekin oceanu
Posty: 4838
Rejestracja: ndz sty 18, 2015 1:18 pm

Salon 24 SH

Post autor: rekin oceanu » czw kwie 18, 2019 12:47 pm

Salon 24 SH


POETRY NEWS _SALON Info. News user site -Poezja USA -Polska


Poetry is a tool of communication with a contoured talent of showing the word. In a beautiful color of absorbability. An attitude that receives our spirit
It can be rhymed to songs with different mentalities
Cults.
Is it to praise and show the spirit and to show the world in a different perspective.
For a better understanding of association and imagination. concepts.
Rated poetry is a very difficult task.
Due to the different mentality and its directions of communication.
Eg.
The message of truth which can not be conveyed.
For a time that is more perfect.
As the Messiah he speaks to the apostles coming down from this world.
I do not leave you alone.
Because he speaks to them. I will send you the Spirit of Truth which will lead you to the whole Truth.
Otherwise, knowledge.
And here the poets have to say what God's gifts have.
The purpose of targeting is not to teach.
The true messenger is God's messenger.
Which stirs up the talents God gives us.
Complicated would be this science and what simple.
When finalizing the case, it boils down to simplicity.
And invaluable honesty.

For example: Focusing and filling us belongs.
When we love such a world and we see our place there.

Poetry Poland
Poetry
Where the eyes of the Nation are leading
It is not always Poland
Poland is there
Where is soul and conscience
You raise
Her sovereignty
And her foundation
There is a stone of truth.
https://sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
shark POETRY NEWS _SALON Info News user site -Poezja USA -Polska

Poezja jest narzędziem przekazu wyprofilowanym talentem okazywania słowa.W pięknej barwie przyswajalności.Ucha który odbiera nasz duch
Może to być w formie rymowanym do piosenek o różnej mentalności
Kultów.
Czy to wysławiania i okazywania ducha i okazywanie świata w innej strony spojrzenia.
Dla doskonalszego zrozumienia skojarzenia i wyobraźni. pojęć.
Oceniane poezji to bardzo trudne zadanie.
Ze względu na różne mentalności i jej kierunki przekazu.
Np.
Przekazu Prawdy której się nie da przekazać.
Dla czasu który jest doskonalszy.
Jako Mesjasz mówi do apostołów schodząc z tego świata.
Nie zostawiam was samych.
Ponieważ mówi do nich .Poślę wam Ducha Prawdy który was doprowadzi do całej Prawdy.
Inaczej poznania.
I tu mają do powiedzenia poeci co mają dary Boże.
Celem nakierowania nie pouczenia.
Nauczycielem prawdziwym jest wysłannik Boga.
Który wznieca talenty jakie daje nam Bóg Ojciec.
Skomplikowana byłaby się zdawała ta nauka a jaka prosta.
Przy sfinalizowaniu sprawy sprowadza się to do prostoty.
I bezcennej uczciwości.

Np:Ukierunkowanie a wypełnienie do nas należy.
Gdy taki świat kochamy i widzimy tam swoje miejsce.


Poezja Polska
Poezja
Tam gdzie oczy Narodu wiodą
Nie zawsze jest Polska
Polska jest tam
Gdzie duszą i sumieniem
Wznosisz
Jej suwerenność
A podwaliną jej
Jest kamień prawdy.
sites.google.com/site/poezjapolskainfo/
rekin

ODPOWIEDZ